1541/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 5 §:n 1 momentin 13 kohta, 10 §:n 5 momentti, 11 §:n 3 momentti sekä 17 ja 18 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 momentin 13 kohta 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1235/88), 10 §:n 5 momentti 30 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (847/70) sekä 11 §:n 3 momentti ja 17 § 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (718/90),

muutetaan 1-3 §, 4 §:n 1 ja 2 momentti, 5 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta, 6 §:n 1 momentin 9 ja 12 kohta, 7 §:n 4 ja 5 kohta, 9 §:n 4 momentti, 10 a §:n 1 ja 2 momentti, 10 c §:n 1 momentti, 12 §, 13 §:n 1 momentin johdantokappale, 4 ja 5 kohta sekä 5 momentti, [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1993), alkuperäinen sanamuoto kuului: 13 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta sekä 5 momentti, ] 14 a §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta sekä 6 momentti, 15 b §:n 1 momentti, 20 §:n 1 momentti ja 21 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 ja 2 momentti, 5 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta, 6 §:n 1 momentin 9 ja 12 kohta, 10 a §:n 1 ja 2 momentti, 10 c §:n 1 momentti ja 13 §:n 1 momentin johdantokappale, 4 ja 5 kohta sekä 5 momentti, [ Merkitty kohta oikaistu, alkuperäinen sanamuoto kuului: 13 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta sekä 5 momentti, ] 14 a §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta sekä 6 momentti, 15 b §:n 1 momentti, 20 §:n 1 momentti ja 21 § mainitussa 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa, 9 §:n 4 momentti 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1039/85) sekä 12 § muutettuna 19 päivänä joulukuuta 1980 ja 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetuilla laeilla (847/80 ja 543/86), sekä

lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 30 päivänä joulukuuta 1970 ja 24 päivänä elokuuta 1990 annetuilla laeilla sekä 15 päivänä kesäkuuta 1973 annetulla lailla (509/73), uusi 13 kohta, 7 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 30 päivänä joulukuuta 1970 ja 15 päivänä kesäkuuta 1973 annetuilla laeilla, uusi 6 kohta, lakiin uusi 10 d § sekä 13 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa, uusi 6 ja 7 kohta, seuraavasti:

1 §

Maatalouden tulos lasketaan valtion- ja kunnallisverotusta toimitettaessa tässä laissa säädetyllä tavalla.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän maatalouden tuloksen jakamisesta pääomatuloksi ja ansiotuloksi sekä tappion vähentämisestä säädetään tuloverolaissa (1535/92).

Puun myyntitulojen verotuksesta säädetään tuloverolaissa.

Tässä laissa säädetään myös metsätalouden puhtaan tulon laskemisesta vuosilta 1993-2005 toimitettavissa verotuksissa.

2 §

Maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta sekä sellaista erikoismaataloutta taikka maa- tai metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä.

Maatilalla tarkoitetaan tässä laissa itsenäistä taloudellista yksikköä, jolla harjoitetaan maa- tai metsätaloutta.

3 §

Maatalouden tulos lasketaan vähentämällä maatalouden puhtaasta tulosta maataloudesta johtuneen velan korot sekä indeksi- ja kurssitappiot.

Maatalouden puhtaaseen tuloon luetaan maatalouden harjoittajan kaikkien maatilojen maatalouden puhtaitten tulojen yhteismäärä. Metsätalouden puhtaaseen tuloon luetaan metsätalouden harjoittajan kaikkien maatilojenmetsätalouden puhtaitten tulojen yhteismäärä.

Maatalouden tulokseen ei kuitenkaan lueta 5 §:n 1 momentin 5 ja 11 kohdassa tarkoitettuja maa-aineksista saatuja tuloja. Maatalouden tulosta laskettaessa ei myöskään vähennetä edellä mainittujen tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita menoja tai niihin liittyvien velkojen korkoja.

4 §

Maatalouden verovuoden puhdas tulo on maataloudesta rahana tai rahanarvoisena etuutena verovuonna saatujen tulojen ja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden menojen erotus.

