1480/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 5 päivänä lokakuuta 1990 annetun asetuksen (912/90) 11 §:n 2 momentin 4 kohta, 14-17 §, 18 §:n 2 momentti, 19, 20 ja 22 §, 23 §:n 1 momentti, 25, 26 ja 28 § ja 29 §:n 2 momentin 2 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 15 § osittain muutettuna 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetulla asetuksella (549/92) ja 16 § osittain muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1992 annetulla asetuksella (84/92), sekä

lisätään asetukseen uusi 32 a § seuraavasti:

11 §
Ylläpitokustannusten korvaaminen

Matkakustannusten korvausta voidaan myöntää seuraavista matkoista:


4) matka työssäkäyntialueen ulkopuolella sijaitsevalle koulutuspaikkakunnalle.


14 §
Oikeus koulutusaikaisiin etuuksiin

Opiskelijalla on oikeus koulutusajalta työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitettuun ylläpitokorvaukseen ja majoituskorvaukseen.

Opiskelijalle, joka ei saa koulutustukea tai jolle maksettavaa koulutustukea on vähennetty työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n mukaisesti, ei makseta ylläpitokorvausta eikä majoituskorvausta. Etuuksia ei myöskään makseta koulutusaikaisilta lomajaksoilta. Jos opiskelija lomajakson aikana on koulutukseen kuuluvassa työharjoittelussa, etuudet kuitenkin maksetaan, jollei tämän momentin ensimmäisestä virkkeestä muuta johdu.

15 §
Ylläpitokorvaus

Ylläpitokorvauksena maksetaan 30 markkaa päivältä.

16 §
Majoituskorvaus

Opiskelijalle, joka osallistuu työssäkäyntialueensa ulkopuolella järjestettyyn koulutukseen, maksetaan majoituksesta aiheutuneiden kustannusten korvauksena 30 markkaa päivältä.

Majoituskorvauksen maksaminen edellyttää, että opiskelija esittää vuokrasopimuksen tai muun luotettavan selvityksen majoituksesta aiheutuvista kustannuksista.

17 §
Ylläpito- ja majoituskorvaus ulkomailla järjestetyssä koulutuksessa

Poiketen siitä mitä 15 ja 16 §:ssä säädetään, ulkomailla järjestettyyn koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle maksetaan ylläpito- ja majoituskustannusten korvauksena 50 prosenttia valtion virkamiehille asianomaisessa maassa tehdyn virkamatkan matkakustannusten korvauksena suoritettavasta päivärahasta.

Majoitus Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestämään koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle on maksuton. Koulutukseen osallistuvalle maksetaan ylläpitokorvausta 100 markkaa päivältä.

18 §
Etuuksien maksaminen

Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:ssä tarkoitettu vähennetty koulutustuki sekä ylläpitokorvaus ja majoituskorvaus voidaan kuitenkin maksaa kuukausittain.

19 §
Opiskelijan tietojenantovelvollisuus

Opiskelijan on esitettävä etuuksien maksajalle selvitys koulutustuen suuruuteen vaikuttavista tuloista, ilmoitettava koulutuksen keskeyttämisestä ja annettava etuuksien maksamista varten muut tarpeelliset tiedot.

20 §
Työvoimatoimiston tietojenantovelvollisuus

Työvoimatoimiston tulee ilmoittaa etuuksien maksajalle tiedot koulutuksen aloittaneista, keskeyttäneistä ja suorittaneista sekä 14 §:ssä tarkoitetuista koulutusaikaan kuuluvista lomajaksoista ja muusta koulutuksen jaksotuksesta sekä siitä, sijaitseeko koulutuspaikkakunta opiskelijan työssäkäyntialueella.

22 §
Oikeus käyttää eräitä tietoja

Kansaneläkelaitoksen paikallistoimisto voi koulutustukea koskevassa asiassa käyttää työttömyysturvalain 29 §:n 4 momentissa tarkoitettua luetteloa.

23 §
Ennakoiden vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain viimeistään marraskuun 15 päivänä toimitettava työministeriölle arvio työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30 §:n 1 momentissa mainituista valtion seuraavana vuonna vastattavista perustuista, lapsikorotuksista, ylläpitokorvauksista ja majoituskorvauksista ennakoiden vahvistamista varten.


25 §
Opintososiaalisia etuuksia koskevat selvitykset

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava työministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys maksamistaan opintososiaalisista etuuksista kultakin kalenterikuukaudelta sekä koko siihenastiselta varainhoitovuodelta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Selvityksessä on eriteltävä:

1) maksettu perustuki lapsikorotuksineen;

2) maksetut 15 §:n mukaiset ylläpitokorvaukset

3) maksetut 16 §:n mukaiset majoituskorvaukset; ja

4) maksetut 17 §:n mukaiset korvaukset.

26 §
Valtion lopullisen rahoituksen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen tilinpäätöksen yhteydessä on vuosittain vahvistettava määrä, joka työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30 §:n 1 momentin mukaisesti valtion on tullut tilivuonna suorittaa perustukina, lapsikorotuksina, ylläpitokorvauksina ja majoituskorvauksina. Maksettujen ennakoiden ja vahvistetun määrän erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan elokuun ennakossa.

28 §
Opintososiaalisia etuuksia koskevat selvitykset

Työttömyyskassan on toimitettava työministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys maksamistaan opintososiaalisista etuuksista kultakin kalenterikuukaudelta sekä koko siihenastiselta varainhoitovuodelta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Selvityksessä on eriteltävä:

1) maksetut koulutustuet siten, että siitä käy ilmi perusosa lapsikorotuksineen ja ansio-osa;

2) maksetut 15 §:n mukaiset ylläpitokorvaukset

3) maksetut 16 §:n mukaiset majoituskorvaukset; ja

4) maksetut 17 §:n mukaiset korvaukset.

29 §
Rahoituksen hakeminen

Hakemukseen tulee liittää:


2) luettelo, josta käy ilmi kuluneen kalenterivuoden aikana maksetun perusosan määrä lapsikorotuksineen, ansio-osa, 15 §:n mukainen ylläpitokorvaus, 16 §:n mukainen majoituskorvaus ja 17 §:n mukainen korvaus; ja


32 a §
Työssäkäyntialue

Tätä asetusta sovellettaessa pidetään työssäkäyntialueena työttömyysturvalain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua työssäkäyntialuetta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tätä asetusta sovelletaan etuuksiin, jotka suoritetaan tämän asetuksen voimaantulon jälkeiseltä ajalta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.