875/1992

Annettu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 1992

Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista

Liikenneministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään Telehallintokeskuksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Telehallintokeskus perii tämän päätöksen 6 ja 8-16 §:ssä määrätyt kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) oikeuden antaminen muun luvanvaraisen kuin 4 §:ssä tarkoitetun radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön;

2) muun luvasta vapaan radiolähettimen kuin GSM-matkaviestimen valvonta;

3) radiolaitteen tyyppihyväksyntä tai hyväksyntä;

4) radioaseman tarkastus;

5) aluksen radioaseman katsastus;

6) radioviestinnän pätevyystutkinto;

7) radioviestinnän pätevyystodistus;

8) telepäätelaitteen tyyppihyväksyntä;

9) teletoimintalain (183/87) 10 §:n 4 momentin nojalla myönnetty lupa liittää telepäätelaite yleiseen televerkkoon;

10) teleurakoitsijan valtuuttaminen; sekä

11) teleurakoinnin valvonta.

3 §
Omakustannushintaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Telehallintokeskus perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) radiovastaanottoaseman suojaaminen häiriöiltä; sekä

2) teleurakoitsijan rakentaman televerkon uusintatarkastus.

4 §
Hinnaltaan omakustannusarvosta poikkeavat suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Telehallintokeskus perii valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun suoritteen omakustannusarvosta poikkeavan maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) oikeuden antaminen luvanvaraisen GSM-tukiaseman radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön.

5 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Telehallintokeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) telepäätelaitteen hyväksymismerkki;

2) muu kuin Telehallintokeskuksen tiedotustoimintaan kuuluva painotuote;

3) muu kuin Telehallintokeskuksen tiedotustoimintaan kuuluva koulutus;

4) valokopio, sähköinen tallenne taikka muu jäljennös tai ote Telehallintokeskuksen hallussa olevasta asiakirjasta;

5) sellainen asiakirjan lähettäminen, josta aiheutuvia kustannuksia ei ole sisällytetty muusta tässä päätöksessä maksulliseksi määrätystä suoritteesta perittävään maksuun; sekä

6) muu toimeksiantoon perustuva Telehallintokeskuksen suorite.

6 §
Radiolähettimien lupamaksut

Oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvanvaraista radiolähetintä peritään vuosittain lupamaksua seuraavasti:


1) radioamatöörilähettimet          80 mk
2) maaliikenteen liikkuva VHF/ UHF-lähetin,
  aluksen tai ilma-aluksen VHF/UHF-asema
  tai kaukomittaus-, kauko-ohjaus-
  tai valvontalähetin            95 mk
3) aluksen satelliittimaa-asema tai
  MF/HF-asema tai ilma-aluksen satelliitti-
  maa-asema tai MF/HF-asema         200 mk
4) VHF/UHF-majakkalähetin          300 mk
5) kiinteän liikenteen koordinoimaton
  satelliittimaa-aseman lähetin tai
  maaliikenteen muu kiinteä VHF/UHF
  -lähetin kuin GSM-tukiasemalähetin    360 mk
6) pienitehoinen yleisradiolähetin
  (teho enintään 300 W), radiolinkki-
  lähetin tai LF/MF-majakkalähetin     530 mk
7) kiinteä MF/HF-lähetin, keski- tai
  suuritehoinen yleisradiolähetin
  (teho yli 300 W) tai muu kuin
  aluksen tai ilma-aluksen tutkalähetin   770 mk
8) kiinteän liikenteen koordinoidun
  satelliittimaa-aseman lähetin       880 mk

Oikeudesta pitää hallussa ja käyttää muuta kuin 1 momentissa tai 7 §:ssä tarkoitettua luvanvaraista radiolähetintä peritään lupamaksua samoin kuin peritään lupamaksua sitä lähinnä vastaavasta laitteesta 1 momentin mukaan.

7 §
GSM-tukiasemalähettimen taajuusmaksut

Oikeudesta luvanvaraisen GSM-tukiaseman radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön peritään vuosittain taajuusmaksua kutakin sellaista GSM-kanavaa (2 x 200 kHz) kohti, joka on osoitettu luvanhaltijan käyttöön, 29 000 mk.

