1190/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Laki maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain (570/84) 3 §:n 1 momentti, 13 §:n 4 momentti, 16 § ja 34 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti ja 13 §:n 4 momentti 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1086/85), 16 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 28 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla (1312/90) ja 34 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1662/91), sekä

lisätään lakiin siitä mainitulla 28 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla kumotun 14 §:n tilalle uusi 14 § seuraavasti:

3 §

Tuotantokiintiö koskee maidontuottajan vuoden 1992 tammikuun 1 päivän ja vuoden 1993 elokuun 31 päivän välisenä sekä sen jälkeen syyskuun 1 päivän ja sitä seuraavan elokuun 31 päivän välisenä aikana meijeriin toimittamaa maitoa. Jos maidontuottaja aloittaa maidon toimittamisen meijeriin kesken mainittua ajanjaksoa ja hänelle siirretään tuotantokiintiö 13 §:n 1 momentin nojalla, pidetään aloittamisjakson maidontuotantona maatilan aikaisemman omistajan tai haltijan kyseisen ajanjakson aikana tilalta meijeriin toimittaman maitomäärän ja uuden tuottajan toimittaman maitomäärän yhteismäärää.


13 §

Milloin tuottaja on ostanut tai vuokrannut koko maatilan tai pääosan sen pelloista tai jos kysymyksessä ovat aviopuolisot, joille on vahvistettu erilliset tuotantokiintiöt, voidaan maatilojen kiintiöt hakemuksesta yhdistää siten, että hakijan kiintiöön lisätään yhdistettävän kiintiön perusteella edellisen kalenterivuoden aikana meijeriin toimitetun maidon litramäärä edellyttäen, ettei sanotulla tilalla ole voimassa valtion tai maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa tehtyä maataloustuotannon vähentämis- tai luopumissopimusta. Muiden kuin puolisoiden osalta edellytyksenä on lisäksi, että maatilat muodostavat maatilataloudellisen kokonaisuuden, jota voidaan hoitaa samasta talouskeskuksesta käsin. Jos kysymyksessä on tilan tai sen peltojen vuokraus, kiintiöt voidaan yhdistää vain sen kiintiökauden loppuun, jonka aikana vuokrasopimus päättyy.


14 §

Uusia tuotantokiintiöitä voidaan muissa kuin 12 ja 13 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa vahvistaa ja vahvistettuja tuotantokiintiöitä korottaa kunkin maaseutupiirin alueella määrä, joka vastaa 75 prosenttia lakkautettujen tuotantokiintiöiden perusteella edellisen kalenterivuoden aikana tuotetusta maitomäärästä silloin, kun lakkauttaminen johtuu maatilan maidontuotannon lopettamisesta kokonaan eikä kysymyksessä ole valtion tai maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa tehty lopettamis- tai luopumissopimus.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, voidaan Ahvenanmaan maakunnassa, Lapin ja Kainuun maaseutupiirien alueilla sekä Oulun maaseutupiiriin kuuluvissa Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven kunnissa vahvistettuja kiintiöitä korottaa enintään sillä määrällä, jolla meijerimaidon määrä edellisen vuoden aikana on Ahvenanmaan maakunnassa alittanut 14 miljoonaa litraa, Lapin maaseutupiirin alueella 100 miljoonaa litraa, Kainuun maaseutupiirin alueella 70 miljoonaa litraa sekä Oulun maaseutupiiriin kuuluvissa Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven kunnissa yhteensä 32 miljoonaa litraa.

Tässä pykälässä tarkoitettuja tuotantokiintiöitä vahvistettaessa on lisäksi noudatettava, mitä 15-18 §:ssä säädetään.

16 §

Tuotantokiintiö voidaan 13 §:n 3 ja 4 momentissa ja 14 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa vahvistaa vastaamaan suuruudeltaan enintään niin monen lypsylehmän tuotantoa, että maatilalta on mahdollisuus saada vähintään puolet niiden tarvitsemasta rehusta. Valtioneuvoston määräämistä erityisistä syistä voidaan kuitenkin sallia poikkeaminen tämän lain rehuomavaraisuutta koskevista säännöksistä, jos sitä on kohtuusnäkökohdat huomioon ottaen pidettävä tarpeellisena. Päätöksen rehuomavaraisuussäännöksistä poikkeamisesta tekee maatilahallitus.

Tuotantokiintiötä määrättäessä on voimassa, mitä 10 §:n 1 momentissa säädetään. Tuotantokiintiötä korotettaessa voidaan kuitenkin entisen lypsylehmämäärän osalta käyttää kyseisen karjan keskituotoksen perusteella laskettua litramäärää.

34 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985 ja sen mukaisia kiintiöitä sovelletaan 31 päivään elokuuta 1994 saakka. Tällä lailla kumotaan kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annettuun lakiin (1080/81) sisältyvät lypsykarjataloutta koskevat säännökset. Lypsykarjatalouden harjoittamista tai laajentamista koskevat lupahakemukset, jotka ovat vireillä tämän lain tullessa voimaan, on käsiteltävä kuitenkin loppuun mainitun lain säännösten mukaan.Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 1992. Vuoden 1992 maidontuotantoon sovellettuja tuotantokiintiöitä sovelletaan ilman eri toimenpiteitä 31 päivään elokuuta 1994 saakka.

HE 193/92
MmVM 17/92

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.