1199/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Laki maaseutuelinkeinohallinnosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Alue- ja paikallishallinto

Maaseutuelinkeinojen aluehallintoa hoitavat maa- ja metsätalousministeriön johdon ja valvonnan alaisina maaseutuelinkeinopiirit. Niiden toimialueet määrää maa- ja metsätalousministeriö. Toimialueet voivat tarvittaessa vaihdella tehtävien mukaan.

Maaseutuelinkeinojen paikallishallintoa hoitavat muun kuin kalataloushallinnon osalta kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset siten kuin maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetussa laissa (1558/91) säädetään.

Kalastusalueista säädetään kalastuslaissa (286/82).

2 §
Maaseutuelinkeinopiirien tehtävät

Maaseutuelinkeinopiirit huolehtivat toimialueellaan maatilatalouden ja kalatalouden, jollei kalastuslaista (503/51) muuta johdu, sekä niihin liittyvien maaseutuelinkeinojen kehittämisestä ja sopeuttamisesta yhteiskunnan muuhun kehitykseen. Maaseutuelinkeinopiirien tulee toiminnassaan toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön asettamia tavoitteita.

Maaseutuelinkeinopiirit suorittavat ne tehtävät, jotka säädetään tai määrätään niiden hoidettaviksi. Maaseutuelinkeinopiirien on lisäksi suoritettava ne tehtävät, jotka maa- ja metsätalousministeriö niille määrää. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, kasvintuotannon tarkastuskeskus ja eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos voivat maa- ja metsätalousministeriön määräämällä tavalla käyttää apunaan maaseutuelinkeinopiirejä selvitys- ja seurantatehtävissä.

Maaseutuelinkeinopiirit suorittavat myös ne tehtävät, jotka ennen tämän lain voimaantuloa on muussa laissa tai asetuksessa säädetty tai niiden nojalla määrätty maaseutupiirien ja kalastuspiirien tehtäviksi.

3 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset maaseutuelinkeinopiireistä ja muusta tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

4 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan maatilahallinnosta 28 päivänä tammikuuta 1990 annettu laki (1236/90).

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.

5 §
Tehtävien hoitaminen

Maa- ja metsätalousministeriö suorittaa ne tehtävät, jotka ennen tämän lain voimaantuloa on säädetty tai määrätty maatilahallituksen tehtäviksi, jollei niiden suorittamisesta säädetä toisin maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetussa laissa (1200/92), kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetussa laissa (1201/92), eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta annetussa laissa (1202/92), maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta annetussa laissa (1049/92) tai maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetussa laissa (1203/92).

6 §
Siirtymäsäännös

Mitä eräistä maatilahallinnon suoritteista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (914/91) säädetään suoritteesta maksun perivästä viranomaisesta, koskee tämän lain voimaantultua soveltuvin osin maa- ja metsätalousministeriötä, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskusta, kasvintuotannon tarkastuskeskusta, eläinlääkintä- ja elintarvikelaitosta ja maatalouden tutkimuskeskusta 30 päivään kesäkuuta 1993 saakka, jollei sitä erikseen tätä ennen kumota.

7 §
Virkojen siirtäminen ja muut järjestelyt

Maatilahallituksen virat siirretään maa- ja metsätalousministeriön, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen, kasvintuotannon tarkastuskeskuksen, eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen ja maatalouden tutkimuskeskuksen sekä maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan viroiksi, jollei virkaa lakkauteta. Samalla tavalla maa- ja metsätalousministeriön virkoja voidaan siirtää maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen viroiksi. Sen estämättä, mitä valtion virkamieslain (755/86) 8 §:ssä säädetään, virkojen siirtämiseen ei tarvita asianomaisten virkamiesten suostumusta. Virat voidaan täyttää ja lakkautettavan viran haltija voidaan siirtää soveltuvaan virkaan sitä haettavaksi julistamatta. Tässä momentissa tarkoitetut virat, valtion virkamieslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuja virkoja lukuun ottamatta, siirretään ja lakkautetaan maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä.

Maatilahallinnon uudelleen järjestelyyn liittyvänä toimenpiteenä voidaan valtion talousarvion mukaisesti maa- ja metsätalousministeriön valtion virkamieslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen virkojen, joita järjestely koskee, nimet muuttaa maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä.

Maaseutupiirien ja kalastuspiirien virat siirretään maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä määrättävän maaseutuelinkeinopiirin viroiksi. Virkojen siirtämiseen ei tarvita asianomaisten virkamiesten suostumusta. Maaseutupiirin piiripäällikkö jatkaa maaseutuelinkeinopiirin piiripäällikkönä.

HE 191/92
MmVM 18/92

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.