1203/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Käsiteltävät asiat

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimii maaseutuelinkeinojen valituslautakunta. Valituslautakunnalta haetaan valittamalla muutosta päätöksiin, jotka seuraavat viranomaiset ja yhteisöt antavat:

1) maaseutuelinkeinopiiri;

2) metsälautakunta;

3) riistanhoitopiiri;

4) riistanhoitoyhdistys;

5) kalastuksen hintatukilautakunta;

6) kunnanhallitus vesakontorjunta-aineen lentolevitystä koskevassa asiassa; sekä

7) lääninhallitus ja muu eläinlääkintähuoltoviranomainen asiassa, josta ennen tämän lain voimaantuloa annetun lain tai asetuksen nojalla valitetaan maa- ja metsätalousministeriölle tai sen eläinlääkintöosastolle.

Valituslautakunta käsittelee vastaavasti myös ylimääräisestä muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain (200/66) 2 §:ssä mainitut asiat.

2 §
Kokoonpano

Valituslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja käsiteltävän asian mukaan vaihtuva jäsen.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Puheenjohtajan tulee lisäksi olla perehtynyt tuomarin tehtäviin tai hallintolainkäyttöön. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat olla päätoimisia. Heille voidaan antaa maa- ja metsätalousministeriössä muitakin tehtäviä.

Vaihtuvana jäsenenä toimii kulloinkin käsiteltäviin asioihin perehtynyt maa- ja metsätalousministeriön virkamies.

Valituslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vaihtuva jäsen toimivat tuomarin vastuulla.

3 §
Jäsenten määrääminen

Valtioneuvosto määrää viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tälle yhden tai useamman sijaisen. Heidän oikeudestaan pysyä tehtävässään on muutoin voimassa, mitä tuomarinviran haltijoista on säädetty.

Maa- ja metsätalousministeriö määrää etukäteen asiaryhmittäin, ketkä ministeriön virkamiehistä toimivat vaihtuvina jäseninä. Myös tarpeellinen määrä varajäseniä on tällöin määrättävä.

4 §
Asian käsittely

Valituslautakunta on päätösvaltainen täysilukuisena. Lautakunnassa asiat ratkaistaan esittelystä. Esittelijöinä toimivat maa- ja metsätalousministeriön tehtäviin määräämät kyseisen ministeriön virkamiehet.

Lautakunta voi asian selvittämiseksi toimittaa suullisen käsittelyn, jossa voidaan kuulla asianosaisia, todistajia, asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta selvitystä. Lisäksi lautakunta voi toimittaa myös katselmuksen.

Asian käsittelyssä lautakunnassa noudatetaan muutoin soveltuvin osin laillista oikeudenkäyntijärjestystä.

Lautakunnan päätöksistä muille viranomaisille annettavista lausunnoista ja asioiden muusta käsittelystä säädetään asetuksella.

5 §
Lautakunnan sihteeri

Valituslautakunnalla voi olla päätoiminen sihteeri, jonka määrää maa- ja metsätalousministeriö. Sihteerin tulee olla oikeustieteen kandidaatin tai varanotaarin tutkinnon suorittanut. Hänelle voidaan antaa maa- ja metsätalousministeriössä muitakin tehtäviä.

Maa- ja metsätalousministeriö huolehtii lautakunnan hallintopalveluista sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

6 §
Todistajan ja asiantuntijan kustannusten korvaaminen

Valituslautakunnan määräyksestä todistamaan saapuneelle todistajalle maksetaan korvaus valtion varoista sen mukaan kuin valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa (666/72) säädetään. Myös muulle todistajalle voidaan maksaa sanotun lain mukainen korvaus, jos todistaminen on ollut tarpeen asian selvittämiseksi.

Asiantuntijalle maksetaan palkkio ja korvaus valtion varoista noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 53 §:ssä säädetään.

7 §
Muutoksenhaku

Muutosta valituslautakunnan päätökseen haetaan, jollei toisin säädetä, valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

8 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetaan asetuksella.

9 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Mitä ennen tämän lain voimaantuloa on säädetty maatilahallituksesta sekä tämän lain 1 §:ssä tarkoitetuissa asioissa maa- ja metsätalousministeriöstä ja sen eläinlääkintöosastosta muutoksenhakuviranomaisena, koskee tämän lain voimaan tultua tässä laissa tarkoitettua valituslautakuntaa.

Tämän lain voimaan tullessa maatilahallituksen sekä maa- ja metsätalousministeriön ja sen eläinlääkintöosaston käsiteltävinä olevat 1 §:ssä tarkoitetut asiat siirtyvät maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan käsiteltäviksi.

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.

HE 191/92
MmVM 18/92

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.