Maatalouden veronalaiseksi tuloksi ei lueta verovelvollisen ja hänen perheensä yksityistaloudessa käytettyjen tilalta saatujen varsinaisen maatalouden tuotteiden ja puutarhatuotteiden luovutushintaa.


5 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja maatalouden verovuoden veronalaisia tuloja ovat muun ohessa:


2) maatalouteen kuuluvasta rakennuksesta, rakennelmasta tai sen osasta saadut luovutushinnat sekä vahingon-, vakuutus- ja muut korvaukset; maatilan tai sen osan luovutuksen yhteydessä kuitenkin myös rakennuksista ja rakennelmista saadut voitot verotetaan 21 §:ssä tarkoitetulla tavalla;


4) maatalouteen saadut avustukset ja korvaukset, lukuun ottamatta uudis- ja kivenraivauspalkkioita ja muita niihin verrattavia maanparannusavustuksia; koneiden, kaluston ja laitteiden hankkimista tai perusparannuksia varten saadut avustukset ja korvaukset kuitenkin tuloutetaan 8 §:ssä ja salaojitusavustukset 10 §:ssä säädetyllä tavalla sekä rakennusten ja rakennelmien hankintaan ja perusparannuksiin saadut avustukset vähentämällä ne vastaavista hankinta- tai perusparannusmenoista;


6 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita vähennyskelpoisia menoja ovat muun ohessa:


9) omasta metsästä muuhun maatalouskäyttöön kuin maatalouden tuotantorakennusten tai rakennelmien rakentamiseen tai korjaamiseen otetun puutavaran kantoraha-arvo tai sitä korkeampi toisessa tulolähteessä veronalaiseksi luovutushinnaksi luettava määrä;


12) verovelvollisen toisesta tulolähteestä maatalouteen siirtämän omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva hankintamenon osa tai sitä korkeampi toisessa tulolähteessä veronalaiseksi luovutushinnaksi luettu määrä; sekä

13) kiinteistövero siltä osin kuin se kohdistuu maatalouden käytössä olevaan kiinteistöön.


7 §

Vähennyskelpoisia menoja eivät ole:


4) metsätalouden puhtaasta tulosta verotettavan verovelvollisen metsänhoidosta tai hankintakaupan yhteydessä tai muutoin myyntiä varten suoritetusta puutavaran valmistuksesta ja kuljetuksesta johtuneet menot;

5) verovelvollisen tai hänen perheensä yksityistalouden hyväksi tehdystä työstä johtuneet menot; sekä

6) sakot, pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut eivätkä muut vastaavat rangaistusluonteiset maksuseuraamukset.

9 §

Maatalouteen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman enintään 6 000 markan suuruinen poistamaton hankintameno vähennetään kertapoistona.

10 a §

Verovelvollinen voi vähentää maatilan maatalouden puhtaasta tulosta veroilmoituksessaan tekemänsä varauksen (tasausvaraus). Tasausvarauksen suuruus on enintään 30 prosenttia maatilan maatalouden puhtaasta tulosta ennen varauksen vähentämistä, kuitenkin enintään 40 000 markkaa. Pienempää kuin 5 000 markan tasausvarausta ei kuitenkaan saa tehdä. Tasausvarauksen määrää laskettaessa jätetään täysien tuhansien markkojen yli menevä osa lukuun ottamatta.

Tasausvaraus on luettava maatilan maatalouden veronalaiseksi tuloksi tai käytettävä jäljempänä 10 b §:ssä mainitun omaisuuden hankinta- ja perusparannusmenojen kattamiseen viimeistään toisena verovuotena sen verovuoden päättymisestä, jolta jätetyssä veroilmoituksessa tasausvaraus on tehty. Aikaisemmin tehty varaus on käytettävä ennen myöhemmin tehtyä varausta.


