988/1992

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1992

Laki Autorekisterikeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hallinnollinen asema

Autorekisterikeskus on liikenneministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos.

Autorekisterikeskukseen sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), jollei tässä laissa toisin säädetä.

2 §
Toimiala ja tehtävät

Autorekisterikeskus tuottaa liikelaitostehtävinä ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintipalveluja sekä kuljettajantutkintojen vastaanotto- ja ajokorttien rekisteröintiin liittyviä palveluja. Laitos hoitaa myös moottoriajoneuvoverolaissa (722/66) säädetyt varsinaisen moottoriajoneuvoveron maksuunpano-, kanto- ja tilitystehtävät sekä harjoittaa muuta laitoksen toimialaan liittyvää liiketoimintaa.

Autorekisterikeskuksen viranomaistehtävänä on:

1) pitää ajoneuvo-, ajokortti-, moottoriajoneuvovero- ja autokiinnitysrekisteriä;

2) ratkaista tyyppikatsastusta ja autokiinnitystä koskevat asiat;

3) käsitellä auto- ja moottoripyöräverosta annetussa laissa (482/67) sille säädetyt tehtävät ja moottoriajoneuvoveron lisäveroasiat;

4) hoitaa liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetussa laissa (570/78) säädetyt ja muut liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvät valvontatehtävät;

5) edistää liikenneturvallisuutta;

6) pyrkiä vähentämään ajoneuvoliikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja; sekä

7) huolehtia muista toimialaansa liittyvistä viranomaistehtävistä.

Asetuksella ja valtioneuvoston päätöksellä voidaan Autorekisterikeskukselle antaa myös muita sille soveltuvia tehtäviä sekä asetuksella tarkempia säännöksiä tehtävien jakautumisesta liikelaitos- ja viranomaistehtäviin.

3 §
Viranomaistehtävien järjestely

Viranomaistehtävien hoitamista varten on Autorekisterikeskuksessa erillinen ajoneuvohallinnon yksikkö, jonka päällikkö tai hänen määräämänsä poiketen siitä, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa säädetään liikelaitoksen hallituksen ja toimitusjohtajan toimivallasta, ratkaisee erityisesti laitokselle määrätyt asiat, jotka koskevat:

1) lupia, oikaisuvaatimuksia, valituksia ja poikkeuslupia;

2) valvonta- ja valtionaputehtäviä;

3) rekisterien pitämistä ja jotka ovat periaatteellisesti merkittäviä;

4) autokiinnitystä;

5) tyyppikatsastusta;

6) auto- ja moottoripyöräveroa; sekä

7) moottoriajoneuvoveron lisäveroa.

Ajoneuvohallinnon yksikön tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Autorekisterikeskuksen hallintoasiassa tekemään muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua ajoneuvohallinnon yksiköltä, jollei muualla laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta siten kuin 2 momentissa säädetään.

4 §
Palvelutavoitteet

Autorekisterikeskuksen tulee huolehtia sen tehtäviin kuuluvien palvelujen tarkoituksenmukaisesta tarjonnasta ja niiden liikenneturvallisuutta edistävästä kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti ottaen huomioon asiakkaiden sekä koko yhteiskunnan yleiset tarpeet.

5 §
Hinnoittelu

Asetuksella säädetään ne palvelut, joiden hinnoista tai hintojen yleisestä tasosta määrää valtioneuvosto.

Viranomaistehtävästä perittävä maksu määrätään enintään suoritteen tuottamisesta Autorekisterikeskukselle aiheutuvien kustannusten mukaiseksi.

6 §
Lainanotto

Autorekisterikeskuksella on oikeus ottaa eduskunnan suostumuksen rajoissa lainaa, jonka takaisinmaksuaika on vähintään vuosi.

7 §
Korvaukset

Jos Autorekisterikeskukselle määrätään merkittävä kannattamaton tehtävä tai velvoite, sen korvausta varten voidaan ottaa määräraha valtion talousarvioon tai siitä aiheutuva rasitus ottaa huomioon asetettaessa laitokselle tulostavoitteita. Autorekisterikeskus hoitaa tällaisen tehtävän liiketaloudelliset näkökohdat ja asetettu tulostavoite huomioon ottaen myönnetyn korvauksen ja tehtävästä kertyvien tulojen rajoissa.

8 §
Liikenneministeriön ohjaus

Eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion sekä Autorekisterikeskuksen keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä Autorekisterikeskuksen esitettyä alustavan tulos- ja rahoitussuunnitelmansa liikenneministeriö päättää:

1) Autorekisterikeskuksen palvelutavoitteista ja muista toimintatavoitteista eduskunnan ja valtioneuvoston hyväksymissä rajoissa;

2) tarvittaessa Autorekisterikeskuksen tulostavoitteen osista valtioneuvoston päättämän tulostavoitteen puitteissa; sekä

3) korvausten myöntämisestä Autorekisterikeskukselle.

9 §
Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen

Toimitusjohtajan ja ajoneuvohallinnon yksikön päällikön viran perustaa ja lakkauttaa valtioneuvosto ja ne eritellään valtion talousarviossa. Muut Autorekisterikeskuksen virat perustaa ja lakkauttaa sekä niiden nimet muuttaa Autorekisterikeskus.

10 §
Virkamiehen asema viran lakkauttamistilanteessa

Jos Autorekisterikeskus lakkauttaa viran, sen on ryhdyttävä toimenpiteisiin vakinaisen virkamiehen sijoittamiseksi laitoksen toiseen virkaan tai tehtävään, jota voidaan pitää hänelle sopivana. Jos uudelleen sijoittaminen ei ole mahdollista, on erorahasta ja toistuvasta korvauksesta voimassa, mitä valtion virkamieslaissa (755/86) ja eroraha-asetuksessa (726/87) säädetään.

11 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan autorekisterikeskuksesta 29 päivänä joulukuuta 1967 annettu laki (644/67) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

13 §
Siirtymäsäännökset

Autorekisterikeskukselle kuuluvat oikeudet ja velvoitteet sekä sille laissa tai asetuksessa säädetyt tehtävät siirtyvät tämän lain mukaiselle Autorekisterikeskukselle, jollei lailla tai asetuksella toisin säädetä.

Autorekisterikeskuksen virat siirtyvät tämän lain mukaisen Autorekisterikeskuksen viroiksi lukuun ottamatta ylijohtajan virkaa, joka lakkaa tämän lain tullessa voimaan.

Autorekisterikeskuksen henkilöstö siirtyy tämän lain mukaisen Autorekisterikeskuksen palvelukseen ja säilyttää aikaisempiin palvelussuhteisiinsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Tämän lain mukainen Autorekisterikeskus hoitaa lain voimaantuloa edeltävän tilivuoden toimintaan kohdistuvat, autorekisterikeskukselle kuuluneet tilinpitotehtävät.

HE 73/92
LiVM 3/92

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.