1307/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Asetus Steiner-koulusta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan Steiner-koulusta 12 päivänä elokuuta 1977 annetun asetuksen (625/77) 27, 28 § ja 36 §,

näistä 27 § sellaisena kuin se on 6 päivänä helmikuuta 1981 annetussa asetuksessa (112/81), seuraavasti:

27 §

Opetusministeriö myöntää Steiner-koulusta annetun lain 5 §:ssä säädetyn valtionavun hakemuksetta koulun ylläpitäjälle vuosittain viimeistään tammikuun 11 päivänä. Valtionapu maksetaan kuukausittain yhtä suurina erinä kunkin kuukauden 11 päivään mennessä ottaen kuitenkin huomioon, mitä 28 §:ssä säädetään.

28 §

Steiner-koulun tulee seuraavan vuoden valtionavun laskemista varten ilmoittaa opetusministeriölle koulun oppilasmäärä syyskuun 10 päivän (laskentapäivä) tilanteen mukaan seitsemän päivän kuluessa mainitusta päivästä. Valtionapu määräytyy mainitun oppilasmäärän mukaan laskentapäivää edeltävän heinäkuun alusta.

Valtionapu voidaan jättää myöntämättä niiden oppilaiden osalta, joita ei ole ilmoitettu opetusministeriölle 1 momentin mukaisesti.

36 §

Steiner-koulusta annetun lain tai tämän asetuksen nojalla annettuun opetushallituksen päätökseen haetaan muutosta valittamalla opetusministeriöön siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

Opetushallituksen sille tämän asetuksen perusteella tehdystä valituksesta antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Sen estämättä, mitä 28 §:n 1 momentissa säädetään, syyskuun 10 päivän 1992 oppilasmäärätiedot toimitetaan opetusministeriölle siten kuin opetusministeriö ja koulu keskenään sopivat.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa syntyneiden kustannusten kattamiseen myönnettyyn valtionapuun sovelletaan edelleen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.