1304/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Asetus Suomalais-venäläisestä koulusta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan Suomalais-venäläisestä koulusta 7 päivänä huhtikuuta 1977 annetun asetuksen (314/77) 20 a §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (622/85), sekä

muutetaan 19 § ja 20 §:n 1-3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 19 § ja 20 §:n 2 ja 3 momentti mainitussa 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa asetuksessa sekä 20 §:n 1 momentti 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (583/88), seuraavasti:

19 §

Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettuun oppilaan kotikunnan maksuosuuteen sovelletaan seuraavia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen (820/92) säännöksiä soveltuvin osin:

1) 6 §:n 1 momenttia oppilasmäärien laskemisesta;

2) 7 §:n 1 momentin 1 kohtaa oppilasmäärien laskentapäivän soveltamisesta;

3) 8 §:ää oppilasmäärien ilmoittamisesta; sekä

4) 10 §:ää oppilaan kotikunnasta.

Oppilaan kotikunta maksaa 1 momentissa tarkoitetun osuutensa valtiolle kaksi kertaa vuodessa, ensimmäisen erän maaliskuun ja toisen erän marraskuun loppuun mennessä.

20 §

Opetushallituksen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lääninhallituksen päätökseen haetaan muutosta valittamalla opetushallitukseen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Valittamalla ei saa hakea muutosta lääninhallituksen päätökseen, joka koskee koulun työsuunnitelman vahvistamista, oppilaaksi ottamista, oppilasarvostelua tai luokalta siirtämistä.

Johtokunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen sen mukaan kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Kuitenkin päätökseen, jolla oppilas on lopullisesti erotettu koulusta, haetaan muutosta valittamalla opetushallitukseen. Valittamalla ei saa hakea muutosta päätökseen, joka koskee työsuunnitelman hyväksymistä, työjärjestystä, uuden oppikirjan käyttöönottamista tai oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta. Valitusoikeutta ei ole lääninoikeuden päätökseen, jolla on ratkaistu johtokunnan päätöksestä tehty valitus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Sen estämättä, mitä 19 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, oppilaan kotikunnan maksuvelvollisuus määräytyy tammikuun 10 päivän 1993 oppilasmäärätietojen mukaan vuoden 1993 tammikuun alusta siihen saakka kunnes syyskuun 10 päivän 1993 oppilasmäärätiedot tulevat sovellettaviksi.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa syntyneiden kustannusten osalta oppilaan kotikunnan maksuvelvollisuuteen sovelletaan edelleen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.