8 §
Radiolähettimien valvontamaksut

Suomessa kaupan pidettäväksi tai käytettäväksi tarkoitetusta Suomessa valmistetusta tai Suomeen tulliselvitetystä luvasta vapaasta radiolähettimestä peritään sen valmistajalta tai siltä, joka tuo lähettimen maahan, valvontamaksua seuraavasti:


1) pienoismallin radio-ohjauslaite      25 mk
2) LA-puhelin, PR-27-puhelin, telemetria-
  laite, radio-ohjauslaite, johdoton puhelin,
  radiomikrofoni, hälytyslaite tai
  pienitehoinen tutka            55 mk
3) henkilöhakulähetin tai matkaviestin    95 mk

Muusta luvasta vapaasta radiolähettimestä kuin 1 momentissa tarkoitetusta tai GSM-matkaviestimestä peritään sama valvontamaksu kuin sitä lähinnä vastaavasta luvasta vapaasta radiolähettimestä peritään 1-3 kohdan mukaan.

9 §
Radiolaitteiden hyväksyntämaksut

Radiolaitteen tyyppihyväksynnästä tai yksittäisen laitteen hyväksynnästä peritään hyväksyntämaksua seuraavasti:


1) radiolaitteen kansallinen tyyppi-
  hyväksyntä               1 500 mk
2) radiolaitetuoteperheen tai vaativa
  ja aikaavievä kansallinen
  tyyppihyväksyntä            3 000 mk
3) yksittäisen radiolaitteen hyväksyntä   200 mk

Jos 1 momentissa määrätty hyväksyntämaksu on tyyppihyväksynnän Telehallintokeskukselle aiheuttamiin kustannuksiin verrattuna kohtuuttoman korkea, peritään 1 momentissa määrätyn hyväksyntämaksun sijasta suoritteen omakustannusarvon mukainen maksu.

10 §
Radioasemien tarkastusmaksut

Radiolaitteen tai radioaseman käyttöönotto- tai muutostarkastuksesta peritään tarkastusmaksua 5 000 mk.

11 §
Alusten radioasemien katsastusmaksut

Alusten radioasemien tai alusten radiolaitteiden katsastuksista peritään katsastusmaksua seuraavasti:

Alus                 Suomen    Muualla
                  alueella
Peruskatsastus:
1) kotimaanliikenteessä olevan
  aluksen radioasema        1 400 mk   2 500 mk
2) kansainvälisessä liikenteessä
  olevan alle 300 brt:n
  aluksen radioasema        2 400 mk   4 300 mk
3) vain radiopuhelinlaitteilla
  varustettu radioasema      3 450 mk   6 200 mk
4) radio-, puhelin- tai radio-
  lennätinlaitteilla varustettu
  radioasema tai vastaava     4 300 mk   7 050 mk
5) GMDSS:n merialueella A1
  toimivan aluksen radioasema   1 900 mk   3 800 mk
6) GMDSS:n merialueella A2 toimivan
  aluksen radioasema        3 450 mk   6 200 mk
7) GMDSS:n merialueella A3 tai A4
  toimivan aluksen radioasema   4 550 mk   7 400 mk

Määräaikainen katsastus:
1) kotimaanliikenteessä olevan
  aluksen radioasema         950 mk   1 700 mk
2) kansainvälisessä liikenteessä
  olevan alle 300 brt:n aluksen
  radioasema            1 900 mk   3 800 mk
3) vain radiopuhelinlaitteilla
  varustettu radioasema      2 750 mk   5 500 mk
4) radio-, puhelin- tai radio-
  lennätinlaitteilla varustettu
  radioasema tai vastaava     3 300 mk   6 050 mk
5) GMDSS:n merialueella Al toimivan
  aluksen radioasema        1 400 mk   3 325 mk
6) GMDSS:n merialueella A2 toimivan
  aluksen radioasema        2 750 mk   5 500 mk
7) GMDSS:n merialueella A3 tai A4
  toimivan aluksen radioasema   3 500 mk   6 300 mk

Ylimääräinen katsastus ja katsastuksessa todetun puutteen korjauksen katsastus:
1) kotimaanliikenteessä olevan
  aluksen radioasema         550 mk   1 000 mk
2) kansainvälisessä liikenteessä
  olevan alle 300 brt:n aluksen
  radioasema            1 200 mk   2 550 mk
3) vain radiopuhelinlaitteilla
  varustettu radioasema      1 700 mk   3 050 mk
4) radio-, puhelin- tai radio-
  lennätinlaitteilla varustettu
  radioasema tai vastaava     2 050 mk   3 600 mk
5) GMDSS:n merialueella Al
  toimivan aluksen radioasema    850 mk   1 550 mk
6) GMDSS:n merialueella A2 toimivan
  aluksen radioasema        1 700 mk   3 000 mk
7) GMDSS:n merialueella A3 tai A4
  toimivan aluksen radioasema   2 150 mk   3 900 mk

