1451/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Asetus ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan ylioppilastutkinnosta 26 päivänä syyskuuta 1947 annetun asetuksen (717/47) 3 §:n 4 ja 6-8 momentti sekä 12 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 4, 7 ja 8 momentti 24 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa asetuksessa (503/82), 3 §:n 6 momentti 18 päivänä tammikuuta 1974 annetussa asetuksessa (65/74) ja 12 § muutettuna 22 päivänä lokakuuta 1971 ja 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetuilla asetuksilla (725/71 ja 415/79), sekä

lisätään 11 a §:ään, sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1962 annetussa asetuksessa (608/62), uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

3 §

Edellä mainituista kokeista kokelaan on pakollisina suoritettava äidinkielen koe, toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe ja vaihtoehtoisesti oman valintansa mukaan matematiikan koe tai reaalikoe. Matematiikan laajaa oppimäärää enemmän kuin viisi lukion kurssia opiskelleiden on kuitenkin suoritettava laajaan oppimäärään perustuva matematiikan koe. Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, ne kokelaat, jotka ovat lukiossa opiskelleet saamen kieltä äidinkielen oppiaineena, suorittavat pakollisina äidinkielen kokeen saamen kielessä ja äidinkielen kokeen kaltaisen kokeen suomen kielessä.


Pakollisten kokeiden lisäksi kokelaalla on oikeus suorittaa enintään kaksi ylimääräistä koetta, joina on valittavina matematiikan koe, reaalikoe ja vieraan kielen kokeita. Milloin kokelas suorittaa äidinkielen kokeen saamen kielessä, hänellä on oikeus ylimääräisenä kokeena suorittaa ruotsin kielen koe. Kokelas ei saa suorittaa ylimääräistä koetta oppiaineessa, jonka hän suorittaa pakollisena, eikä lukiossa alkavan kielen oppimäärään perustuvan vieraan kielen ylimääräistä koetta, jos hän on lukiossa opiskellut tätä kieltä ensimmäisenä vieraana kielenä.

Ylimääräiset kokeet vieraissa kielissä laaditaan lukion alimmalla luokalla alkavan oppimäärän mukaisesti. Latinan kielessä laaditaan kuitenkin kaksi eri laajuista ylimääräistä koetta. Ruotsin kielen ylimääräinen koe on sama kuin ruotsin kielen pakollinen koe.

Kokeet järjestetään enintään kymmenenä eri päivänä ja, milloin saamen kieltä kirjoitetaan äidinkielenä, enintään kahtenatoista eri päivänä.


11 a §

Nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetussa laissa (391/91) tarkoitetun lukion oppimäärää suorittava oppilas osallistuu ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluviin erillisiin kokeisiin siten kuin ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluviin erillisiin kokeisiin osallistumisesta säädetään ja määrätään.

Sen lisäksi, mitä tässä säädetään, nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetussa laissa tarkoitetun ammatillisen tutkinnon tai yhdistelmäopinnot suorittanut voi yksityisoppilaana osallistua ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluviin erillisiin kokeisiin. Jos hänen opinto-ohjelmansa laajuus ei vastaa vähintään kolmen vuoden laajuisia oppimääriä ylioppilastutkinnon suorittamiseen tarvittava aika siihen mukaan luettuna, hänen tulee kuitenkin täydentää opintojaan tältä osin. Opetusministeriö antaa tarvittaessa määräyksiä lisäopinnoista.

12 §

Mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) ja valtion maksuperusteasetuksessa (211/92) säädetään, on voimassa myös ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden osalta. Koulujen rehtorien tulee kerätä kokelailta ylioppilastutkintoon liittyvät maksut opetusministeriön antamien tarkempien määräysten mukaan.

Ylioppilastutkintotodistusta tai erillistä todistusta ei saa antaa kokelaalle, joka ei ole suorittanut ylioppilastutkintoon liittyviä maksuja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Asetuksen 3 §:n 6 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.