1520/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Asetus hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (492/87) 10 ja 12-14 §, 25 §:n 3 momentti, 29 §:n 4 momentti ja 51 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 10 ja 13 § 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (151/91), 14 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 51 a § 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (547/88),

muutetaan 5, 6, 8 ja 9 §, 11 §:n 3 momentti, 15 §, 19 §:n 2 momentti, 22 §:n 1 momentti, 25 §:n 2 momentti, 29 §:n 2 momentti, 30 §:n 4 momentti, 31 §, 32 §:n 1 ja 3 momentti, 36 §, 47 ja 49 § ja 50 §, [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1993), alkuperäinen sanamuoto kuului: 36 §, 42 §:n 2 momentti, 47 ja 49 § ja 50 §, ]

sellaisina kuin niistä ovat 5, 9, 15, 47 ja 49 § osittain muutettuina mainitullla 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla asetuksella, 6 §, 11 §:n 3 momentti, 25 §:n 2 momentti, 30 §:n 4 momentti, 32 §:n 1 ja 3 momentti ja 50 § viimeksi mainitussa asetuksessa, 22 §:n 1 momentti 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa (567/90) ja 36 § osittain muutettuna mainituilla 17 päivänä kesäkuuta 1988 ja 25 päivänä tammikuuta 1991 annetuilla asetuksilla, sekä

lisätään 27 §:ään siitä mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla asetuksella kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 momentti sekä asetukseen uusi 45 a § seuraavasti:

5 §

Lääninhallitus valitsee valtion hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen johtokuntaan vähintään viisi jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan sekä nimeää valituista johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnassa tulee oppilaitoksessa edustettuina olevien alojen työelämän asiantuntemuksen olla riittävästi edustettuna.

Valtion oppilaitoksen johtokuntaan valitaan opettajia, muuta henkilökuntaa ja opiskelijoita edustavat jäsenet ja varajäsenet kokouksissa, jotka rehtori kutsuu koolle. Opiskelijoita edustavat jäsenet ja varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan, muut johtokunnan toimikaudeksi.

Jos kunnallisessa tai yksityisessä oppilaitoksessa on ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu johtokunta, johon kuuluu opettajia, muuta henkilökuntaa ja opiskelijoita edustavia jäseniä, heidät ja heidän varajäsenensä valitaan rehtorin koolle kutsumien kokousten ehdottamista henkilöistä. Jäsenten toimikaudesta on voimassa, mitä 2 momentissa säädetään.

6 §

Valtion oppilaitoksen johtokunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla laissa ja tässä asetuksessa säädetään:

1) hyväksyä oppilaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tehdä ehdotus oppilaitoksen talousarvioksi;

2) päättää oppilaitoksen työjärjestyksestä, opetusryhmien muodostamisen perusteista ja opettajien työnjaosta, jollei sitä ole johtosäännössä määrätty rehtorin tehtäväksi;

3) vahvistaa oppilaskunnan säännöt; sekä

4) käsitellä muut sen tehtäväksi määrätyt tai asian laadun mukaan sille kuuluvat asiat.

8 §

Valtion oppilaitoksen neuvottelukuntaan valitaan oppilaitosta, opettajakuntaa, alan keskeisimpiä työmarkkinajärjestöjä ja oppilaitoksen kehittämisen muuta asiantuntemusta edustavista henkilöistä enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan enintään kymmenen jäsentä.

9 §

Oppilaitoksen opettajakunnan, oppilaskunnan ja oppilaitostoimikunnan tehtävänä on hoitaa niille laissa säädettyyn tehtäväalueeseen kuuluvat asiat, jotka niiden tehtäviksi tässä asetuksessa erikseen säädetään tai johtosäännössä määrätään tai jotka luonteensa puolesta kuuluvat niiden hoidettaviksi.

11 §

Apulaisrehtorin ja vararehtorin määrää valtion oppilaitoksessa johtokunta sekä kunnallisessa ja yksityisessä oppilaitoksessa oppilaitoksen ylläpitäjä. Johtokunta tai kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain (706/92) 2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen toimielin voi peruuttaa määräyksen, kun siihen on syytä.

15 §

Valtion ja yksityisen oppilaitoksen johtosäännöstä tulee käydä selville:

1) ylläpitäjän nimi ja kotipaikka;

2) oppilaitoksen nimi ja sijaintipaikka;

3) oppilaitoksen opetuskieli;

4) oppilaitoksen koulutustehtävä;

5) tarpeelliset määräykset oppilaitoksen hallinnosta; sekä

6) muut lain tai asetuksen nojalla taikka asian laadun mukaan johtosäännössä määrättävät asiat.

19 §

Valtion ja yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa oppilaitoskohtaisesta opetussuunnitelmasta päättää 1 momentissa tarkoitettujen valtakunnallisten perusteiden mukaisesti johtokunta opettajakuntaa kuultuaan.


