1404/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 4 §, 7 §:n 4 momentti, 11 §:n 4 momentti, 12 §:n 3 momentti, 13 §:n 1-3 momentti, 14 §:n 2 ja 3 momentti, 16 §:n 1 momentin 2 kohta ja 3 momentti, 17 §:n 2 ja 3 momentti, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 1, 4 ja 5 momentti, 22 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 25 §:n 1 momentti, 26 §:n 2 momentti, 27 §:n 1 ja 2 momentti, 31 §:n 2 momentti, 35 §:n 3 momentti, 37 §:n 3 ja 4 momentti, 38 §:n 3 momentti, 39 §:n 2 ja 4 momentti, 40 §:n 2 momentti, 41 ja 42 §, 43 §:n 3 momentti, 45 §:n 5 momentti, 46 §:n 2 momentti, 47 §:n 3 momentti, 48 §:n 1 momentin johdantolause ja 5 momentti, 49 ja 50 §, 51 §:n 3 momentti sekä 53 §,

näistä 47 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 13 päivänä syyskuuta 1991 annetussa asetuksessa (1193/91), ja

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Ajoneuvohallinnon yksiköllä tarkoitetaan tässä asetuksessa Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikköä ja tutkinnon vastaanottajalla Autorekisterikeskuksen kuljettajantutkintoja vastaanottavaa toimipaikkaa.

4 §
Ajokortin ja luvan mukana pitäminen

Ajokortti ja tässä asetuksessa tarkoitettu lupa, autokoululupaa lukuun ottamatta, on pidettävä ajettaessa mukana ja vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle taikka muulle liikenteen valvojalle.

7 §
Ajo-oikeuden laajuus

C-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa koeajaa ja tilapäisesti siirtää D-luokan ajoneuvoja ilman matkustajia ja E-luokan ajoneuvoja ilman kuormaa. Paloauton ja pelastusauton kuljettaja, poliisimies tai ajoneuvon katsastaja, jolla on C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus, saa tehtävässään kuljettaa myös D- tai E-luokan ajoneuvoa.

11 §
Ajokorttilupa

Poliisin on ilmoitettava hakemuksen ratkaisusta Autorekisterikeskukselle.

12 §
Ajokortin luovuttamisen edellytykset

Jos ajokorttilupaa ajo-oikeuden jatkamiseksi tieliikennelain 72 §:n 4 momentissa tarkoitetuksi ajaksi haetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa ajo-oikeuden päättymisestä, ajokortin luovuttamisen edellytyksenä on 1 momentista poiketen, että hakija esittää luotettavan selvityksen ajotaidon säilymisestä tai tutkinnon vastaanottajan antaman todistuksen hyväksytyn ajokokeen suorittamisesta.

13 §
Ajokortin luovuttaminen

Ajokortin luovuttaa poliisi. Jos ajokorttilupa lyhytaikaisen ajokortin saamiseen B- tai C-luokkaa varten on myönnetty ennen kuljettajantutkintoa, ajokortin luovuttaa kuitenkin tutkinnon vastaanottaja hyväksytysti suoritetun kuljettajantutkinnon jälkeen.

Ajokortin luovuttamisesta on ilmoitettava Autorekisterikeskukselle.

Jos ajokortin saajalle on aikaisemmin Suomessa tai ulkomailla annettu ajokortti, hänen on luovutettava se poliisille tai tutkinnon vastaanottajalle, kun uusi ajokortti luovutetaan. Lyhytaikaisen ajokortin saamisen yhteydessä viranomaiselle luovutettu ajokortti on poliisin säilytettävä ja pyynnöstä palautettava haltijalle lyhytaikaisen ajo-oikeuden päätyttyä, jos muuta ajokorttia ei suoriteta. Lyhytaikainen ajokortti on tällöin luovutettava poliisille.


14 §
Väliaikainen ajokortti

Myös tutkinnon vastaanottaja voi luovuttaa väliaikaisen ajokortin, jos voimassa olevan ajokorttiluvan perusteella edellytykset ajokortin luovuttamiseen 13 §:n 1 momentin mukaisesti ovat olemassa eikä varsinainen ajokorttilomake ole käytettävissä.

Väliaikainen ajokortti on luovutettava poliisille tai tutkinnon vastaanottajalle, kun uusi ajokortti tai ajokortin kaksoiskappale luovutetaan.

16 §
Ajo-oikeutta koskevat erityisehdot

Ajokorttilupaan voidaan liittää ehto, jonka mukaan:


2) hänen kuljettamassaan ajoneuvossa on oltava automaattivaihteisto tai tutkinnon vastaanottajan ajoneuvohallinnon yksikön antamien ohjeiden mukaisesti hyväksymät erityiset ajolaitteet.


