964/1992

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1992

Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 20 §:n 2 momentin ja 34 §:n nojalla, sellaisina kuin 20 §:n 2 momentti on 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (482/81) ja 34 § on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1338/90) sekä 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 105 §:n 1 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin 1 momentti on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1236/88) ja 3 momentti on 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (313/82), määrännyt:

1 §

Pidätystodistusta ei ole annettava:

1) rahana maksetusta eläkkeestä ja elinkorosta lukuunottamatta veronalaista syytinkiä,

2) päivärahasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta eikä muusta tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta, joka perustuu sairausvakuutuslakiin, kansaneläkelakiin tai potilasvahinkolakiin,

3) pakollisen tapaturma- tai liikennevahinkoturvan nojalla maksetusta päivärahasta eikä muusta tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta,

4) tulo- ja varallisuusverolain 58 §:ssä tarkoitetusta henkilövakuutuksen nojalla maksetusta vakuutussuorituksesta, vakuutusmaksujen palautuksesta ja takaisinostolla saadusta määrästä,

5) muun kuin 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksetusta päivärahasta eikä muusta vastaavasta tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta,

6) tartuntatautilain (583/86) nojalla maksetusta päivärahasta eikä ansionmenetyskorvauksesta,

7) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta,

8) työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksetuista etuuksista eikä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutus- ja erityistuesta,

9) työllisyysasetuksen (737/87) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle ja työelämään harjaantumassa olevalle työttömälle tai vajaakuntoiselle työttömälle henkilölle maksetusta tuesta eikä myöskään muulle kuin metsätaloutta harjoittavalle työttömän palkanneelle luonnolliselle henkilölle maksetusta työllistämistuesta taikka ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain (43/60) nojalla maksetusta vastaavasta tuesta,

10) työllisyysasetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun asetuksen (1217/91) nojalla työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevalle pitkäaikaistyöttömälle omatoimiseen työllistämiseen annetusta tuesta,

11) valtioneuvoston päätöksen (415/92) nojalla myönnetystä nuorten kesätyötuesta,

12) opintotukilain 10 §:ssä (684/90) tarkoitetusta aikuisopintorahana maksetusta ansionmenetyskorvauksesta eikä korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain (111/92) nojalla maksetusta aikuisopintorahasta,

13) lapsen kotihoidon tuesta,

14) valtion virkamieslain (755/86) nojalla maksetusta toistuvasta korvauksesta,

15) ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/89) nojalla maksetusta erityiskorvauksesta,

16) tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 93 §:ssä ja 94 §:n 1 momentissa tarkoitetusta merityötulosta,

17) sellaisista rakennustoiminnan aloilla maksetuista lomapalkoista, lomakorvauksista ja lomaltapaluurahoista (lomarahoista), jotka työnantaja on valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan tilittänyt Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille,

18) henkilöstörahaston jäsenilleen maksamasta rahasto-osuudesta ja ylijäämästä,

19) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaisesta päivärahasta,

20) kuntoutusrahasta ja kuntoutusavustuksesta ja kuntoutusajalta tapaturma- ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettujen lakien (625/91 ja 626/91) nojalla maksetusta ansionmenetyskorvauksesta,

21) avustuskassalaissa (471/42) tarkoitettujen sairauskassojen suorittamista etuuksista,

22) työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta avustuksesta eikä muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta,

23) valtion ja kuntien varoista asuntojen korjaustoimintaan muulle kuin metsätaloutta harjoittavalle henkilölle myönnettävästä avustuksesta eikä

24) ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvasta rahalaitoksen suorittamasta tai välittämästä korosta, ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvasta joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskijan maksamasta korosta tai lainan koroksi katsottavasta tuotosta eikä myöskään sijoitusrahaston maksamasta voitto-osuudesta, kun suorituksen saajana on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä.

2 §

Ennakonpidätykset luetaan 1 §:ssä mainituista Suomesta saaduista tuloista verovelvollisen hyväksi suorituksen maksajan ennakkoperintäasetuksen 34 §:n tai ennakkoperintälain 33 §:n nojalla antamassa vuosi-ilmoituksessa tahi ennakkoperintäasetuksen 31 §:ssä tarkoitetussa rekisteröimättömän työnantajan tilillepanokortissa antamien tietojen perusteella.

3 §

Muusta kuin 1 §:ssä mainitusta tulosta toimitettu ennakonpidätys voidaan lukea verotuksessa hyväksi ennakkoperintäasetuksen 34 §:n nojalla annetussa vuosi-ilmoituksessa tai ennakkoperintäasetuksen 31 §:ssä tarkoitetussa rekisteröimättömän työnantajan tilillepanokortissa ilmoitettujen tietojen perusteella, jos pidätystodistus on kadonnut tai verovelvollinen ei ole muusta syystä voinut liittää sitä veroilmoitukseensa.

4 §

Verotuslain 103 §:n 1 momentissa tarkoitettu ennakko, joka on kansainvälisen sopimuksen nojalla siirretty vieraasta valtiosta Suomeen, luetaan verovelvollisen hyväksi sopimusvaltion asianomaisen veroviranomaisen antaman selvityksen perusteella.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1992 maksettuihin suorituksiin ja vuodelta 1992 toimitettavaan verotukseen.

Päätöksellä kumotaan verohallituksen pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta 4 päivänä lokakuuta 1991 antama päätös (1336/91).

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1992

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Vs. ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.