907/1992

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1992

Asetus kasvinjalostajanoikeudesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään kasvinjalostajanoikeudesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (789/92) 40 §:n nojalla:

1 §
Rekisteröintihakemus

Rekisteröintihakemus on hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitettava ja siinä on esitettävä:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, asiamiehen nimi, kotipaikkka ja osoite;

2) tiedot lajikkeen alkuperästä sekä tulokset lajikkeella suoritetuista kokeista;

3) väliaikainen ehdotus lajikenimeksi, jos lopullista ehdotusta lajikenimeksi ei vielä esitetä;

4) tiedot siitä, onko lajikkeen rekisteröintiä haettu toisessa valtiossa ja onko tällöin ehdotettu lajikenimeä tai sellainen hyväksytty sekä mitä viranomainen tässä valtiossa on todennut tutkiessaan edellytyksiä lajikkeen rekisteröimiseksi;

5) tiedot siitä, haetaanko etuoikeutta jäljempänä 10 §:n mukaisesti, sekä siitä, missä ja milloin aikaisemmat hakemukset on tehty; sekä

6) kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (789/92) 10 §:ssä säädetyt tiedot.

Hakemukseen on liitettävä:

1) edustamista koskeva valtakirja, jos hakijaa edustaa asiamies; sekä

2) jos ehdotettu lajikenimi voidaan sekoittaa sellaiseen kasvilajikkeen aineistoa tai sen kaltaisia tavaroita koskevaan tavaramerkkiin, johon hakijalla on yksinoikeus, todistus patentti- ja rekisterihallitukselta siitä, että tavaramerkki on poistettu tavaramerkkirekisteristä, tai jos tällaista tavaramerkkiä ei ole rekisteröity, hakijan selitys siitä, että hän on luopunut tai ilmoitus siitä, että hän on valmis luopumaan oikeudestaan käyttää tätä tavaramerkkiä.

Hakemus samoin kuin sen liitteet tulee laatia suomen, ruotsin, norjan, tanskan tai englannin kielellä.

2 §
Hakemuksia koskeva luettelo

Kasvilajikelautakunta pitää luetteloa sille tehdyistä kasvilajikkeiden rekisteröintihakemuksista.

Rekisteröintihakemukseen kasvilajikelautakunta merkitsee hakemuksen diaarinumeron sekä päivämäärän, jolloin hakemus on toimitettu lautakunnalle.

Luetteloon on merkittävä:

1) hakemuksen saapumispäivämäärä ja diaarinumero;

2) kasvisuku tai -laji, johon kasvilajike kuuluu;

3) ehdotus kasvilajikkeen lopulliseksi tai väliaikaiseksi nimeksi;

4) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite;

5) jos hakijaa edustaa asiamies, asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

6) jalostajan nimi ja osoite;

7) jos etuoikeutta on pyydetty, tieto siitä, missä samaa lajiketta koskeva toisessa valtiossa jätetty hakemus on tehty samoin kuin hakemuksen numero;

8) tarpeelliset tiedot lautakunnalle taikka lautakunnan määräämälle viranomaiselle tai laitokselle toimitetusta kasviaineistosta ja sen lisäämisestä;

9) tiedot asiassa lautakunnalle jätetyistä asiakirjoista ja suoritetuista maksuista;

10) asiassa tehdyt päätökset;

11) asian käsittelyssä aikaisemmin tehdyn hakemuksen johdosta aiheutuneet lykkäykset; vastaava merkintä on tehtävä luetteloon myös aikaisemman hakemuksen kohdalle; sekä

12) tiedot kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 16 §:ssä tarkoitetuista hakemusten mahdollisista siirtämisistä.

3 §
Lautakunnan julkaisu

Kasvilajikelautakunta toimittaa julkaisua, jossa julkaistaan kasvinjalostajanoikeuden rekisteröintiä koskevat tiedot sen mukaan kuin kasvinjalostajanoikeudesta annetussa laissa ja sen nojalla annetulla asetuksella säädetään.

4 §
Rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

Jos rekisteröintihakemus on vaatimusten mukainen, lautakunta julkaisee hakemuksen.