Ajokorttilupaan liitettyjä ehtoja voidaan muuttaa, kun siihen ilmenee syytä. Muutoksista on ilmoitettava Autorekisterikeskukselle.


17 §
Ajo-oikeuden muutos

Poliisin tieliikennelain 73 §:n nojalla määräämä ajokoe tai ajonäyte suoritetaan kuljettajan asuinpaikan tutkinnon vastaanottajalle.

Poliisin on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetuista muutoksista Autorekisterikeskukselle.

19 §
Opetuksen tavoite ja toteuttaminen

Opetusta annettaessa on noudatettava ajoneuvohallinnon yksikön vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi opetuksen tavoitteet, rakenne ja sisältö aihekokonaisuuksittain opetuksen eri vaiheissa, opetukselliset periaatteet sekä opetuksen järjestäminen käytännössä.


21 §
Opetuslupa

Tieliikennelain 68 §:ssä tarkoitetun opetusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on opetusajoneuvon ajo-oikeus ja vähintään kolmen vuoden ajokokemus opetusajoneuvon luokkaan kuuluvalla ajoneuvolla sekä tutkinnon vastaanottajan ajoneuvohallinnon yksikön antamien ohjeiden mukaisesti hyväksymät tiedot opetettavista asioista. Jatko-opetuksen antamista varten opetuslupa voidaan myöntää hakijalle, jolla on lisäksi liikenneopettajalupa tai tutkinnon vastaanottajan ajoneuvohallinnon yksikön antamien ohjeiden mukaisesti hyväksymä jatko-opetukseen sisältyvien opetusaiheiden tuntemus. Opetuslupaa ei myönnetä hakijalle, jota on pidettävä opetustehtävään sopimattomana liikennerikkomusten tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi.


Opetuslupa myönnetään enintään yhdeksäksi kuukaudeksi. Uutta lupaa ei saa ilman pätevää syytä myöntää. Ajo-opetus on annettava luvassa määrätyllä ajoneuvolla, jonka tutkinnon vastaanottaja on tähän tarkoitukseen hyväksynyt.

Poliisin on ilmoitettava opetuslupaa koskevasta päätöksestä Autorekisterikeskukselle.


22 §
Harjoituslupa

Tieliikennelain 68 §:ssä tarkoitetun harjoitusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut kuljettajantutkinnon teoriakokeen sekä saanut liikenneministeriön määräysten mukaisen ajo-opetuksen ja osoittanut tutkinnon vastaanottajalle hallitsevansa moottoripyörän käsittelyn ajoneuvohallinnon yksikön antamien ohjeiden mukaisesti.

Harjoituslupa myönnetään enintään kolmeksi kuukaudeksi. Uutta lupaa ei saa ilman pätevää syytä myöntää. Lupa koskee siinä määrättyä ajoneuvoa, ja se on voimassa hakijan asuinpaikan tutkinnon vastaanottajan toimialueella, jollei poliisi toisin määrää.


Poliisin on ilmoitettava harjoituslupaa koskevasta päätöksestä Autorekisterikeskukselle.

25 §
Poikkeukset kuljettajantutkintovaatimuksesta

Tieliikennelain 71 §:n 1 momentissa tarkoitettuna kuljettajantutkintona pidetään myös vastaavaa puolustusvoimissa tai Ahvenanmaan maakunnassa suoritettua tutkintoa.


26 §
Kuljettajantutkinnon tavoite ja toteuttaminen

Kuljettajantutkintoon sisältyy teoriakoe ja ajokoe. T-luokan ajoneuvon kuljettajantutkinnossa suoritetaan ajokoe kuitenkin vain, jos tutkinnon vastaanottaja pitää sitä tarpeellisena. Ajokokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, että tutkinnon suorittaja on enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suorittanut hyväksytysti vastaavan luokan teoriakokeen.


27 §
Tutkintopaikka

Kuljettajantutkinto on suoritettava sille tutkinnon vastaanottajalle, jonka toimialueella kuljettajaopetus on saatu. Milloin opetustodistusta ei vaadita, kuljettajantutkinto suoritetaan sille tutkinnon vastaanottajalle, jonka toimialueella tutkinnon suorittajan asuinpaikka on tai jonka toimialueella hän on saanut kuljettajaopetusta.

Ajoneuvohallinnon yksikkö määrää ne paikkakunnat, joilla kuljettajantutkinnon ajokoe saadaan suorittaa.


