1237/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Laki valtion virkamieslain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 46 §:n 2 momentin 1 kohta, 67 §:n 2 momentti sekä 86, 87 ja 97 §,

näistä 67 §:n 2 momentti ja 87 § sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (306/92), sekä

lisätään väliaikaisesti lakiin uusi 9 a luku sekä uusi 49 a ja 49 b § seuraavasti:

9 a luku

Virkamiehen lomauttaminen

45 a §

Jos virkaan kuuluva työ on tilapäisesti olennaisesti vähentynyt taloudellisista, tuotannollisista tai niihin verrattavista syistä ja asianomainen viranomainen ei voi kohtuudella järjestää virkamiehelle muuta työtä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta samassa virastossa, viranomaisella on oikeus 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen lomauttaa virkamies siten, että virkamiehen virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään määräajaksi tai toistaiseksi virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua perustetta lomauttamiseen ei katsota olevan 46 ja 47 §:ssä eikä työsopimuslain 37 a §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske virkamiestä, joka on nimitettynä tai siirrettynä 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuun virkaan, lukuun ottamatta ministeriön hallitusneuvoksen ja finanssineuvoksen sekä ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaa samoin kuin näitä vastaavia virkoja.

Virkasuhteen kestäessä voidaan viranomaisen tai virkamiehen aloitteesta sopia virkamiehen lomauttamisesta. Virkaehtosopimuksella sekä sopimuksella, jota tarkoitetaan yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 9 §:ssä tai yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 8 §:ssä, voidaan lomauttamisesta sopia toisinkin kuin 1 momentissa säädetään.

45 b §

Lomauttaminen ei estä virkamiestä ottamasta lomautuksen ajaksi muuta työtä.

Virkamies säilyttää lomautusaikana oikeuden asua hänen käyttöönsä hänen virkasuhteensa perusteella annetussa asunnossa. Tärkeän syyn niin vaatiessa viranomainen voi antaa virkamiehelle, jonka virantoimitus on keskeytyneenä lomautuksen vuoksi, käytettäväksi muun soveliaan asunnon. Tästä aiheutuvat muuttokustannukset korvataan valtion varoista.

Virkamiehellä, jonka virantoimitus on keskeytynyt lomautuksen vuoksi, on lomautuksen ajalta vastaava oikeus työttömyysturvalain (602/84) mukaiseen työttömyysturvaan kuin työsopimuslain (320/70) nojalla lomautetulla työntekijällä.

45 c §

Lomautuksen välttämättömyyden tultua viranomaisen tietoon tämän on annettava lomautuksesta välittömästi ja mikäli mahdollista viimeistään kolme kuukautta ennen lomautuksen alkamista ennakko-ilmoitus asianomaiselle luottamusmiehelle ja lomautuksen kohdistuessa vähintään kymmeneen virkamieheen myös työvoimaviranomaiselle. Ennakkoilmoituksessa tulee mainita lomautuksen syy, arvioitu alkamisaika ja kesto sekä lomautettavien virkamiesten arvioitu lukumäärä ammattiryhmittäin.

45 d §

Edellä 45 a §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus lomautuksesta annetaan virkamiehelle henkilökohtaisesti. Ilmoituksessa tulee mainita lomautuksen syy, sen alkamisaika ja määräaikaisen lomautuksen kesto sekä toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen osalta sen arvioitu kesto. Viranomaisen on virkamiehen pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjallinen todistus. Ilmoitus lomautuksesta on lisäksi annettava tiedoksi asianomaiselle luottamusmiehelle ja lomautuksen kohdistuessa vähintään kymmeneen virkamieheen myös työvoimaviranomaiselle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole tapauksissa, joissa viranomaisella muun syyn kuin lomautuksen vuoksi ei ole lomautusaikaan kohdistuvaa palkanmaksuvelvollisuutta.

45 e §

Virkamiehen lomauttaa sama viranomainen, joka 49 §:n mukaan irtisanoo virkamiehen, jollei laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Jos nimittävänä viranomaisena on tasavallan presidentti tai valtioneuvosto, virkamiehen lomauttaa kuitenkin asianomainen ministeriö.

Virkamiehelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi kohtuullisessa ajassa ennen lomautusilmoituksen antamista.

Päätös virkamiehen lomauttamisesta tulee noudatettavaksi siitä tehdystä oikaisuvaatimuksesta tai valituksesta huolimatta, jollei virkamieslautakunta tai korkein hallinto-oikeus toisin päätä.

Jos virkamies on lomautettu toistaiseksi, on työn alkamisesta ilmoitettava vähintään viikkoa ennen. Jos virkamies on lomautettu määräajaksi, on työn alkamisesta ennen määräajan päättymistä ilmoitettava virkamiehelle kohtuullisessa ajassa.

