1073/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistehtäviä varten on sosiaali- ja terveysministeriön alainen sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.

2 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tehtävänä on seurata ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja kehitystä, tuottaa ja hankkia alan kotimaista ja kansainvälistä tietoa ja osaamista sekä välittää sitä käyttäjille, ylläpitää alan virallisia ja muita tilastoja, tiedostoja ja rekistereitä, harjoittaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, edistää ja toteuttaa alan koulutusta sekä tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi tarpeellisia aloitteita ja esityksiä.

Lisäksi tutkimus- ja kehittämiskeskus suorittaa sille erikseen säädetyt tai määrätyt muut tehtävät.

3 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksella on johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

4 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus voi talousarvion rajoissa käyttää asiantuntijoita ja tehdä sopimuksia viranomaisten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa tutkimusten ja muiden toimialaansa kuuluvien yksittäisten asiantuntijatehtävien suorittamisesta sekä yhteistyösopimuksia tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimialaan kuuluvaa tutkimus- ja kehittämistyötä suorittavien laitosten ja organisaatioiden kanssa.

Tutkimus- ja kehittämiskeskus voi antaa salassapitovelvollisuutta koskevien säännösten estämättä 1 momentissa tarkoitetuille viranomaisille, yhteisöille ja henkilöille luvan saada säännöksessä tarkoitettujen tehtäviensä suorittamiseksi välttämättömiä tietoja.

5 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta on voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

6 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksella on pyynnöstä oikeus saada maksutta kuntien ja kuntainliittojen sekä muiden kuntien yhteenliittymien sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilta ja laitoksilta, yksityisiltä toiminnan harjoittajilta, valtion viranomaisilta ja laitoksilta sekä kansaneläkelaitokselta 2 §:ssä tarkoitettujen suunnittelu-, tutkimus- ja tilastointitehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

Tutkimus- ja kehittämiskeskuksella on oikeus saada salassapidettäviksi säädettyjä sekä henkilörekisterilain (471/87) 6 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia henkilötietoja tutkimus- ja tilastotehtäviä varten vain, jos kyseisten tehtävien asianmukainen hoitaminen sitä välttämättä edellyttää. Tietosuojavaltuutetulle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi tässä momentissa tarkoitettuja tietoja pyydettäessä.

Tietojen saamisesta terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä varten säädetään erikseen.

7 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen asiantuntijana toimivan salassapitovelvollisuuden rikkomisesta on voimassa, mitä asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) 27 §:ssä säädetään.

8 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Tällä lailla kumotaan sosiaali- ja terveyshallituksesta 17 päivänä tammikuuta 1991 annettu laki (63/91) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa on kuitenkin lääkeosasto ja lääkeasioiden erityisistunto, ja tutkimus- ja kehittämiskeskuksen yhteydessä lääkelautakunta maaliskuun 1 päivään 1993 asti. Toimielimet käsittelevät ja ratkaisevat sosiaali- ja terveyshallituksen lääkeosastolle ja lääkeasioiden erityisistunnolle sekä lääkelautakunnalle tämän lain voimaantullessa kuuluneet asiat ja niihin sovelletaan muutoinkin sosiaali- ja terveyshallituksen vastaavia toimielimiä koskevia tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Mitä leimaverolaissa (662/43) säädetään sosiaali- ja terveyshallituksesta, koskee lääkeosastolle ja lääkeasioiden erityisistunnolle kuuluvien asioiden osalta 1 päivään maaliskuuta 1993 asti vastaavasti sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta.

HE 264/92
StVM 38/92

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.