947/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/69) 33 §, sellaisena kuin se on 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (104/90), sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 28 §:n 2 momentti ja 31 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1218/88), 8 §:n 1 momentti 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa laissa (589/78) sekä 28 §:n 2 momentti ja 31 § mainitussa 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa, seuraavasti;

1 §

Suomessa asuvalle henkilölle myönnetään perhe-eläkkeenä leskeneläke ja lapseneläke sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.


8 §

Lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen:

1) jos hän ei ole täyttänyt 16 vuotta; tai

2) jos hän on täyttänyt 16 mutta ei 21 vuotta ja opiskelee päätoimisesti tai on ammatillisessa koulutuksessa eikä saa kansaneläkettä.


28 §

Täydennysmäärää laskettaessa otetaan huomioon lapsen jatkuvasti saamat kansaneläkelain 26 §:n 1 momentin 1-4 kohdassa ja 5 momentissa mainitut perhe- ja huoltoeläkkeet siten, että täydestä täydennysmäärästä vähennetään 50 prosenttia siitä näiden etuuksien yhteismäärän osasta, joka ylittää 1 460 markkaa vuodessa. Täysorvon lapsen eläkettä määrättäessä näitä eläkkeitä ei kuitenkaan lueta tuloksi, jos ne on otettu huomioon jo aikaisemmin kuolleen edunjättäjän jälkeen myönnetyssä lapseneläkkeessä.


31 §

Jos lapseneläkkeeseen vaikuttavissa tuloissa on tapahtunut muu kuin indeksisidonnaisuudesta johtuva muutos, eläkkeen määrä on tarkistettava.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Jos koulutustukeen oikeuttava koulutus on alkanut ennen tämän lain voimaantuloa, koulutustukea maksetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olevan lain mukaisesti niin kauan kuin koulutus saman tutkinnon suorittamiseksi jatkuu yhdenjaksoisesti.

Lain 28 §:ssä mainittu markkamäärä vastaa virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on määrätty.

HE 125/92
StVM 26/92

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.