1482/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan asuntojen perusparantamisesta 19 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (34/79) 4 §:n 1 momentin 7 kohta ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (21/85),

muutetaan 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentin 1 kohta ja 9 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä 3 §:n 1 momentti on viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään lain 6 §:stä 15 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla (1143/89) kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §

Perusparannuslainan myöntämisen edellytyksenä on, että lainoitettavat toimenpiteet ovat tarpeellisia asunnon tai asuinrakennuksen taikka asuinympäristön laatu- ja varustetason nostamiseksi kohtuullista asumistasoa vastaavaksi sekä asunnon tai asuinrakennuksen käyttöiän pidentämiseksi. Lainoitettavien toimenpiteiden laajuuden tulee olla asunnon tai asuinrakennuksen todennäköinen käyttöaika huomioon ottaen tarkoituksenmukainen. Lainoitettavien asuntojen tulee olla hankinta-arvoltaan ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisia.


4 §

Perusparannuslaina voidaan myöntää sellaisen toimenpiteen rahoittamiseksi, jolla:

1) nostetaan asuinrakennuksen tai asunnon laatu- ja varustetasoa alkuperäisestä tasosta taikka palautetaan asuinrakennuksen tai asunnon laatu- ja varustetaso muilla kuin vuosikorjaustoimenpiteillä uuden veroiseen tai alkuperäiseen tasoon;


6 §

Valtioneuvosto voi erityisestä syystä määrätä kustannustasoltaan kalliissa kohteissa lainan suuruuden laskemisen perusteeksi hyväksyttyjä perusparannuskustannuksia pienemmän enimmäislainoitusarvon.


9 §

Pitkäaikaisen perusparannuslainan korko on kahdeksan prosenttia vuodessa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Lakia sovelletaan lain voimaantulon jälkeen myönnettäviin lainoihin.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 272/92
YmVM 12/92

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.