10 luku

Virkamiehen irtisanominen

46 §

Viranomainen ei kuitenkaan saa irtisanoa virkamiestä, ellei irtisanominen perustu seuraaviin syihin:

1) asianomainen virka lakkautetaan eikä virkamiestä voida samassa virastossa siirtää muuhun virkaan, johon nimittää ministeriö tai sitä alempi viranomainen, tai ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa muuhun tehtävään taikka järjestää hänelle työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta;


49 a §

Lomautetulla virkamiehellä on virkasuhteessa muutoin noudatettavasta irtisanomisajasta riippumatta oikeus irtisanoa virkasuhde päättymään milloin tahansa lomautusaikana, ei kuitenkaan, jos lomautuksen päättymisaika on jo hänen tiedossaan, viimeisen viikon aikana ennen lomautuksen päättymistä.

Jos viranomainen ennen lomautuksen päättymistä irtisanoo virkamiehen, on virkamies oikeutettu myös lomautuksen ajalta saamaan irtisanomisajan palkan, ei kuitenkaan jos irtisanominen on muutoksenhaun johdosta kumottu.

49 b §

Milloin muu viranomainen kuin tasavallan presidentti tai valtioneuvosto on irtisanonut virkamiehen muista kuin virkamiehestä johtuvista syistä ja se virasto, jonka virasta virkamies irtisanottiin, yhdeksän kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä tarvitsee työvoimaa samoihin tai samanlaisiin tehtäviin, tulee asianomaisen viraston tiedustella paikalliselta työvoimaviranomaiselta, onko entisiä virkamiehiä etsimässä tämän viranomaisen välityksellä työtä, ja myönteisessä tapauksessa tarjota työtä ensisijassa näille virkamiehille. Tällöin saadaan muu kuin hallitusmuodon 89 §:n 1 momentissa tarkoitettu virka täyttää haettavaksi julistamatta.

Viraston, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden täyttämisen, on korvattava virkamiehelle näin aiheuttamansa vahinko.

67 §

Mitä 6 §:n 3 momentissa, 12 ja 14 §:ssä, 27 §:n 1 momentissa, 33 §:n 1 ja 2 momentissa, 50 §:n 2 momentissa, 57-61 §:ssä, 65 §:n 2 momentin 4 kohdassa, 98 §:ssä sekä 8, 9 a ja 10 luvussa säädetään, ei koske tuomarin virkaa eikä tuomaria.


86 §

Valittamalla ei saa hakea muutosta päätökseen, jolla muu viranomainen kuin valtioneuvosto on lomauttanut tai irtisanonut virkamiehen taikka jolla viranomainen on vahvistanut virkamiehen irtisanomista koskevan päätöksen.

Virkamies, joka on tyytymätön muun viranomaisen kuin valtioneuvoston päätökseen, jolla viranomainen on lomauttanut tai irtisanonut virkamiehen, saa kirjallisesti vaatia oikaisua virkamieslautakunnalta. Oikaisuvaatimus on annettava asianomaiselle virkamieslautakunnalle 14 päivän kuluessa lomautusilmoituksen tai irtisanomista koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen, johon saadaan hakea oikaisua, on viranomaisen liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske päätöstä, jolla tasavallan presidentti on irtisanonut virkamiehen taikka korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus lomauttanut tai irtisanonut virkamiehen, eikä päätöstä, jolla on lomautettu tai irtisanottu koeaikainen virkamies tai virkaatoimittava virkamies taikka irtisanottu 47 §:n nojalla sanotun pykälän 1 momentin 7 tai 8 kohdassa tarkoitettu virkamies.

87 §

Virkamieslautakunnan päätökseen kurinpitoa, lomauttamista ja irtisanomista koskevassa asiassa saadaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Valitusoikeus on kurinpitoasiassa vastaajalla sekä lomauttamista ja irtisanomista koskevassa asiassa oikaisuvaatimuksen tehneellä virkamiehellä. Viranomaisen puolesta valitusoikeus on kurinpitoasiassa sekä lomauttamista ja irtisanomista koskevassa asiassa kurinpitoasiamiehellä viraston virkamieslautakunnan päätöksestä sekä 83 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla virkamiehillä viraston virkamieslautakunnan ja yleisen virkamieslautakunnan päätöksestä. Viimeksi mainittujen virkamiesten valitusaika luetaan päätöksen tekemisestä.

Valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies voivat yksittäistapauksessa määrätä kurinpitoasiamiehen hakemaan muutosta viraston virkamieslautakunnan päätökseen kurinpitoa, lomauttamista ja irtisanomista koskevassa asiassa.

97 §

Asianomaisen pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen kuulemisesta ennen kuin virkamiehen toiseen virkaan siirtämisestä, lomauttamisesta tai irtisanomisesta taikka virantoimituksesta pidättämisestä tehdään päätös, säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1992 ja on voimassa kahden vuoden ajan sen voimaantulosta.

Ennen lain voimantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 103/92
HaVM 14/92

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.