1329/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1062/90) 9 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin se on 13 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (1002/92), sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 29 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti ja 29 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1668/91) ja 7 §:n 1 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (562/92), seuraavasti:

1 §

Maataloustulolaissa (736/89) tarkoitettuna markkinoimismaksuna on vuosina 1991-1994 valtiolle suoritettava maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksua sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.


5 §

Maidon vientikustannusmaksu on 0,4 penniä maidontuottajalta vastaanotetun maidon rasvapitoisuusprosentin kymmenesosalta maidon 3,7 prosentin rasvapitoisuuden ylittävältä osalta.


7 §

Sianlihan vientikustannusmaksu on kultakin teurastamoliikkeen harjoittajan teurastaman sian lihakilolta 30 penniä, jos ruho painaa enintään 76 kiloa, ja 100 penniä, jos ruho painaa yli 76 kiloa ja enintään 80 kiloa, ja 150 penniä, jos ruho painaa yli 80 kiloa. Viimeksi mainitut korotetut maksut eivät kuitenkaan koske emakkoa eikä karjua. Vientikustannusmaksun perusteena oleva kilomäärä määräytyy ruhopainon perusteella.


29 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja se koskee vuosina 1991-1994 maidosta, sianlihasta ja viljasta suoritettavia vientikustannusmaksuja.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa määräytyviin vientikustannusmaksuihin sovelletaan aikaisemman lain säännöksiä.

HE 197/92
VaVM 57/92

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.