1282/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Asetus eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1202/92) 3 ja 7 §:n nojalla.

Tehtävät
1 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tulee eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta annetun lain (1202/92) 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseksi:

1) tehdä eläinlääkintään ja eläintautitilanteen selvittämiseksi sekä eläinten terveydentilan edistämiseen ja sairauksien ehkäisemiseen, määrittämiseen ja hoitamiseen tarvittavia laboratorio- ja kenttätutkimuksia sekä neuvontatyötä;

2) valmistaa ja hankkia eläinlääkinnässä tarvittavia rokotteita, seerumeita ja diagnostisia aineita sekä suorittaa näiden valmisteiden laadun tarkkailua ja jakelua;

3) tehdä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja elintarvikerasvojen tutkimuksia ja valvoa niiden tuotantoa sekä tehdä laitoksen toimialaan kuuluvia tuonti- ja vientitarkastuksia;

4) tehdä ja seurata eläinlääkintään ja eläimistä saataviin elintarvikkeisiin liittyvää tieteellistä tutkimusta; sekä

5) suorittaa muut tutkimukset ja tehtävät, jotka sille on erikseen säädetty tai jotka maa- ja metsätalousministeriö tai sen eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto laitoksen tehtäviksi määrää.

Organisaatio
2 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksessa on eläintautiosasto, elintarvikeosasto, valvontaosasto ja yleinen osasto sekä aluelaboratoriot. Laitoksessa voi olla myös muita toimintayksiköitä.

Osastojen toimialoista ja aluelaboratorioista määrätään työjärjestyksessä. Aluelaboratorioiden toimipaikat ja tarvittaessa toimialueet määrää maa- ja metsätalousministeriö.

Laitoksen eräiden sisäiseen hallintoon kuuluvien tehtävien hoitamisesta maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksessa on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

3 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen osastot, aluelaboratoriot ja muut 2 §:ssä tarkoitetut toimintayksiköt suorittavat 1 §:ssä mainittuja tehtäviä sen mukaan kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

Yleinen osasto käsittelee laitoksen yleistä hallintoa ja toimintaedellytyksiä koskevat asiat.

Henkilöstö ja sen tehtävät
4 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen päällikkönä on ylijohtaja.

Valvontaosaston päällikkönä on johtaja ja muiden osastojen päällikkönä ylijohtajan määräämä asianomaisen osaston toimialajohtaja.

Aluelaboratorion päällikkönä on aluelaboratorion johtaja.

5 §

Ylijohtaja johtaa laitosta ja vastaa siitä, että laitoksen tehtävät hoidetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti. Ylijohtajan tulee seurata alan kehitystä sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

Ylijohtajan apuna on johtoryhmä, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

6 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen esimiesasemassa olevat vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toimintayksikölle tai toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Lisäksi esimiesasemassa olevan tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää alansa toimintaa;

2) vastata yksikkönsä toiminnan ja sen talouden suunnittelusta;

3) vastata yksikkönsä henkilöstön ja muiden voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä;

4) vastata tehtäviensä edellyttämästä yhteydenpidosta ja tiedotustoiminnasta;

5) vastata yksikkönsä henkilöstön kehittämisestä ja työoloista; sekä

6) edistää henkilöstönsä yhteistyötä.

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen
7 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee:

1) ylijohtaja; tai

2) johtaja tai muu osaston päällikkö, toimialajohtaja, aluelaboratorion johtaja taikka muu virkamies, jolle sellainen ratkaisuvalta on työjärjestyksessä tai sen nojalla annettu.

Asiat ratkaistaan esittelystä tai ilman esittelyä sen mukaan kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

8 §

Ylijohtaja ratkaisee ne asiat, joita ei ole annettu työjärjestyksessä tai sen nojalla muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Johtaja, muu osaston päällikkö, toimialajohtaja tai aluelaboratorion johtaja voi siirtää hänen ratkaistavikseen määrätyt asiat alaisensa virkamiehen ratkaistavaksi, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava. Vastaava oikeus on 2 momentissa tarkoitetulla virkamiehellä asioissa, jotka hän on siirtänyt alaisensa virkamiehen ratkaistavaksi.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen
9 §

Kelpoisuusvaatimuksena eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen virkoihin on:

1) ylijohtajalla virkaan soveltuva tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys laitoksen alaan kuuluviin tehtäviin, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä johtamiskokemusta;

2) johtajalla ja valvontaosaston toimialajohtajalla virkaan soveltuva tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys viran edustamalla toimialalla;

3) eläintautiosaston ja elintarvikeosaston toimialajohtajalla virkaan soveltuva tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys toimialaan sekä lisäksi eläintautiosaston toimialajohtajalta, että asianomainen on laillistettu eläinlääkäri;

4) yleisen osaston toimialajohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin;

5) eläintautiosastoon kuuluvan aluelaboratorion johtajalla, että asianomainen on laillistettu eläinlääkäri sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys aluelaboratorion toimialalla; sekä

6) muuhun osastoon kuuluvan aluelaboratorion johtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys aluelaboratorion toimialalla.

