1120/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun lain (1073/92) 8 §:n nojalla:

1 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus toimii sosiaali-ja terveyspalvelujen, alan henkilöstön ja työn, sosiaalisten olojen jaelinympäristön kehittämiseksi sekä työvoimasuunnittelun ja terveyden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

1) seuraa ja arvioi kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaa sosiaali- ja terveysalan kehitystä;

2) tekee toimialansa kehittämiseksi ja tukemiseksi tarpeellisia selvityksiä;

3) ylläpitää sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostoa;

4) pitää yhteyttä toimialansa kotimaisiin ja ulkomaisiin laitoksiin;

5) välittää alan tietoa sekä kotimaassa että kansainvälisesti;

6) julkaisee ja tuottaa toimialaansa koskevaa aineistoa;

7) tuottaa sosiaali- ja terveysalan virallisia tilastoja ja tilastollisia selvityksiä;

8) toteuttaa ja rahoittaa alan tutkimusta;

9) tarjoaa kunnille, kuntainliitoille ja kuntayhtymille asiantuntijapalveluja sosiaali- ja terveysalan kehittämiseksi;

10) edistää toimialansa kehittämistyön menetelmiä ja muita edellytyksiä;

11) arvioi ja kehittää alan teknologiaa;

12) toteuttaa ja yhteensovittaa alan täydennyskoulutusta;

13) tekee toimialansa asioissa aloitteita ja antaa lausuntoja; sekä

14) suorittaa muut sille säädetyt tai määrätyt tehtävät.

2 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen alaisia ovat valtion mielisairaalat sekä valtion sosiaalihuollon toimintayksiköt siten kuin niistä erikseen säädetään.

Johtokunta
3 §

Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintaa sekä siinä tarkoituksessa

1) asettaa yleiset tavoitteet sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toiminnalle sekä päättää sen toimintalinjoista;

2) päättää sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta;

3) vahvistaa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelmat;

4) ohjata ja valvoa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista;

5) tehdä aloitteita sosiaalihuollon ja terveydenhuollon lainsäädännön kehittämiseksi; sekä

6) käsitellä muita sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kannalta merkittäviä asioita.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa johtokunnalle lisätehtäviä.

4 §

Johtokunnassa on enintään yhdeksän jäsentä. Yhtenä jäsenistä on sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen pääjohtaja, minkä lisäksi tutkimus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstöllä on oikeus valita keskuudestaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan yksi jäsen johtokuntaan. Valtioneuvosto nimittää muut johtokunnan jäsenet enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan sekä määrää johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Henkilöstöä edustavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin johtokunnan muillakin jäsenillä.

5 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä ovat saapuvilla.

Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta antaa tarkemmat määräykset johtokunnan kokoonkutsumisesta ja asioiden käsittelystä johtokunnassa.

Henkilöstö
6 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen päällikkönä on pääjohtaja. Lisäksi tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa on ylijohtajia ja johtajia sekä muuta toiminnan edellyttämää henkilökuntaa. Pääjohtajalla, ylijohtajala ja johtajalla on professorin arvonimi, jos hänellä on toimialaansa soveltuva korkeakoulussa todettu dosentin pätevyys.

7 §

Pääjohtaja johtaa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta ja vastaa siitä, että tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti. Lisäksi hän vastaa johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta.

Ylijohtajien ja johtajan tulee avustaa pääjohtajaa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen johtamisessa työjärjestyksessä määrättävällä tavalla.

Asioiden käsittely
8 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, pääjohtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä tai tiliohjesäännössä annettu.

Johtokunta ja pääjohtaja ratkaisevat asiat esittelystä. Työjärjestyksessä määrätään, mitkä muut asiat ratkaistaan esittelystä.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä virkavapaus
9 §

Pääjohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkintosekä yvää perehtyneisyyttä sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja tehtävien edellyttämää käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Tutkimustoiminnasta vastaavalta ylijohtajalta tai johtajalta edellytetään, että hänellä on hyväksytty tohtorin väitöskirja sekä tieteellinen ja käytännön perehtyneisyys toimialaansa sekä tehtävien edellyttämää käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Muulta ylijohtajalta ja johtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvää perehtyneisyyttä tehtävän edellyttämään toimialaan sekä tehtävien edellyttämää käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

10 §

Tasavallan presidentti nimittää pääjohtajan valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Ylijohtajan ja johtajan nimittää johtokunta.

Pääjohtaja nimittää tai ottaa muun henkilöstön, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

11 §

Pääjohtajalle myöntää virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriö. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin valtioneuvosto.

Virkavapauden myöntämisestä muille kuin 1 momentissa mainituille virkamiehille määrätään työjärjestyksessä.

12 §

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se viranomainen tai virkamies, joka myöntää siitä virkavapauden.

13 §

Pääjohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii johtokunnan määräämä ylijohtaja tai johtaja.

Pysyvät asiantuntijat
14 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus voi kutsua tutkimus- ja kehittämiskeskuksen pysyviksi asiantuntijoiksi enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan tunnetusti taitavia ja kokeneita henkilöitä, jotka edustavat sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kannalta merkityksellistä tieteellistä tai muuta asiantuntemusta. Pysyväksi asiantuntijaksi suostunut henkilö on velvollinen antamaan edustamaansa alaa koskevaa asiantuntija-apua tutkimus- ja kehittämiskeskukselle.

Erinäiset säännökset
15 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenet saavat suorittamistaan tehtävistä palkkiota ja matkakustannusten korvausta sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti.

16 §

Tarkemmat määräykset sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen organisaatiosta, toimintayksiköiden ja henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelemisestä ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja.

17 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveyshallituksesta 25 päivänä tammikuuta 1991 annettu asetus (142/91) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottavan asetuksen 17, 24 ja 25 § jäävät kuitenkin edelleen voimaan, kunnes asetuksella toisin säädetään.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla asetettu johtokunta jatkaa toimintaansa toimikautensa loppuun tai kunnes tämän asetuksen nojalla asetetaan uusi johtokunta.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Mitä lääkeasetuksessa (693/87), terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun asetuksen (774/89) 4 §:ssä, denaturoiduista alkoholipitoisista aineista ja denaturoimisesta annetussa asetuksessa (739/68) sekä väkiviinasta ja alkoholivalmisteista annetussa asetuksessa (738/68) säädetään sosiaali- ja terveyshallituksesta koskee lääkehuoltoon kuuluvien asioiden osalta sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta 1 päivään maaliskuuta 1993 saakka.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.