1337/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Laki luopumiseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/74) 20 §,

sellaisena kuin se on 7 päivänä tammikuuta 1977 annetussa laissa (18/77), sekä

muutetaan 8 §:n 2 momentti ja 13 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1087/85) ja 13 §:n 1 momentti 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (565/86), seuraavasti:

8 §

Jos täyden luopumiseläkkeen saajalle myönnetään 1 momentissa tarkoitettu kansaneläke, luopumiseläke muutetaan vähennetyksi eläkkeeksi. Täysi luopumiseläke muutetaan vähennetyksi eläkkeeksi kuitenkin viimeistään sen kuukauden alusta lukien, joka ensiksi alkaa eläkkeensaajan täytettyä 65 vuotta.


13 §

Jos luopuja ryhtyy harjoittamaan maataloustuotantoa suuremmassa laajuudessa kuin 6 a §:n 1 momentissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetään tai jos 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja sitoumuksia ei ole noudatettu, lakkautetaan luopumiseläke siitä lukien, kun lakkauttamisen aiheuttavaan toimintaan ryhdyttiin tai laiminlyönti tapahtui. Tällöin ei sitoumuksen laiminlyöntinä kuitenkaan pidetä metsä- ja joutomaata koskevan myyntirajoitussitoumuksen alaisen maan luovuttamista eikä metsityssitoumuksen tai pellon myyntirajoitussitoumuksen alaisen metsitetyn maan luovuttamista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Lain 13 §:n 1 momenttia sovelletaan sellaisiin lainkohdassa tarkoitettuihin maan luovutuksiin, jotka tapahtuvat lain voimaantulon jälkeen.

HE 285/92
MmVM 23/92

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.