1078/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Laki hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan hammasteknikon toimen harjoittamisesta 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun lain (220/64) 1 §:n 1 ja 3 momentti sekä, 3, 3 a, 4 ja 5 §,

sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (67/91), seuraavasti:

1 §

Oikeutettu suorittamaan hammaslääkärin antamia hammasteknillisiä töitä sekä muiden toimeksiannosta suorittamaan irtohampaiden korjauksia on Suomen kansalainen, joka opetushallituksen toimialaan kuuluvassa oppilaitoksessa suorittamansa tutkinnon perusteella on merkitty terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen laillistetuista hammasteknikoista pitämään luetteloon.


Hakemuksesta terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi hyväksyä myös muussa maassa hammasteknikoksi valmistuneen Suomen kansalaisen suorittamaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä ja merkittäväksi laillistetuista hammasteknikoista pidettävään luetteloon. Tarvittaessa terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi vaatia, että hakijan on ennen luetteloon merkitsemistä suoritettava terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen määräämä pätevyyskoe.


3 §

Hammasteknikko on toimensa harjoittamisessa terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja lääninhallituksen valvonnan alainen.

Hammasteknikko on velvollinen noudattamaan, mitä terveydenhuollon oikeusturvakeskus voimassa olevien säännösten nojalla määrää ja antamaan terveydenhuollon oikeus- turvakeskukselle ja lääninhallitukselle tilastollisia tietoja ja muita selvityksiä sen estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta säädetään. Hammasteknikko on niin ikään velvollinen ilmoittamaan asuinpaikkansa ja osoitteensa sekä niiden muutokset viipymättä terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle ja lääninhallitukselle.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tehtävistä ja oikeudesta tehtävien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saamiseen säädetään sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa (1073/92).

3 a §

Hammasteknikontoimen harjoittajan tulee toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittajana:

1) ilmoittaa terveyslautakunnalle toimipaikkansa; sekä

2) antaa sosiaali- ja terveysministeriön määräysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toiminnastaan.

4 §

Jos hammasteknikko on tuomittu vankeusrangaistukseen tai tämän lain rikkomisesta sakkoon taikka jos hammasteknikko mielisairauden taikka alkoholin tai huumausaineiden väärinkäytön vuoksi on käynyt kykenemättömäksi tointaan harjoittamaan, voi terveydenhuollon oikeusturvakeskus julistaa hänet menettäneeksi oikeuden hammasteknikon toimen harjoittamiseen joko määräajaksi tai lopulli- sesti.

5 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitettu terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös pannaan valituksesta huolimatta heti täytäntöön.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

HE 264/92
StVM 38/92

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.