1298/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Asetus Autorekisterikeskuksesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään Autorekisterikeskuksesta 6 päivänä marraskuuta 1992 annetun lain (988/92) 11 §:n nojalla:

1 §
Hallitus

Autorekisterikeskuksen hallitukseen kuuluvat valtioneuvoston määräämät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenillä tulee olla autoalan, liikenteen tai liikkeenjohdon asiantuntemusta ja heidän tulee olla kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla riippumattomia.

Hallituksen jäsenistä yksi on määrättävä Autorekisterikeskuksen henkilöstöjärjestöjen ehdottamista henkilöistä ja yhden tulee edustaa liikenneministeriötä.

2 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) 13 §:ssä säädetään, liikelaitokselle kuuluvan toimivallan rajoissa:

1) päättää hinnoittelun periaatteista ja hinnoittelua koskevan päätösvallan käyttämisestä;

2) päättää lainanotosta ja sitä koskevasta menettelystä;

3) päättää merkittävän liiketoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta;

4) huolehtia palveluiden riittävästä tarjonnasta ja tasapuolisesta jakautumisesta;

5) päättää merkittävistä sitoumuksista tai merkittävien osakkuuksien hankinnasta ja luovutuksesta sekä niihin liittyvien oikeuksien käytöstä;

6) määrätä toimitusjohtajan sijaisena toimiva varatoimitusjohtaja;

7) hyväksyä työehtosopimukset ja virkaehtosopimukset;

8) määrätä virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimien muuttamisesta sekä päättää sellaisen viran lakkauttamisesta, jossa on vakinainen virkamies; sekä

9) määrätä maaomaisuuden hankintaa, myyntiä ja vuokrausta koskevan päätösvallan käyttämisestä.

3 §
Päätöksenteko hallituksessa

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä ovat läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut, tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

4 §
Palkkiot

Liikenneministeriö määrää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

5 §
Hinnoittelu

Valtioneuvosto määrää Autorekisterikeskuksen suorittaman henkilö- ja pakettiauton vuosikatsastuksen, tällaisen ajoneuvon katsastuksessa hylkäämisen johdosta suoritettavan jälkitarkastuksen, A - C -luokan ajoneuvon kuljettajantutkinnon, ajokortin, asiakkaalle postitse toimitettavan rekisteriotteen sekä ensi- tai uudelleenrekisteröitävän ajoneuvon rekisterikilven hinnan.

6 §
Toimitusjohtaja ja ajoneuvohallinnon yksikön päällikkö

Toimitusjohtajalla on pääjohtajan arvonimi ja Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön päälliköllä ylijohtajan arvonimi.

Toimitusjohtajalta sekä ajoneuvohallinnon yksikön päälliköltä vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

7 §
Virkojen täyttäminen

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön päällikön viran täyttää liikenneministeriö.

Autorekisterikeskuksen virat voidaan täyttää niitä haettavaksi julistamatta.

8 §
Maksujen periminen

Autorekisterikeskuksen viranomaistehtävässä tai varsinaista ajoneuvoveroa koskevassa asiassa tekemään päätökseen perustuva erääntynyt maksu voidaan periä ulosottoteitse ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

9 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin asetuksen täytäntöön panemiseksi.

Liikenneministeriö voi tarvittaessa määrätä toimitusjohtajan sekä Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön päällikön tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta siihen saakka kunnes virka on perustettu ja täytetty.

Toimitusjohtaja voi siihen saakka, kunnes hallitus aloittaa toimintansa, tarvittaessa antaa määräyksiä hallinnosta, taloudenpidosta ja muusta toiminnasta.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.