Julkaisusta tulee käydä ilmi:

1) hakemuksen diaarinumero;

2) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite;

3) jalostajan nimi ja osoite;

4) mihin kasvisukuun tai -lajiin kasvilajike kuuluu;

5) ehdotettu lopullinen tai väliaikainen lajikenimi;

6) päivämäärä, jolloin hakemus toimitettiin kasvilajikelautakunnalle;

7) onko etuoikeutta pyydetty ja missä valtiossa tätä tarkoittava lajiketta koskeva aikaisempi hakemus on tehty, sekä päivämäärä, jolloin hakemus on tehty, ja hakemuksen numero, sekä

8) päivämäärä, jolloin hakemusta koskeva väite viimeistään on tehtävä.

5 §
Lajikenimen muuttamista koskevan ehdotuksen julkaiseminen

Jos sen jälkeen kun rekisteröintihakemus on julkaistu 4 §:n mukaisesti, ehdotetaan lajikenimen muuttamista, kasvilajikelautakunta julkaisee ehdotuksen.

Julkaisusta tulee käydä ilmi:

1) hakemuksen diaarinumero;

2) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite;

3) mihin kasvisukuun tai -lajiin kasvilajike kuuluu;

4) sekä ehdotettu uusi että aikaisempi lajikenimi;

5) päivämäärä, jolloin hakemus toimitettiin kasvilajikelautakunnalle; sekä

6) päivämäärä, jolloin hakemusta koskeva väite viimeistään on tehtävä.

6 §
Väitteen tekeminen

Jos rekisteröintihakemusta tai lajikenimeä koskevaa ehdotusta vastaan tehdään väite, on myös perusteet väitteen tekemiselle esitettävä.

Jos väitteen tekemisessä käytetään asiamiestä, asiamiehen on esitettävä väitteentekijän antama valtakirja.

7 §
Asian käsittely lautakunnassa

Rekisteröintihakemusta käsitellessään kasvilajikelautakunnan tulee ottaa huomioon hakemuksessa esitetyt ja muutkin asian käsittelyyn vaikuttavat seikat.

Kasvilajikelautakunta voi pyytää asiantuntijalausuntoja asian käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä.

Joka Suomessa hakee rekisteröintiä kasvilajikkeelle, jolle on aikaisemmin haettu rekisteröintiä toisessa valtiossa, on velvollinen antamaan selon lautakunnalle siitä, mitä toisen valtion viranomainen siinä valtiossa tehdyn hakemuksen johdosta on todennut.

8 §
Kasvilajikkeen merkitseminen kasvilajikerekisteriin

Kasvilajirekisteristä tulee käydä ilmi:

1) hakemuksen diaarinumero ja kasvilajikkeen rekisterinumero;

2) lajikkeen omistajan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

3) jalostajan nimi ja osoite;

4) mihin kasvisukuun tai -lajiin kasvilajike kuuluu;

5) rekisteröity lajikenimi;

6) päivämäärä, jolloin

a) rekisteröintihakemus toimitettiin kasvilajikelautakunnalle;

b) ehdotus lajikenimeksi toimitettiin kasvilajikelautakunnalle;

c) hakemus julkaistiin; ja

d) kasvilajike rekisteröitiin; sekä

7) onko lajikkeelle myönnetty kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettu etuoikeus ja missä valtiossa tätä tarkoittava lajiketta koskeva aikaisempi hakemus on tehty, sekä päivämäärä, jolloin hakemus on tehty.

9 §
Kasvinjalostajanoikeuden siirtymistä ja käyttölupaa koskevat sekä eräät muut merkinnät kasvilajikerekisteriin

Sen lisäksi mitä kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 25 §:ssä säädetään merkinnästä rekisteriin, tehdään vuosimaksun maksamisesta merkintä rekisteriin.

Merkinnöistä tulee käydä ilmi oikeudenhaltijoiden nimet, kotipaikat ja osoitteet samoin kuin 1 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat päivämäärät. Käyttölupaan oikeutetun pyynnöstä rekisteriin on myös merkittävä, onko käyttöluvassa rajoitettu ja miten lajikkeen omistajan oikeutta.

