1374/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Työministeriön päätös työhallinnon maksullisista suoritteista

Työministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Työhallinnolla tarkoitetaan tässä päätöksessä työministeriötä, työministeriön yhteydessä olevaa valtakunnansovittelijain toimistoa, työsuojeluhallitusta, työvoima-asiain piiri- ja paikallishallintoa, työvoimaopistoa sekä työneuvostoa.

2 §

Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) koneen, laitteen tai rakenteen taikka niiden tyypin tai mallin hyväksymiseen liittyvät tyyppi- tai ennakkotarkastukset;

2) kone- tai laitetyyppiä taikka niiden suunnitelmaa koskevat ennakkotarkastukset, jotka on määrätty suoritettaviksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain (131/73) 23 §:n 2 momentin nojalla;

3) koneita ja traktoreita koskevien Suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten mukaiset tyyppitarkastukset ja -hyväksymiset sekä sopimuksissa määrätyn ilmoitusvelvollisuuden perusteella toimitettujen asiakirjojen säilytys;

4) koneiden ja laitteiden sekä henkilönsuojainten vaatimusten mukaisuutta koskevat lausunnot;

5) vaaraa aiheuttavia kemikaaleja koskevien tietojen käsittely; sekä

6) työntekijän tai työn suorittamiseen liittyvää pätevyyttä koskevat luvat ja muut luvat.

3 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka työhallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) henkilöstövoimavarojen hankintaan, valintaan, käyttöön ja kehittämiseen liittyvät yrityspalvelut, jotka tuotetaan yrityksen tai yhteisön toimeksiannosta edistämään niiden toimintaa tai etuja;

2) yrityksen tai yhteisön toimeksiannosta työhallinnon valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa viestintävälineissä julkaistavat erityisilmoitukset ja tiedotteet;

3) työhallinnon hallitsemien toimitilojen käyttö;

4) työhallinnon henkilöstön käyttö virka-aikana hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä muutoin paitsi tapauksissa, joissa edellä mainittujen tehtävien hoitaminen välittömästi tukee työhallinnon maksutonta toimintaa tai on tarpeellista työhallinnolle tärkeiden sidosryhmäsuhteiden hoitamiselle;

5) oppilaitosten oppilasvalintoihin liittyvät soveltuvuuskokeet;

6) työhallinnossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen ja tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen tilauksesta työhallinnon ulkopuolisille;

7) työhallinnon ulkopuolisille tehtävät haut kansainvälisistä tietokannoista lukuun ottamatta maksuttomiin työvoimapalveluihin liittyviä hakuja;

8) muiden viranomaisten ja yhteisöjen suoritteita koskeva tiedotus ja neuvonta, joka palvelee ensisijassa niiden toimintaa;

9) työvoimaopiston tarjoamat majoituspalvelut ja muut koulutustilaisuuksiin liittyvät palvelut, jotka eivät liity työhallinnon vuotuisen henkilöstökoulutusohjelman toteutukseen;

10) työhallinnon ulkopuolisille järjestetyt koulutustilaisuudet ja työhallinnon henkilöstölle järjestetyt koulutustilaisuudet hallinnon ulkopuolisten osalta;

11) yrityksille tarkoitettu konsultointityyppinen sijaintineuvonta;

12) sijainninohjausprojektit, jotka tuotetaan yrityksen tai yhteisön toimeksiannosta edistämään niiden toimintaa tai etuja;

13) työhallinnon tuottamat ja kustantamat julkaisut, joita toimitetaan tilauksesta työhallinnon ulkopuolisille;

14) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilastopalvelut;

15) virastopalvelut työhallinnon ulkopuolisille;

16) valokopio- ja muut jäljennökset; sekä

17) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus.

4 §

Milloin suoritteesta tai toimituskirjasta peritään leimaveroa, siitä ei veron lisäksi peritä maksua tämän päätöksen perusteella.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Päätöksen 2 §:n 1 ja 2 kohta tulevat voimaan kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Työministeri
Ilkka Kanerva

Nuorempi hallitussihteeri
Päivi Kerminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.