31 §
Kuljettajantutkintotodistus ja tutkinnossa hylkääminen

Jos kuljettajantutkintoa ei ole suoritettu hyväksytysti, tutkinnon vastaanottaja voi määrätä uuteen tutkintoon pääsemisen edellytykseksi, että tutkinnon suorittaja on saanut sen määräämän lisäopetuksen.

35 §
Ulkomaisen ajokortin haltijan määrääminen ajokieltoon

Jos 1 momentissa tarkoitetun ajokiellon johdosta ulkomaiseen ajokorttiin perustuva oikeus kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa Suomessa on lakannut, poliisin on otettava ulkomainen ajokortti haltuunsa ajokiellon ajaksi. Ajokortti on kuitenkin pyynnöstä annettava takaisin haltijalle tämän poistuessa maasta, vaikka ajokielto olisi vielä voimassa. Kansainväliseen ajokorttiin poliisi voi korttia haltuunsa ottamatta merkitä, ettei se ole voimassa Suomessa. Ajokiellosta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava ajokortin antaneelle viranomaiselle. Ajokiellosta ilmoitetaan Autorekisterikeskukselle vain, jos ajokieltoon määrätty asuu Suomessa ja hänen ajokorttinsa on annettu Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa.

37 §
Ammattiajoluvan myöntämisen edellytykset

Lupa myönnetään määräajaksi, joka päättyy henkilön täyttäessä 70 vuotta. Jos hakija täyttää C-luokan ajoneuvon ajokorttilupaa koskevan kuulovaatimuksen ainoastaan käyttämällä kuulolaitetta, lupaan on merkittävä ehto, että ajettaessa on käytettävä kuulolaitetta. Lupa raukeaa vuoden kuluttua luvan myöntämispäivästä, jollei luvansaaja ole tänä aikana lunastanut lupaa. Luvan myöntämisestä ja sen raukeamisesta on ilmoitettava Autorekisterikeskukselle. Mitä ajokortin kaksoiskappaleesta säädetään, koskee soveltuvin osin myös henkilöauton ammattiajolupaa.

Ajoneuvohallinnon yksikkö voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen ammattiajolupaa koskevista ikä- ja terveysvaatimuksista.

38 §
Ammattiajoluvan peruuttaminen

Luvan peruuttamisesta ja väliaikaisesta peruuttamisesta on ilmoitettava Autorekisterikeskukselle.

39 §
Autokoululupa

Autokoululupaa on haettava kirjallisesti koulun aiotun toimipaikan lääninhallitukselta. Hakemukseen on liitettävä luotettava selvitys siitä, että hakija täyttää 1 momentissa säädetyt edellytykset. Yhteisön ollessa hakijana on hakemukseen liitettävä ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä ja yhtiöjärjestys tai sitä vastaava yhtiösopimus taikka yhteisön säännöt. Ennen hakemuksen ratkaisemista lääninhallituksen on hankittava ajoneuvohallinnon yksikön lausunto ja tarvittaessa poliisin lausunto. Lääninhallitus voi hankkia myös muita selvityksiä ja lausuntoja.


Autokoululuvan myöntämistä ja peruuttamista koskeva päätös on lähetettävä tiedoksi ajoneuvohallinnon yksikölle.

40 §
Autokoulun opetushenkilöstö

Autokoulun opetustoiminnasta vastaavalla johtajalla on oltava liikenneopettajalupa ja vähintään kolmen vuoden kokemus päätoimisena liikenneopettajana toimimisesta. Ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa. Muulla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa tai autokoulua valvovan tutkinnon vastaanottajan ajoneuvohallinnon yksikön antamien ohjeiden mukaisesti hyväksymä opetusalan koulutus ja käytännön kokemus. Tutkinnon vastaanottajan on hyväksyttävä autokoulun johtajan ja opettajan pätevyys ennen opetustoimintaan ryhtymistä.

41 §
Autokoulun opetustila ja -välineet

Liikenneministeriö antaa määräykset ja ohjeet autokoulun opetustilalle asetettavista vaatimuksista. Tutkinnon vastaanottajan on hyväksyttävä opetustila ennen sen käyttöönottoa.

Autokoulussa on oltava tarvittavat opetusvälineet, joita ovat kouluajoneuvot ja havaintovälineet. Liikenneministeriö antaa määräykset autokouluissa käytettävistä opetusvälineistä. Kouluajoneuvojen tulee olla tutkinnon vastaanottajan opetustarkoitukseen hyväksymät.

