869/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1992

Radioasetus

Liikenneministerin esittelystä säädetään 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetun radiolain (517/88) 2 §:n 2 momentin, 4 §:n 2 momentin sekä 9 ja 24 §:n nojalla:

Ulkomaalaisten hallussa olevat radiolaitteet
1 §

Suomen alueella liikkuvassa ulkomaisessa kulkuneuvossa olevaan ja ulkomaalaisen Suomessa hallussaan pitämään radiolaitteeseen, sen käyttöön ja vaatimusten mukaisuuden varmistamiseen sovelletaan radiolakia (517/88), ja tätä asetusta, jollei 3 momentista tai 2-5 §:stä muuta johdu.

Radiolakia ja tätä asetusta sovellettaessa ulkomaalaisena ei pidetä henkilöä, jolla on kotipaikka Suomessa.

Vieraan valtion puolustusvoimiin ja muihin viranomaisiin 2-5 §:ää sovelletaan sen mukaan kuin liikenneministeriö määrää.

2 §

Suomen alueella liikkuvassa ulkomaisessa aluksessa tai ilma-aluksessa olevan radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön sovelletaan radiolakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sen mukaan kuin liikenneministeriö määrää.

Suomen alueella olevassa ulkomaisessa aluksessa tai ilma-aluksessa ei saa olla radiolähetintä, joka on ilmeisesti tarkoitettu käytettäväksi yleisradiolähetyksiin alukselta tai ilma-alukselta.

3 §

Telehallintokeskus voi hakemuksesta myöntää ulkomaalaiselle radiolain 4 §:ssä tarkoitetun luvan radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön.

Telehallintokeskus voi hyväksyä 1 momentissa tarkoitetuksi luvaksi muun maan viranomaisen antaman luvan tai muun oikeutuksen taikka merkin, joka ilmaisee radiolaitteen käyttöoikeuden. Radiolähettimeen, jonka käyttöoikeus on osoitettu tällä tavoin, ei sovelleta radiolain 8 §:n 1 momentin määräyksiä radiolähettimen käytöstä.

4 §

Ulkomaalainen saa pitää hallussaan muutakin kuin 3 §:ssä tarkoitettua radiolähetintä, jollei Telehallintokeskus erityisestä syystä toisin määrää.

Telehallintokeskuksen, tulliviranomaisen, poliisin tai rajavartiolaitoksen tulee sinetöimällä tai muulla vastaavalla tavalla tehdä 1 momentissa tarkoitettu radiolähetin toimintakyvyttömäksi siksi ajaksi, kun se on Suomen alueella, jollei toimenpide ole ilmeisen tarpeeton.

5 §

Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen radiovastaanotinten hallussapidosta ja käytöstä.

Radiolaitteiden hallussapito ja käyttö
6 §

Radiolähettimen hallussapitoon ei tarvita radiolain 4 §:ssä tarkoitettua lupaa, jos radiolähetin

1) on pysyvästi tehty teknisesti kykenemättömäksi radioviestintään taikka jonka haltija muutoin osoittaa ilmeiseksi, että hallussapidon tarkoituksena ei ole laitteen käyttäminen radioviestintään;

2) toimii ainoastaan Telehallintokeskuksen sille vahvistamalla yhteistaajuudella; tai jos se

3) on käyttötarkoituksensa ja muulle radiovestinnälle aiheuttamansa häiriövaaran vuoksi radiolaitteena merkitykseltään vähäinen sen mukaan kuin Telehallintokeskus määrää.

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen radiolähetinten vaatimustenmukaisuus tulee osoittaa radiolain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Tällaista radiolähetintä saadaan myös käyttää ilman säännöksessä tarkoitettua lupaa.

7 §

Radiolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön samoin kuin lupaa radiolain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun laitteen hallussapitoon haetaan kirjallisesti Telehallintokeskukselta, joka määrää hakemukseen liitettävästä selvityksestä.

Lupaa ei saa siirtää toiselle, ellei lupaehdoissa ole toisin määrätty.

Lupa ja radiolähettimen käyttöön vaadittava pätevyystodistus on säilytettävä radiolähettimen välittömässä läheisyydessä.

8 §

Telehallintokeskus voi erityisestä syystä määrätä, että tietyn tai tietyntyyppisen radiolähettimen käyttäjältä vaaditaan erityisesti määritelty kelpoisuus.

Tekniset määräykset
9 §

Telehallintokeskus antaa määräykset radiolaitteiden ja radiolain 11 §:ssä tarkoitettujen sähkölaitteiden käytöstä, ominaisuuksista ja teknisestä rakenteesta.

10 §

Telehallintokeskus voi hakemuksesta päättää toimenpiteistä kiinteän radiovastaanottoaseman suojaamiseksi häiriöiltä, jos se on mahdollista tuottamatta muille radiotaajuuksien käyttäjille suojauksella saavutettavaan etuun nähden kohtuutonta taloudellista tai muuta vahinkoa.

Päätöksessä, joka annetaan enintään 10 vuodeksi kerrallaan, voidaan asettaa suojattavan aseman rakennetta, sijaintia ja käyttöä koskevia ehtoja. Päätös voidaan peruuttaa tai sen ehtoja muuttaa, jos päätöstä tehtäessä vallinneet olosuhteet muuttuvat olennaisesti tai siihen on muu erityinen syy.

Tarkemmat määräykset
11 §

Liikenneministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

Voimaantulo
12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Kumottavat säännökset
13 §

Tällä asetuksella kumotaan 23 päivänä syyskuuta 1988 annettu radioasetus (821/88) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.