10 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Johtajan, toimialajohtajan ja aluelaboratorion johtajan nimittää ylijohtaja johtoryhmää kuultuaan.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä tai sen nojalla toisin määrätä.

Sivutoimilupa
11 §

Sivutoimiluvan myöntää ylijohtajalle maa- ja metsätalousministeriö. Muulle virkamiehelle sivutoimiluvan myöntää nimittävä viranomainen, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Virkavapaus ja sijaisuudet
12 §

Ylijohtajalle myöntää virkavapautta maa- ja metsätalousministeriö. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, myöntää kuitenkin ylijohtajalle valtioneuvosto. Muulle virkamiehelle virkavapauden myöntää ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä tai sen nojalla toisin määrätä.

13 §

Viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna päättää se viranomainen tai virkamies, joka myöntää siitä virkavapautta, jollei työjärjestyksessä tai sen nojalla toisin määrätä.

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se viranomainen, joka myöntää siitä virkavapauden.

14 §

Ylijohtajan sijaisen määrää maa- ja metsätalousministeriö. Muiden virkamiesten sijaiset määrää ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Erinäiset säännökset
15 §

Ylijohtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa. Muuta eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen virkamiestä syytetään virkavirheestä asianomaisessa alioikeudessa.

16 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen virkamies ei saa olla laitoksen toimialaan kuuluvien tuotteiden kauppaa käyvän tai niitä valmistavan liikkeen omistajana, vaikutusvaltaisena osakkaana tai jäsenenä eikä kuulua tällaisen liikkeen johtoelimeen. Hän ei myöskään saa olla tällaisen liikkeen palveluksessa eikä avustaa sitä palkattuna asiantuntijana.

17 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokseen voidaan ottaa ulkopuolisia tutkijoita ja harjoittelijoita, jotka laitokselta palkkiota saamatta tekevät tutkimustyötä tai ovat työharjoittelussa ja saavat siinä käyttää laitoksen laitteita ja tarvikkeita.

18 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen virkamies tai 17 §:ssä tarkoitettua tutkimustyötä suorittava tai työharjoittelussa oleva ei saa sivulliselle ilmaista eikä käyttää ansiotarkoituksessa hyödykseen mitään tutkimusten tai laitoksen muun toiminnan yhteydessä tietoonsa tullutta valmistus- tai liikesalaisuudeksi katsottavaa seikkaa.

19 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen virkamies on velvollinen ylijohtajan sekä asianomaisen osaston johtajan, toimialajohtajan tai aluelaboratorion johtajan määräyksestä suorittamaan sellaisenkin yksikön tehtäviä, johon hän ei kuulu.

20 §

Ylijohtajalla ja sellaisella johtajalla ja toimialajohtajalla, jolla on tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, on professorin arvonimi.

21 §

Tarkemmat määräykset eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen organisaatiosta sekä toimintayksiköiden henkilöstön tehtävistä, toimivallasta ja asioiden käsittelystä laitoksessa annetaan työjärjestyksessä ja sen nojalla tarvittaessa annettavissa toimintayksiköiden työjärjestyksissä.

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen työjärjestyksen vahvistaa ylijohtaja. Muun toimintayksikön työjärjestyksen vahvistaa asianomaisen yksikön päällikkö.

Voimaantulo
22 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen ja maatilahallituksen lakkautettavan viran haltija voidaan siirtää tai nimittää hänelle soveltuvaan virkaan eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksessa sen estämättä, mitä tässä asetuksessa on säädetty kelpoisuusvaatimuksista, sekä virat täyttää niitä haettavaksi julistamatta ja johtoryhmää kuulematta.

Ne valtion eläinlääketieteellisen laitoksen ja maatilahallituksen virkamiehet, joilla on tämän asetuksen voimaan tullessa professorin arvonimi ja jotka siirretään tämän asetuksen mukaiseen virkaan, säilyttävät sanotun arvonimen niin kauan kuin ovat tässä virassa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.