989/1992

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1992

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 2 §:n 12-14 kohta sekä 90 ja 91 §,

muutetaan 2 §:n 11 kohta, 69 §:n 2 momentti, 71 §:n 2 ja 3 momentti, 82 d ja 83 §, 84 §:n 2 ja 3 momentti, 87 §, 92 §:n 3 momentti, 97, 106 ja 108 § sekä 109 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 69 §:n 2 momentti, 71 §:n 2 ja 3 momentti ja 82 d § 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (676/90), 84 §:n 2 momentti 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (723/91) ja 3 momentti 15 päivänä syyskuuta 1989 annetussa laissa (818/89), 92 §:n 3 momentti 27 päivänä marraskuuta 1987 annetussa laissa (873/87), 97 ja 108 § osittain muutettuina 19 päivänä toukokuuta 1989 annetulla lailla (449/89) sekä 106 § 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (435/91), sekä

lisätään lakiin uusi 2 a, 83 a, 83 b ja 106 b §, seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:


11) jalankulkijalla jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuvaa ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin tai vastaavan laitteen kuljettajaa sekä polkupyörän tai mopon taluttajaa; sekä


2 a §
Ajoneuvojen ja liikennetarvikkeiden määritelmiä

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:

1) ajoneuvolla maalla kulkemaan tarkoitettua laitetta, joka ei kulje kiskoilla;

2) moottorikäyttöisellä ajoneuvolla konevoimalla kulkevaa ajoneuvoa; moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ovat moottoriajoneuvo, traktori, moottorityökone ja maastoajoneuvo;

3) hinattavalla ajoneuvolla moottorikäyttöisen ajoneuvon hinattavaksi rakennettua ajoneuvoa; hinattavia ajoneuvoja ovat perävaunu ja hinattava laite;

4) hälytysajoneuvolla valo- ja äänimerkinantolaittein erityisesti varustettua moottoriajoneuvoa; hälytysajoneuvoja ovat pelastus-, poliisi-, sotilaspoliisi- ja sairasauto, rajavartiolaitoksen tai tullin virkakäytössä oleva auto sekä poliisimoottoripyörä;

5) sotilasajoneuvolla puolustusvoimien pysyvässä hallinnassa olevaa ajoneuvoa sekä Suomessa olevaa Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan tarkoitettua ajoneuvoa; sekä

6) liikennetarvikkeella ajoneuvon rakenneosaa ja varustetta tai tienkäyttäjän henkilökohtaista suojavälinettä.

69 §
Ajoharjoitteluradat

Ajoharjoitteluradat hyväksyy Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö.

71 §
Ajokortin luovuttaminen

Ajokortin luovuttaa poliisi tai tutkinnon vastaanottaja sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Ajokortin luovuttamisesta kuljettajatutkintoa vaatimatta ajo-oikeuden voimassaoloa jatkettaessa tai ulkomaista ajokorttia vastaavaan suomalaiseen ajokorttiin vaihdettaessa samoin kuin kuljettajantutkinnosta ja kuljettajaopetuksen tavoitteista säädetään asetuksella.

82 d §
Poikkeusluvat

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen ajokorttilupaa ja ajo-oikeutta koskevista ikä- ja terveysvaatimuksista.

83 §
Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet ja turvallisuusvarusteet

Liikenteessä käytettävän ajoneuvon on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen ja ajoneuvoja koskevien säännösten ja määräysten mukainen. Ajoneuvon rakenne, varusteet ja ulkopuolinen muoto eivät saa aiheuttaa vaaraa muille tiellä liikkuville.

Ajoneuvon tulee olla tavanomaisissa ajotilanteissa helposti hallittavissa. Hallintalaitteiden tulee olla siten rakennetut ja sijoitetut, että niiden käyttö ajon aikana on helppoa ja turvallista. Hallintalaitteet, mittarit ja merkkivalot eivät saa siinä määrin poiketa muiden samaan ryhmään kuuluvien ajoneuvojen järjestelmistä, että siitä olisi haittaa tai vaaraa.

Turvallista käyttämistä varten ajoneuvossa on oltava:

1) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa luotettava ja varmatoiminen ohjauslaite;

2) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa sekä auton ja liikennetraktorin perävaunussa, auton kevyttä perävaunua lukuun ottamatta, luotettava ja tehokas käyttöjarru;

3) renkaat ja vanteet tai telat, jotka vastaavat niille kohdistuvaa kuormitusta;

4) tarkoituksenmukainen, tarvittaessa erityisin laittein vaimennettu jousitus, jos moottoriajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 60 km/h tai jos hinattavan ajoneuvon nopeutta ei ole rajoitettu 60 km:iin/h tai sitä pienemmäksi;

5) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa paloturvallinen polttoainejärjestelmä;

6) tarpeelliset valot ja heijastimet sekä varoituskolmio, jos ajoneuvon kokonaismassa on suurempi kuin 500 kg;

7) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa äänimerkinantolaite;

8) moottorikäyttöisen ajoneuvon ohjaamossa ja matkustajatilassa kuljettajaa ja matkustajia törmäystilanteessa suojaavat rakenteet ja laitteet kuten riittävän lujasti kiinnitetyt istuimet ja ovet, riittävät pehmusteet ja pyöristykset niissä kohdissa, joihin kuljettaja tai matkustajat voivat satuttaa itsensä, samoin kuin autossa turvavyöt sekä henkilöauton etuistuimella pääntuki;

9) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa kuljettajalla riittävä näkyvyys eteen, sivuille ja taakse, tarvittaessa taustapeilien avulla tai muulla vastaavalla järjestelmällä; sekä

10) ajoneuvossa, jonka ohjaamo on umpinainen, tuulilasi ja tarpeelliset laitteet näkyvyyden varmistamiseksi tuulilasin läpi kaikissa sääoloissa.

83 a §
Haitallisten päästöjen ja energiankulutuksen rajoittaminen

Ajoneuvon käytöstä aiheutuvien moottorista ja polttoainejärjestelmästä tulevien kaasumaisten päästöjen, hiukkaspäästöjen, melun ja radiohäiriöiden on oltava mahdollisimman vähäiset.

Ajoneuvo ei saa kuluttaa tarpeettomasti energiaa.

83 b §
Ajoneuvon muut rakenteet ja varusteet

Autossa, moottoripyörässä ja mopossa on oltava laite sen luvattoman käytön estämiseksi.

Vähintään nelipyöräisessä moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on oltava peruutuslaite.

Autossa, liikennetraktorissa ja moottoripyörässä on oltava nopeusmittari tai ajopiirturi.

Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ja sen perävaunussa tulee olla valmistenumero. Autossa ja sen perävaunussa tulee lisäksi olla valmistajan kilpi sekä mopossa tyyppikilpi.

84 §
Ajoneuvon hyväksyminen liikenteeseen ja rekisteröinti

Ajoneuvon maahantuoja ja valmistaja sekä omistaja ja haltija ovat velvollisia ilmoittamaan rekisteritiedot ja niissä tapahtuneet muutokset ajoneuvorekisterin pitäjälle tai ajoneuvonrekisteröintiasioiden hoitajalle siten kuin asetuksella säädetään. Omistajan tai haltijan toimeksiannosta velvollisuus ilmoituksen tekemiseen siirtyy tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 9 §:n 3 momentissa tarkoitetulle yritykselle. Ajoneuvoa koskevat muutostiedot on aina ilmoitettava ajoneuvorekisterin pitäjälle tai ajoneuvonrekisteröintiasioiden hoitajalle, jollei muutos koske rekisteristä poistettua ajoneuvoa.

Asetuksella säädetään ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvien päätösten ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta. Asetuksella säädetään myös ajoneuvojen rekisteröinnistä maasta vientiä tai autokiinnitystä varten, ajoneuvojen käyttämisestä liikenteessä koenumero- tai siirtokilvin sekä muualla rekisteröidyn ajoneuvon käyttämisestä Suomessa.

87 §
Ajoneuvon mitat, massat ja kuormaaminen

Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei kuorma voi vaarantaa henkilöitä, vahingoittaa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, pölytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen verrattavaa haittaa taikka synnyttää tarpeetonta melua.

Ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä ei saa kuljettaa enempää henkilöitä kuin ajoneuvolle sallittu henkilökuorma sallii, ellei tästä erikseen toisin säädetä. Ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä ei myöskään saa kuljettaa suurempaa kuormaa kuin tieliikenteessä sallitut mitat, ajoneuvon akselille tai telille kohdistuvat massat, ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa taikka kuljetukselle myönnetty asianmukainen poikkeuslupa sallii. Akselille ja telille kohdistuva massa sekä ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa eivät myöskään saa ylittää kuljetusreitillä sallittua suurinta arvoa. Kuorma on lisäksi sijoitettava siten, ettei sallittua akselille tai telille kohdistuvaa massaa taikka vetävän ajoneuvon massasta riippuvaa hinattavan ajoneuvon kytkentämassaa ylitetä.

Ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista, moottorikäyttöisen ja hinattavan ajoneuvon kytkentämitoista ja muista kytkennän ehdoista sekä ajoneuvon kuormaamisesta säädetään asetuksella.

Asetuksen säännösten vastaisesti kuormatun ajoneuvon saa kuljettaa liikenteen valvojan sopivaksi katsomaan paikkaan ylikuorman purkamiseksi tai virheellisen kuormauksen korjaamiseksi.

Eläinten kuljettamisesta moottorikäyttöisellä ja hinattavalla ajoneuvolla on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

92 §
Ajoneuvoa ja liikennetarvikkeita koskevien säännösten soveltaminen

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan sotilasajoneuvoihin ja -laitteisiin siten kuin asetuksella säädetään.

