1439/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 16 päivänä elokuuta 1958 annettuun rakennuslakiin (370/58) siitä 29 päivänä huhtikuuta 1966 annetulla lailla (250/66) kumotun 17 §:n tilalle uusi 17 § sekä uusi 143 b § seuraavasti:

17 §

Ympäristöministeriö antaa rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin (89/106/ETY) täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevat määräykset ja ohjeet. Nämä voivat muun muassa koskea varmentamiselinten, tarkastuslaitosten ja testauslaboratorioiden hyväksymistä sekä rakennusalan tuotteiden valmistusta, hyväksyntää ja laadunvalvontaa.

143 b §

Jos on perusteltua syytä epäillä, että 17 §:ssä mainitun direktiivin mukaisesti merkitty rakennustuote (CE-merkintä), joka on tarkoitettu käytettäväksi määräysten alaiseen rakentamiseen Suomessa, ei täytä merkinnälle asetettuja edellytyksiä, ympäristöministeriö tai sen valtuuttama viranomainen voi kieltää tuotteen luovutuksen tai käyttämisen rakentamisessa siksi, kunnes tuotteen määräysten mukaisuus on selvitetty.

Jos 1 momentin nojalla suoritettu selvitystyö osoittaa, ettei rakennustuote täytä sanotussa momentissa tarkoitettuja vaatimuksia, ympäristöministeriöllä on oikeus kieltää tuotteen myynti ja muu elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuva luovuttaminen sekä velvoittaa valmistaja tai maahantuoja ryhtymään toimenpiteisiin jo luovutettujen tuotteiden keräämiseksi takaisin tai saattamiseksi määräysten mukaiseksi. Siinä tapauksessa, ettei tuote täytä edellä tarkoitettuja vaatimuksia tuotteen valmistaja tai maahantuoja vastaa selvitystyöstä valtiolle aiheutuneista kustannuksista. Kustannukset voidaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 271/92
YmVM 9/92
Neuvoston direktiivi (89/106/ETY)

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.