963/1992

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1992

Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta

Verohallitus on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 33 §:n 5 momentin ja 35 §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (313/82), päättänyt:

1 §

Veroilmoituksessa ei ilmoiteta seuraavia Suomesta saatuja tuloja:

1) rahana maksettua eläkettä ja elinkorkoa, paitsi jos oikeus eläkkeeseen tai elinkorkoon on tulo- ja varallisuusverolain 119 §:n 2 kohdan ja 120 §:n 3 kohdan mukaan veronalaisia varoja tai jos kyseessä on tulo- ja varallisuusverolain 63 ja 164 §:n mukaan veronalainen syytinki,

2) sairausvakuutuslain nojalla saatua päivä-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa eikä muuta mainitun lain, kansaneläkelain tai potilasvahinkolain nojalla saatua korvausta tulojen tai elatuksen vähentymisestä,

3) pakollisen tapaturma- eikä liikennevahinkoturvan nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä saatua korvausta,

4) tulo- ja varallisuusverolain 58 §:ssä tarkoitetun henkilövakuutuksen nojalla maksettavaa vakuutussuoritusta, vakuutusmaksujen palautuksena ja takaisinostolla saatua määrää,

5) muun kuin 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksettua päivärahaa eikä muuta vastaavaa tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksettua korvausta,

6) tartuntatautilain (583/86) nojalla saatua päivärahaa eikä ansionmenetyksestä saatua korvausta,

7) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettua korvausta,

8) työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettua etuutta eikä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitettua koulutus- ja erityistukea,

9) työllisyysasetuksen (737/87) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle, työelämään harjaantumassa olevalle työttömälle tai vajaakuntoiselle työttömälle maksettua tukea eikä myöskään työttömän muuhun kuin elinkeinotoimintaan tai maatilatalouteen palkanneelle luonnolliselle henkilölle maksettua työllistämistukea taikka ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain nojalla (43/60) maksettua vastaavaa tukea,

10) työllisyysasetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun asetuksen (1217/91) nojalla työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevalle pitkäaikaistyöttömälle omatoimiseen työllistämiseen annettua tukea,

11) valtioneuvoston päätöksen (415/92) nojalla myönnettyä nuorten kesätyötukea,

12) opintotukilain 10 §:ssä (684/90) tarkoitettua aikuisopintorahana maksettua ansionmenetyskorvausta eikä korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain (111/92) nojalla maksettua opintorahaa ja aikuisopintorahaa,

13) lapsen kotihoidon tukea,

14) valtion virkamieslain (755/86) nojalla maksettua toistuvaa korvausta,

15) ulkomaan edustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/89) nojalla maksettua erityiskorvausta,

16) reserviläispalkkaa,

17) tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 93 §:ssä ja 94 §:n 1 momentissa tarkoitettua merityötuloa,

18) sellaisia rakennustoiminnan aloilla maksettuja lomapalkkoja, lomakorvauksia ja lomaltapaluurahoja (lomarahoja), jotka työnantaja on valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan tilittänyt Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille,

19) henkilöstörahastojen jäsenilleen maksamaa rahasto-osuutta ja ylijäämää,

20) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaista päivärahaa,

21) kuntoutusrahaa, kuntoutusavustusta ja kuntoutusajalta tapaturma- ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettujen lakien (625/91 ja 626/91) nojalla maksettua ansionmenetyskorvausta,

22) avustuskassalaissa (471/42) tarkoitettujen sairauskassojen suorittamia etuuksia,

23) työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamaa veronalaista avustusta eikä muuta siihen rinnastettavaa avustusta,

24) valtion ja kuntien varoista asuntojen korjaustoimintaan muulle kuin liike- ja ammattitoimintaa tai maatilataloutta harjoittavalle henkilölle myönnettävää avustusta eikä

25) ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvaa rahalaitoksen suorittamaa tai välittämää korkoa, ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvaa joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskijan maksamaa korkoa ja lainan koroksi katsottavaa tuottoa eikä myöskään sijoitusrahaston maksamaa voitto-osuutta, jos suorituksen saajana on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä eikä korko tai voitto-osuus liity elinkeinotoiminnan tai maatilatalouden tuloksi luettavaan korkoon tai voitto-osuuteen.

2 §

Verovelvollisen, jolla ei ole ollut veronalaisia varoja eikä muita kuin 1 §:ssä mainittuja ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettuja tuloja, ei tarvitse kehotuksetta antaa veroilmoitusta.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1992 toimitettavaan verotukseen.

Päätöksellä kumotaan verohallituksen ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta 4 päivänä lokakuuta 1991 antama päätös (1335/91).

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1992

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Vs. ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.