Ajoneuvohallinnon yksikkö hyväksyy opetuksessa käytettävät oppikirjat. Hyväksymisen ehtona on, että oppikirja on saatavana sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

42 §
Autokoulun valvonta

Autokoulujen toimintaa valvoo ajoneuvohallinnon yksikkö.

Valvonnan toteuttajina toimivat tutkinnon vastaanottajat. Tutkinnon vastaanottajan on viipymättä ilmoitettava valvonnan yhteydessä havaituista puutteista ja laiminlyönneistä ajoneuvohallinnon yksikölle, jonka on ilmoituksen saatuaan ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Liikenneministeriö antaa tarkemmat määräykset autokoulujen toiminnan valvonnasta.

43 §
Autokoululuvan uudistaminen

Lääninhallituksen on lähetettävä autokoululuvan uudistamista koskeva päätös tiedoksi ajoneuvohallinnon yksikölle.

45 §
Liikenneopettajalupa

Liikenneopettajaluvan myöntämisestä ja peruuttamisesta on ilmoitettava Autorekisterikeskukselle.

46 §
Ajoharjoitteluradat

Liikenneministeriö antaa tarkemmat määräykset ratojen mitoituksesta, rakenteesta ja varusteista. Ajoharjoitteluradoilla annettavan kuljettajaopetuksen valvonnasta ja sitä koskevien määräysten antamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 42 §:ssä säädetään autokoulujen valvonnasta.

47 §
Liikenneopettajia kouluttavaa laitosta ja kuljettajan ammattiopetusta koskevat poikkeukset

Ammatillisessa oppilaitoksessa kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä C-luokan ajoneuvon ajo-oikeutta varten annettavassa kuljettajaopetuksessa noudatetaan soveltuvin osin tämän asetuksen säännöksiä opettajan pätevyyden hyväksymisestä, opetusvälineistä ja opetuksen sisällöstä. Ajoneuvohallinnon yksikkö antaa tarkemmat määräykset tässä tarkoitetun kuljettajaopetuksen valvonnasta ja hyväksyy opetuksessa noudatettavan opetusohjelman. Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa annettavaa kuljettajaopetusta valvoo opetushallitus, joka myös vahvistaa opetuksessa noudatettavan opetusohjelman.

48 §
Ajokorttirekisteritiedot

Ajoneuvohallinnon yksikkö pitää ajokorttirekisteriä. Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:


Jos viranomainen tai tutkinnon vastaanottaja havaitsee ajokorttirekisterin tietoja käsitellessään niissä virheen tai puutteen, sen on ilmoitettava siitä heti ajoneuvohallinnon yksikölle. Ajoneuvohallinnon yksiköllä tai sen valtuuttamana Autorekisterikeskuksella on oikeus korjata virheelliset tiedot tai merkitä puuttuvat tiedot rekisteriin.

49 §
Väliaikainen ajokorttitiedosto

Ajokortin valmistaja ylläpitää ajoneuvohallinnon yksikön toimeksiannosta ja valvonnassa osana ajokorttirekisteriä ajo-oikeuden haltijan valokuvan ja nimikirjoituksen käsittävää tiedostoa. Valmistaja hävittää valokuvan ja nimikirjoituksen viimeistään 30 kuukauden kuluttua ajokortin tilauksesta.

50 §
Ajokieltoa koskeva poliisin rekisteri-ilmoitus

Poliisin on ilmoitettava Autorekisterikeskukselle ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon määräämisestä sekä ajokortin palauttamisesta ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen.

51 §
Ajokortin kaksoiskappale

Poliisi voi hävittää kaksoiskappaleen, jollei sitä ole lunastettu vuoden kuluessa sen hakemisesta. Poliisin on ilmoitettava kaksoiskappaleen luovuttamisesta tai hävittämisestä Autorekisterikeskukselle.


53 §
Asian siirtäminen ja muutoksenhaku

Muutoksenhausta poliisin ja lääninhallituksen päätökseen säädetään tieliikennelain 80 a §:ssä ja 106 a §:ssä.

Oikaisusta tutkinnon vastaanottajan tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen on voimassa, mitä Autorekisterikeskuksesta annetussa laissa (988/92) säädetään. Asian siirtämisestä on voimassa, mitä tieliikennelain 106 b §:ssä säädetään.

Muutoksenhausta ajoneuvohallinnon yksikön tämän asetuksen nojalla antamaan päätökseen on voimassa, mitä Autorekisterikeskuksesta annetussa laissa säädetään.

Tutkinnon vastaanottajan ja ajoneuvohallinnon yksikön tämän asetuksen nojalla antamaa päätöstä tai määräystä on noudatettava siitä huolimatta, ettei se ole tullut lainvoimaiseksi, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.