Muutoksenhakijan sitä pyytäessä rekisteriin on merkittävä lisäksi rekisteriviranomaisen kasvinjalostajanoikeutta koskevaan lopulliseen päätökseen kohdistuvat muutoksenhaut. Rekisteriin merkitään myös tuomioistuinten asiassa tekemät päätökset.

Pyydettäessä rekisteriin on merkittävä myös kasvinjalostajanoikeuteen kohdistuvat ulosmittaukset ja takavarikkoon asettamiset samoin kuin ilmoitukset asiamiehen vaihtamisesta.

Jos merkinnän tekemistä rekisteriin koskevaa kysymystä ei voida välittömästi ratkaista, tulee rekisteriin merkitä, että merkinnän tekemistä on pyydetty.

10 §
Etuoikeuden merkitseminen

Edellytyksenä kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun etuoikeuden myöntämiselle on, että:

1) etuoikeutta nimenomaisesti vaaditaan hakemusta tehtäessä;

2) jäljennökset lajiketta koskevasta aikaisemmasta hakemuksesta ja siihen liittyvistä asiakirjoista toimitetaan kasvilajikelautakunnalle kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä lautakunnalle; jäljennösten tulee olla sen viranomaisen oikeaksi todistamia, joka vastaanotti ensimmäisen kyseistä lajiketta koskevan hakemuksen; sekä

3) muut asiakirjat ja kasviaineisto, joita tarvitaan etuoikeuskysymyksen käsittelyssä, on toimitettu kasvilajikelautakunnalle neljän vuoden kuluessa etuoikeusajan päättymisestä; jos aikaisemmin tehty hakemus on evätty tai peruutettu, lautakunta voi myös antaa muunlaisia määräyksiä siitä määräajasta, jonka kuluessa viimeksi mainitut asiakirjat ja kasviaineisto tulee toimittaa lautakunnalle.

11 §
Kasvilajikkeen poistaminen kasvilajikerekisteristä

Jos lajikkeen omistaja ilmoittaa luopuvansa kasvinjalostajanoikeudestaan, jos vuosimaksua ei makseta säädetyssä ajassa, jos tuomioistuin julistaa kasvinjalostajanoikeuden mitättömäksi tai jos kasvilajikelautakunta julistaa kasvinjalostajanoikeuden menetetyksi, kasvilajikelautakunta poistaa kasvilajikkeen rekisteristä sen jälkeen kun tuomioistuimen tai lautakunnan päätös on saanut lainvoiman.

12 §
Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävä ilmoitus

Jos hakija on liittänyt hakemukseensa 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa mainitun selityksen tai ilmoituksen, kasvilajikelautakunta sen jälkeen kun kasvilajikkeen rekisteröintiä koskeva päätös on saanut lainvoiman, ilmoittaa patentti- ja rekisterihallitukselle tästä samoin kuin rekisteröidystä lajikenimestä.

13 §
Ilmoitus käyttöluvan haltijalle

Jos lajikkeen omistaja ilmoittaa luopuvansa kasvinjalostajanoikeudestaan ja rekisteriin on merkitty kasvilajiketta koskeva käyttölupa, lautakunnan on ilmoitettava asiasta käyttöluvan haltijalle kohtuullisen ajan varaamiseksi hänelle oikeuksiensa valvomiseksi ennen kuin kasvilajikelautakunta poistaa kasvilajikkeen rekisteristä.

14 §
Kasvinjalostajanoikeuden rekisteröinnin tai hakemuksen hylkäämisen julkaiseminen

Kasvinjalostajanoikeuden rekisteröintiä tai hakemuksen hylkäämistä koskevaa päätöstä julkaistaessa on ilmoitettava kasvilajikkeen rekisteröimispäivä, rekisterinumero, hakemuksen diaarinumero samoin kuin päivämäärä, jolloin hakemus toimitettiin kasvilajikelautakunnalle.

15 §
Muut julkaistavat asiat

Kasvilajikelautakunnan on julkaistava lautakunnan lainvoiman saanut päätös, jolla kasvilajike on poistettu kasvilajikerekisteristä, jolla rekisteröity lajikenimi on muutettu tai jolla kasvinjalostajanoikeus on siirretty toiselle.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1992.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.