97 §
Muut liikenteen valvojat

Liikenneministeriön liikennettä valvomaan määräämällä virkamiehellä on virkatehtävissään sama toimivalta kuin poliisimiehellä 93-96 §:n mukaan.

Tielaitoksen ajoneuvojen mittoja, massoja ja kuormituksia valvomaan määräämällä virkamiehellä on näissä virkatehtävissään sama toimivalta kuin poliisimiehellä 93, 94 ja 96 §:n mukaan. Sama toimivalta on tulli- ja rajavartiomiehellä liikenteen valvontaan liittyvässä virkatehtävässään.

106 §
Ilmoitus liikennerikosta koskevasta päätöksestä

Jos joku tuomitaan rangaistukseen tai tuomioistuimen päätöksellä määrätään ajokieltoon moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdystä liikennerikoksesta, päätöksestä on ilmoitettava ajokorttirekisterin pitäjälle oikeusministeriön määräämällä tavalla.

106 b §
Asian siirtäminen eräissä tapauksissa

Asianosainen voi siirtää kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksiä, ajoneuvon luokitusta, ajoneuvon rakennemuutoksen hyväksyttävyyttä sekä ajoneuvon rekisteritiedon merkitsemisen edellytyksiä koskevan asian Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön ratkaistavaksi.

Asia on siirrettävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona asianosainen on saanut tiedon tutkinnon vastaanottajan, katsastuksen suorittajan tai ajoneuvohallinnon rekisteriöintiasioiden hoitajan kannasta asiassa.

108 §
Valtuutussäännös

Tarkemmat säännökset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella. Asetuksella säädetään myös talvi- ja nastarenkaiden käytöstä sekä oikeudesta käyttää maastoajoneuvoa tiellä. Asetuksella voidaan säätää muistakin kuin 83 §:ssä säädetyistä turvallisuuden lisäämiseksi tarpeellisista rakenteista ja varusteista sekä sallia niistä poikkeuksia. Asetuksella voidaan myös säätää kaasumaisten päästöjen, hiukkasten, melun, radiohäiriöiden ja energiankulutuksen enimmäisarvoista.

Liikenneministeriö voi puolustusministeriön esityksestä sallia tiellä suoritettavien puolustusvoimien harjoituksien osalta poikkeuksia tämän lain säännöksistä.

Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä:

1) epäselvissä tapauksissa ajoneuvon luokittelusta;

2) kuljettajaopetuksen antamisesta;

3) ajoneuvojen rakenteille, varusteille ja osille myönnettävistä kansainvälisistä hyväksymisistä;

4) koululaisten ja päivähoidossa olevien lasten kuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä, milloin nämä kuljetukset saavat valtion tai kunnan tukea;

5) matkailuauton, linja-auton ja museoajoneuvon rakenteesta ja varusteista;

6) erikoiskuljetusajoneuvoista ja erikoiskuljetusten suorittamisesta;

7) paineilmajarruista;

8) ajoneuvon kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä;

9) nastarenkaan pistovoiman mittaamisesta;

10) ajoneuvon rakenteen muuttamisesta;

11) auton ja perävaunun mekaanisista kytkentälaitteista; sekä

12) ulkomaisen viranomaisen antamien pakokaasutodistusten vastavuoroisesta hyväksymisestä.

Sisäasiainministeriö antaa määräykset pelastusauton, poliisiauton ja poliisimoottoripyörän rakenteesta ja varusteista.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa määräykset eläinten kuljettamisesta moottorikäyttöisessä ja hinattavassa ajoneuvossa sekä tähän tarkoitukseen käytettävien ajoneuvojen korirakenteesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa määräykset sairasauton rakenteesta ja varusteista.

Puolustusministeriö määrää epäselvissä tapauksissa, milloin sotilasajoneuvoa on pidettävä erikoisajoneuvona, panssariajoneuvona tai hinattavana erikoislaitteena ja antaa tarvittaessa sitä koskevat määräykset. Puolustusministeriö antaa myös määräykset sotilaskuljetuksista kuorma- ja pakettiautolla ja voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä sotilasajoneuvoasetuksen (560/92) soveltamisesta.

109 §
Voimaantulosäännös

Ennen tämän lain voimaantuloa liikenteeseen hyväksyttyä ajoneuvoa saa edelleen käyttää liikenteessä 83 b §:n 1 momentin säännöksestä huolimatta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Lain 83 §:n 3 momentin vaatimukset koskevat kuitenkin vain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen käyttöön otettavaa ajoneuvoa ja 83 b §:n 4 momentin vaatimus valmistenumerosta traktorin perävaunussa 1 päivänä tammikuuta 1994 tai sen jälkeen käyttöön otettavaa perävaunua.

HE 149/92
LiVM 4/92

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.