10 c §

Jollei verovelvollinen ole esittänyt selvitystä tasausvarauksen lukemisesta tuloksi tai käyttämisestä 10 a ja 10 b §:ssä tarkoitetulla tavalla, tasausvaraus luetaan maatilan maatalouden veronalaiseksi tuloksi sinä verovuotena, jona se olisi viimeistään ollut luettava tuloksi tai käytettävä.


10 d §

Maatalouden puhtaasta tulosta vähennetään maataloudesta johtuneen velan korot sekä indeksi- ja kurssitappiot.

12 §

Hankintatyön arvosta ja veronalaisen hankintatyön määrästä säädetään tuloverolaissa.

13 §

Verovelvollisella on oikeus maatilan metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat suorittamansa menot jäljempänä mainituin edellytyksin:


4) metsämaan ojituksesta aiheutuneet menot vuosittain menojäännöksestä tehtävänä 15 prosentin poistona;

5) pääosin metsätalouden kuljetuksiin kautta vuoden autolla liikennöitäviksi tarkoitettujen metsäteiden (metsäautotie) rakentamisesta aiheutuneet menot vuosittain menojäännöksestä tehtävänä 15 prosentin poistona;

6) metsätalouteen kohdistuvat korot;

7) kiinteistövero siltä osin kuin se kohdistuu metsätalouden käytössä olevaan kiinteistöön.


Metsämaan ojituksesta ja metsäautotien rakentamisesta aiheutuneiden menojen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että toimenpide on toteutettu metsäkeskuksen antamien ohjeiden ja metsäautotien menojen osalta lisäksi metsälautakunnan ennen työhön ryhtymistä hyväksymän suunnitelman mukaisesti.


14 a §

Metsämaan uudistusalan taimikosta myönnetään tässä pykälässä tarkoitettu verovapaus seuraavilla edellytyksillä:

1) metsälautakunta on hyväksynyt taimikon perustetuksi; jos metsä on uudistettu luontaisesti, taimikon kasvua haittaavat siementävät puut on poistettava ennen verovapauden myöntämistä;

2) uudistusalalla ei ole suoritettu yksityismetsälain (412/67) vastaista hakkuuta eikä uudistusalan taimikko ole verovelvollisen laiminlyönnin johdosta joutunut yksityismetsälain vastaiseen tilaan;


Metsälautakunnan tehtävänä on valvoa tässä pykälässä tarkoitetun verovapauden edellytyksiä sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin määrää. Taimikon vakiintumisen edellytykset selvitetään sen jälkeen, kun 5 momentissa tarkoitettu vakiintumisaika lisättynä enintään viidellä vuodella on kulunut.

15 b §

Luonnollisella henkilöllä, kuolinpesällä ja näiden muodostamalla yhtymällä on oikeus maatilan metsätalouden puhtaasta tulosta tehdä vähennys verovuonna ostajalle luovutetusta ensiharvennushakkuussa kertyneestä puutavarasta (ensiharvennusvähennys).


20 §

Metsälautakunnan on annettava verovelvolliselle ja veroviranomaiselle todistus 14 ja 14 a §:ssä säädetyistä veronhuojennuksen edellytyksistä. Metsälautakunta antaa metsänomistajalle todistuksen ensiharvennuksen edellytyksistä, jos tarkoituksena on luovuttaa puutavaraa hankinta- tai käteiskaupalla.


21 §

Maatilan tai sen osan luovutuksesta saadut voitot verotetaan tuloverolaissa säädetyllä tavalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa jäljempänä mainituin poikkeuksin.

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneisiin luovutuksiin sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

Sellaiseen metsänomistajaan, jota verotetaan tämän lain mukaan metsätalouden puhtaasta tulosta, sovelletaan 6 §:n 1 momentin 9 kohtaa sellaisena kuin se on ennen tämän lain voimaantuloa.

Vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa kertapoistoina vähennettävien maatilan maatalouden rakennusten ja rakennelmien poistamattomien hankintamenojen yhteismäärä saa olla enintään 6 000 markkaa.

HE 204/92
VaVM 77/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.