1080/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Laki hierojan toimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan hierojan toimesta 20 päivänä joulukuuta 1945 annetun lain (1231/45) 2 §, 6 §:n 1 momentti, 7, 10-13 §, 13 a §:n 2 kohta ja 14 §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 § 28 päivänä kesäkuuta annetussa laissa (1033/91), 6 §:n 1 momentti, 7, 10-13 §, 13 a §:n 2 kohta ja 14 § 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (69/91), seuraavasti:

2 §

Oikeus harjoittaa koulutetun hierojan tointa on Suomen kansalaisella, joka on suorittanut hierojan koulutuksen opetushallituksen toimialaan kuuluvassa oppilaitoksessa tai joka suoritettuaan koulutetuille hierojille määrätyn oppijakson terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymässä muussa opetuslaitoksessa on saanut koulutetun hierojan todistuksen taikka joka on saanut 6 §:n nojalla laillistuskirjan.

6 §

Suomen kansalaisen, joka on muussa maassa valmistunut koulutetuksi hierojaksi ja haluaa saada oikeuden harjoittaa Suomessa koulutetun hierojan tointa, tulee tehdä hakemus terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi, milloin se tarpeelliseksi katsotaan, vaatia, että hakija suorittaa kokeen tai tutkinnon 2 §:ssä tarkoitetussa opetuslaitoksessa. Hakijalle, jolla on riittävä pätevyys voi terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää oikeuden harjoittaa koulutetun hierojan tointa ja antaa laillistuskirjan. Jos hakija on valmistunut opetuslaitoksesta, joka vastaa Suomessa hierojia kouluttavalle laitokselle asetettuja vaatimuksia, oikeus harjoittaa koulutetun hierojan tointa on myönnettävä, jollei sen myöntämättä jättämiseen ole erityistä syytä.


7 §

Muu kuin Suomen kansalainen ei saa ilman terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupaa harjoittaa Suomessa hierojan tointa.

10 §

Jos koulutettu hieroja on tuomittu vankeusrangaistukseen rikoksesta, jonka hän on tehnyt tointaan harjoittaessaan, ja tuomioistuimen päätös on saanut lainvoiman, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi, jos rikokseen liittyvistä asianhaaroista on havaittavissa, että koulutettu hieroja ei ole sen luottamuksen arvoinen, jota hänen tulee nauttia, tai että hän on osoittautunut kykenemättömäksi tointaan harjoittamaan, julistaa hänet menettäneeksi oikeuden koulutetun hierojan toimen harjoittamiseen määräajaksi tai, jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, lopullisesti.

Tuomioistuimen tulee viipymättä lähettää terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle jäljennös 1 momentissa tarkoitettua asiaa koskevasta pöytäkirjasta ja päätöksestä.

11 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi jo ennen kuin päätös, jolla koulutettu hieroja on tuomittu vankeusrangaistukseen, on saanut lainvoiman, julistaa koulutetun hierojan menettäneeksi oikeuden toimensa harjoittamiseen, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Niin ikään terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi, jos on perusteltua syytä otaksua, että koulutettu hieroja mielisairauden taikka alkoholin tai huumausaineen väärinkäytön johdosta on käynyt kykenemättömäksi tointaan harjoittamaan, määrätä hänet lääkärintarkastukseen asian selville saamiseksi sekä kieltää häntä harjoittamasta koulutetun hierojan tointa, kunnes kysymys hänen kykenemättömyydestään on lopullisesti ratkaistu. Jollei hän alistu lääkärintarkastukseen, poliisin on annettava tarvittavaa virka-apua.

12 §

Jos koulutettu hieroja mielisairauden taikka alkoholin tai huumausaineen väärinkäytön johdosta on käynyt kykenemättömäksi tointaan harjoittamaan, taikka epäsiveellisellä elämällä tai epäsiveellistä elämää edistämällä on osoittanut, ettei hän ole sen luottamuksen arvoinen, jota koulutetun hierojan tulee nauttia, voi terveydenhuollon oikeusturvakeskus julistaa hänet toistaiseksi menettäneeksi oikeuden harjoittaa hierojan tointa.

Jos syy, joka on aiheuttanut oikeuden menettämisen, lakkaa, voi terveydenhuollon oikeusturvakeskus hakemuksesta antaa oikeuden takaisin.

13 §

Koulutetun hierojan tointa harjoittava on toimintaansa harjoittaessaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja lääninhallituksen valvonnan alainen ja velvollinen noudattamaan, mitä terveydenhuollon oikeuturvakeskus tai lääninhallitus lain tai asetuksen taikka niiden nojalla annettujen määräysten nojalla määrää, sekä, milloin terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai lääninhallitus erityisissä tapauksissa katsoo syytä olevan, antamaan terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle tai lääninhallitukselle ilmoituksia, selityksiä ja selvityksiä sen estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta säädetään.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tehtävistä ja oikeudesta tehtävien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saamiseen säädetään sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa (1073/92).

13 a §

Koulutetun hierojan toimen harjoittajan tulee toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittajana:


2) antaa sosiaali- ja terveysministeriön määräysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toiminnastaan.

14 §

Muutoksenhausta terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tämän lain nojalla antamiin päätöksiin on voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Edellä 10-13 §:ssä tarkoitettu päätös on valituksesta huolimatta heti pantava täytäntöön.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla antamat määräykset jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

HE 264/92
StVM 38/92

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.