1218/1992

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1992

Liikenneministeriön päätös tielaitoksen maksuista

Liikenneministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista tielaitos perii oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat tielaitoksen myöntämät luvat.

2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka tielaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) tilaukseen perustuvat suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotyöt;

2) tilaukseen perustuvat tuotetut laitteet ja tavarat sekä korjaamo- ja laboratoriopalvelut;

3) tielaitoksessa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut;

4) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilastopalvelut;

5) tielaitoksen henkilöstön käyttö koulutus-, konsultointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä sekä koulutuspalvelut;

6) myytävät tielaitoksen julkaisut;

7) tienkäyttäjien erikoispalvelut;

8) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen sekä lähettäminen; sekä

9) tielaitoksen hallitsemien tilojen käyttö.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos
Kalevi Perko

Liite

MAKSUTAULUKKO

Suorite                 Maksu mk
Lupa suorittaa yleisistä teistä
annetun lain 53 §:n mukaisia töitä
tiealueella
 paikallistiellä taajama-alueen
 ulkopuolella              320
 muilla yleisillä teillä        490
Lupa asettaa yleiselle tielle pysyväis-
luontoinen liikenteen ohjauslaite
 viitat, opasteet, liikennemerkit    490
Lupa käyttää yleistä tietä lento-
koneiden tilapäisenä lasku-
ja nousuratana             320
Lupa moottoriteiden erikoiskäyttöön   320
Kelirikkoajan poikkeuslupa       320
Liittymäluvat
 asunto-, loma-asunto- ja maa- ja
 metsätalousliittymät          320
 elinkeinonharjoittajan liittymä    640
Lupa poikkeuksen tekemiseen yleisistä
teistä annetun lain 41 §:n
3 momentissa mainitusta kiellosta    320
Lupa sijoittaa pysähdyspaikalle,
pysäköimisalueelle tai tien liitännäis-
alueelle (levähdysalueelle) yleisistä
teistä annetun asetuksen 32 a §:ssä
tarkoitettuja laitteita,
rakennelmia ja rakennuksia       800
Matkailijoita palvelevat tilapäiset
myyntiluvat               160
Erikoiskuljetusluvat
 kun ylitetään ajoneuvoasetuksen
 33 ja 33 a §:n painot
  paino enintään 80 tonnia       200
  paino yli 80 tonnia         500
 muut erikoiskuljetusluvat       100
 lisäreitti              puolet lupa-
                   maksusta
 lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen
 valvottuna kuljetuksena       1 500
Taulukossa mainituista kielteisistä
lupapäätöksistä             50

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.