Muualla kuin Suomen alueella tehtävien katsastusten kiinteiden maksujen suuruutta määrättäessä ei ole otettu huomioon näitä katsastuksia varten muualle kuin Suomeen tehtävistä matkoista aiheutuvia kustannuksia. Tällaisesta katsastuksesta peritään 1 momentissa määrätyn kiinteän maksun lisäksi siihen sisältymättömät matkakustannukset täysimääräisinä.

Jos katsastusta ei voida laivanisännän tai aluksen päällikön syystä toimittaa sovittuna aikana, peritään puolet 1 momentissa määrätystä kiinteästä maksusta sekä 2 momentissa perittäviksi määrätyt matkakustannukset kokonaisuudessaan.

12 §
Radioviestinnän tutkintomaksut

Radiolähettimen käyttöön tarvittavan erityisen kelpoisuuden osoittamiseksi suoritettavasta pätevyystutkinnosta peritään tutkintomaksua osallistumiskerralta seuraavasti:


1) merenkulun yleinen radiopuhelimen-
  hoitajan tutkinto tai aluksen
  radioasemanhoitajan tutkinto       500 mk
2) merenkulun rajoitettu radiopuhelimen-
  hoitajan tutkinto            400 mk
3) radioamatööritutkinnot          170 mk
4) muu kuin edellisissä kohdissa
  mainittu tutkinto            270 mk

13 §
Radioviestinnän todistusmaksut

Pätevyystodistuksesta, joka annetaan 12 §:ssä tarkoitetun tutkinnon suorittamisesta, peritään todistusmaksua 260 mk.

14 §
Telepäätelaitteiden hyväksyntämaksut

Telepäätelaitteen kansallisesta tyyppihyväksynnästä peritään hyväksyntämaksua 1 500 mk.

Luvasta liittää yleiseen televerkkoon sellainen telepäätelaite, jonka verkkoonliittämisominaisuuksien vaatimustenmukaisuutta ei ole varmistettu teletoimintalain 21 §:n 3 momentin nojalla määrätyllä tavalla, peritään 500 mk.

15 §
Teleurakoinnin rekisteröintimaksut

Henkilön tai yrityksen valtuuttamisesta teleurakoitsijaksi taikka annetun valtuutuksen urakointiluokan muuttamisesta peritään rekisteröintimaksua 300 mk.

16 §
Teleurakoinnin valvontamaksut

Teleurakoitsijalta peritään teleurakoinnin valvontamaksua vuosittain seuraavasti:


1) puhelinsisäjohtoverkkojen
  urakointiin valtuutettu tele-
  urakoitsija              1 800 mk
2) yhteisantennijärjestelmien
  urakointiin valtuutettu tele-
  urakoitsija              1 800 mk
3) puhelinsisäjohtoverkkojen ja yhteis-
  antennijärjestelmien urakointiin
  valtuutettu teleurakoitsija      3 000 mk
4) vain omien telesisäverkkojen tele-
  urakointiin valtuutettu tele-
  urakoitsija               300 mk

Kertaurakointiin valtuutetulta teleurakoitsijalta peritään teleurakoinnin valvontamaksua 300 mk.

17 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992 lukuun ottamatta 6-8 §:ää ja 12 §:ää, jotka tulevat voimaan 1.1.1993. Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä on 31.12.1993.

Ennen 6-8 §:n ja 12 §:n voimaantuloa peritään radiolähettimistä lupamaksua ja valvontamaksua sekä radioviestinnän pätevyystutkinnoista tutkintomaksua ja ilmailuradioviestinnän pätevyystodistuksesta todistusmaksua siten, kuin niistä oli säädetty eräistä radiolain ja teletoimintalain nojalla perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (1338/91).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

18 §
Kumottavat säännökset

Tällä päätöksellä kumotaan 29 päivänä huhtikuuta 1992 annettu liikenneministeriön päätös (374/92) alusten radioasemien katsastusmaksuista.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.