1518/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (391/91) 26 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 17 ja 18 § sekä 26 §:n 1 momentti seuraavasti:

17 §
Voimavarojen ohjaaminen

Opetusministeriö voi päättää kokeilukoulutuksen voimavarojen lisäämisestä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 38 §:n 1 momentin mukaisesti kunnalliselle ja yksityiselle oppilaitokselle valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitettujen erillisten määrärahojen rajoissa. Mitä edellä säädetään kunnallisesta ja yksityisestä oppilaitoksesta, koskee vastaavasti valtion oppilaitosta.

Johtoryhmä päättää kokeiluyksikön oppilaitosten voimavarojen käyttämisestä ja yhteensovittamisesta asianomaisten oppilaitosten kesken sen mukaan kuin asetuksella säädetään ja sen nojalla johtosäännössä määrätään.

18 §
Rahoituksen perusteet

Kokeilukoulutuksen valtionosuudet ja -avustukset sekä opiskelijoiden kotikuntien maksuosuudet määräytyvät opiskelijan ensisijaisen oppilaitoksen perusteella.

Jos kokeilukoulutuksen kustannuksia ei voida muutoin yhteensovittaa kokeiluyksikön oppilaitosten kesken, ensisijaisen oppilaitoksen ylläpitäjä maksaa muussa oppilaitoksessa järjestetystä koulutuksestaan aiheutuvat kustannukset siten kuin ylläpitäjät keskenään sopivat. Oppilaitoksen maksamat maksut otetaan huomioon kunnallisen ja yksityisen oppilaitoksen opiskelijakohtaista yksikköhintaa sekä näiden ja valtion oppilaitosten opiskelijan kotikunnan maksuosuutta laskettaessa. Oppilaitoksen saamat maksut luetaan maksullisen palvelutoiminnan tuloksi.

26 §
Muutoksenhaku

Kokeiluyksikön johtoryhmän sekä väliaikaisen ammattikorkeakoulun johtavan rehtorin, opettajakunnan ja oppilaskunnan tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Haettaessa muutosta päätökseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita muutoksenhakua koskevia säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 296/92
SiVM 12/92

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.