1118/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Laki proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (1275/87) 2 §:n 2 ja 3 momentti ja 3 §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (1023/92), seuraavasti:

2 §

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna proviisorina Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselle, jolle Euroopan talousalueen valtiossa saadun koulutuksen perusteella on siinä valtiossa myönnetty tutkintotodistus, todistus tai muu muodollista kelpoisuutta osoittava asiakirja, joka sanotussa valtiossa vaaditaan oikeuden saamiseksi proviisorin toimen harjoittamiseen itsenäisenä ammatinharjoittajana. Hakijan on toimitettava terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle hakemuksen käsittelyä varten tarpeelliset selvitykset. Hakemusta koskeva päätös on annettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakemusta koskeva selvitys on esitetty. Mitä tässä laissa on säädetty Suomen kansalaisen ulkomaan korkeakoulussa suorittamaan tutkintoon, sovelletaan vastaavasti Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisen muussa kuin Euroopan talousalueen valtiossa suorittamaan vastaavaan tutkintoon.

Jos hakija täyttää 1 tai 2 momentissa säädetyt edellytykset, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tulee myöntää proviisorin tai vastaavasti farmaseutin oikeus ja merkitä hänet laillistettuna proviisorina tai vastaavasti laillistettuna farmaseuttina näistä pidettävään luetteloon.

3 §

Edellä 2 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset täyttävälle muun kuin 2 §:ssä ja tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun maan kansalaiselle terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi myöntää luvan toimia proviisorina tai vastaavasti farmaseuttina Suomessa määrääminsä ehdoin.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi määrääminsä ehdoin myöntää 2 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset täyttävälle muun pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oikeus toimia farmaseuttina muussa pohjoismaassa, oikeuden toimia laillistettuna farmaseuttina Ahvenanmaan maakunnassa.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä päivänä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 264/92
38/92

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.