22 §

Valtion oppilaitoksessa saadaan ammatillisessa peruskoulutuksessa käyttää opettamiseen, oppilaanohjaukseen, tukiopetukseen ja suunnitteluun 25 tuntia linjan vuosiluokkaa kohti viikossa. Lisäksi saadaan käyttää enintään 1,1 tuntia viikossa opiskelijaa kohti. Jos linjan vuosiluokalla on enemmän kuin 18 opiskelijaa, saadaan kuitenkin käyttää enintään 3,0 tuntia viikossa kutakin mainitun opiskelijamäärän ylittävää opiskelijaa kohti. Oppilaitoksen käytettävissä on joka tapauksessa kutakin opetusviikkoa kohti vähintään tuntimäärä, joka saadaan, kun linjojen vuosiluokkien yhteismäärä kerrotaan luvulla 36,5.


25 §

Ehdotuksen opiskelijoiden valinnasta tekee oppilaitoksen opettajakunta tai sen jaosto saatuaan, jos valinta suoritetaan yhteishakujärjestelmän avulla, lääninhallituksen ehdotuksen. Opiskelijat ottaa oppilaitoksen ylläpitäjä. Valtion oppilaitoksessa tässä momentissa tarkoitettua päätösvaltaa käyttää johtokunta, jollei johtosäännössä toisin määrätä.

27 §

Opiskelijoille todistukseen annettavista arvosanoista päättää opettajakunta tai sen jaosto.

29 §

Jos rehtori ei katso muistutusta riittäväksi, asia on saatettava valtion ja yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa johtokunnan ja kunnallisessa oppilaitoksessa kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi. Johtokunta tai monijäseninen toimielin voi opiskelijaa ja hänen huoltajaansa sekä opettajaa kuultuaan antaa opiskelijalle varoituksen tai erottaa hänet oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.


30 §

Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, voi valtion ja yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa johtokunta ja kunnallisessa oppilaitoksessa kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen toimielin pidättää hänet koulunkäynnistä, mikäli se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua.

31 §

Opiskelijalta, joka ei noudata oppilasasuntolan järjestyssääntöjä, rehtori voi evätä määräajaksi, enintään kuukaudeksi, sekä valtion ja yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa johtokunta ja kunnallisessa oppilaitoksessa kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen toimielin kuukautta pidemmäksi ajaksi tai kokonaan asumisen oppilasasuntolassa. Ennen päätöksen tekemistä on opiskelijalle ja hänen huoltajalleen varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

32 §

Valtion hotelli- ja ravintolaoppilaitoksessa voi olla rehtorin virka sekä apulaisrehtorin ja lehtorin virkoja. Lisäksi oppilaitoksessa voi olla virkasuhteisia tuntiopettajia ja tarpeellisia muita virkoja, tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.


Yksityisessä oppilaitoksessa voi olla rehtorin toimi sekä apulaisrehtorin ja lehtorin toimia. Lisäksi oppilaitoksessa voi olla tuntiopettajia ja tarpeellista muuta työsopimussuhteista henkilökuntaa.

36 §

Valtion oppilaitoksen rehtorin nimittää ja hänelle myöntää virkavapautta johtokunta.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilökunnan nimittämisestä ja ottamisesta sekä virkavapaudesta päättää johtokunta, rehtori tai muu virkamies sen mukaan kuin johtosäännössä määrätään.

42 §

Jatkolinjoina annettavan ja muun pitempikestoisen lisäkoulutuksen opetussuunnitelmista on soveltuvin osin voimassa, mitä 19 §:ssä säädetään. Valtion ja yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa lyhytkestoisen koulutuksen ja muun koulutustoiminnan opetussuunnitelmista päättää johtokunta.

45 a §

Oppilaitoksen tulee osoittaa oppilaskunnan toimintaa varten tarpeelliset tilat.

47 §

Oppilaitos voi järjestää ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi tarpeellista kokeilua opetushallituksen luvalla. Kokeilussa voidaan ope-tusministeriön luvalla poiketa ammatillisista oppilaitoksista annetun lain ja sen nojalla annetun asetuksen säännöksistä sekä niiden nojalla annetuista valtioneuvoston ja opetusministeriön määräyksistä.

49 §

Oppilaitoksen hallintoelimen sekä viran tai toimen haltijan ammatillisista oppilaitoksista annetun lain ja tämän asetuksen perusteella tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, jos päätös koskee:

1) oppilaitoksen tai oppilasasuntolan järjestyssääntöjä taikka oppilaskunnan sääntöjä;

2) valtion ja yksityisen oppilaitoksen kiinteistön tai irtaimiston käyttöä;

3) opiskelijalle todistukseen annettavia arvosanoja; tai

4) opiskelijalle annettua muistutusta tai varoitusta.

50 §

Ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 40 §:n 3 momentissa tarkoitettuja opiskelijaa koskevia asioita ovat opiskelijaksi ottaminen, koulunkäynnistä pidättäminen, opiskelijan määräaikainen erottaminen ja oppilasasuntolassa asumisen epääminen.

Lääninhallituksen päätökseen, jolla on ratkaistu johtokunnan tai kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun monijäsenisen toimielimen päätöksestä tehty valitus tai joka koskee 28 §:n 3 momentissa tarkoitettua asiaa, ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.