859/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1992

Asetus radiolaitteista

Liikenneministerin esittelystä säädetään radiolaitteista 17 päivänä tammikuuta 1927 annetun lain (8/27) 7 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan yleisradiolähetystoiminnan harjoittamiseen ja television käyttämiseen tarvittaviin lupiin.

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) televisiolla laitetta tai laiteyhdistelmää, jolla voidaan vastaanottaa ja seurata yleisradiolähetyksiä värillisinä (väritelevisio) tai mustavalkoisina (mustavalkotelevisio); sekä

2) television käyttämisellä yleisradiolähetysten vastaanottamista televisiolla taikka television pitämistä tai säilyttämistä siten, että se koska tahansa on vähäisin toimin käytettävissä yleisradiolähetysten vastaanottamiseen.

3 §
Yleisradiolähetystoiminta

Oikeuden yleisradiolähetystoiminnan harjoittamiseen antaa valtioneuvosto. Oikeuden paikallisen ääniyleisradiotoiminnan harjoittamiseen kolmeksi kuukaudeksi tai sitä lyhyemmäksi ajaksi myöntää kuitenkin liikenneministeriö.

4 §
Televisiolupa

Television käyttämiseen on hankittava televisiolupa, jonka myöntää Telehallintokeskus. Televisiolupaa on haettava kirjallisesti tai suullisesti.

Televisiolupa on myönnettävä hakijalle, jollei ole ilmeistä, että hakija ei noudata televisiolupia koskevia säännöksiä tai määräyksiä, taikka jollei hakijan aiemmasta television käyttämisestä perittyjä televisiolupamaksuja ole maksamatta.

Televisiolupa on säilytettävä siellä, missä televisiota vakituisesti käytetään, jollei Telehallintokeskus erityisestä syystä toisin määrää. Televisiolupa on vaadittaessa esitettävä Telehallintokeskuksen määräämälle tarkastajalle.

5 §
Televisiolupien määrä

Television käyttämiseen on oltava yksi televisiolupa jokaista televisiota kohti, jollei 2 momentissa tai 6 §:ssä toisin säädetä.

Perheen käytössä olevia televisioita varten tulee olla yksi televisiolupa jokaista vakituista käyttöpaikkaa kohti.

Perheellä tarkoitetaan 2 momentissa yksin asuvia ja yhteistaloudessa samassa asunnossa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa avioliittoa solmimatta eläviä henkilöitä sekä heidän kanssaan vakituisesti asuvia sukulaisiaan ja lapsiaan, mukaan lukien ottolapset sekä perheeseen sijoitetut lapset. Sukulaisella tarkoitetaan henkilöä, joka perintökaaren (40/65) mukaan katsotaan perintöön oikeutetuksi.

6 §

Elinkeinonharjoittajan tai yhteisön toimipaikassa käytössä olevia televisioita varten tulee olla yksi televisiolupa jokaista vakituista toimipaikkaa kohti.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, majoitusliikkeellä tai muulla majoitusliikettä harjoittavalla elinkeinonharjoittajalla tai yhteisöllä on oltava majoitushuoneissa olevia televisioita varten yksi televisiolupa jokaista neljän television erää tai erän osaa kohti.

7 §
Poikkeukset velvollisuudesta hankkia televisiolupa

Televisiolupaa ei tarvita eikä televisiolupamaksua ole maksettava, jos:

1) televisio on ulkovallan diplomaattisen edustuston tai samassa asemassa olevan kansainvälisen järjestön hallussa taikka niissä toimivan muun kuin suomalaisen henkilökunnan hallussa;

2) televisio on Oy. Yleisradio Ab:n toimipaikassa;

3) televisio on sosiaali- ja terveysministeriön valvonnan alaisen tai siihen verrattavan hoito- tai huoltolaitoksen asukkaan hallussa sanotussa laitoksessa tai laitoksen hallinnassa olevassa avohoitoon tarkoitetussa asunnossa;

4) televisio on vankeinhoitolaitoksen alaisessa laitoksessa olevan vangin hallussa;

5) televisiota käytetään ulkomaanliikenteessä olevassa kauppa-aluksessa, jonka osalta Telehallintokeskus on hakemuksesta niin päättänyt; tai

6) televisiota käyttää henkilö, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, ja televisio on tämän henkilön maahantuoma ja sen käyttäminen ei ole kestänyt yli kolmea kuukautta.

8 §
Televisioluvan voimassaolo

Televisioluvan voimassaolo alkaa hakemispäivästä tai hakijan ilmoittamasta myöhemmästä päivästä. Televisioluvan voimassaolo päättyy sinä päivänä, jona Telehallintokeskus saa tiedon luvan irtisanomisesta, tai televisioluvanhaltijan ilmoittamana myöhempänä päivänä taikka sinä päivänä, jonka Telehallintokeskus ilmoittaa peruuttaessaan televisioluvan.

Lyhin televisioluvan voimassaoloaika on yksi kuukausi.

9 §
Televisioluvan irtisanominen ja peruuttaminen

Televisiolupa irtisanotaan Telehallintokeskukselle suullisesti tai kirjallisesti tehtävällä ilmoituksella.

Telehallintokeskuksella on oikeus peruuttaa televisiolupa, jos luvanhaltija on kehotuksesta huolimatta jättänyt televisiolupamaksun maksamatta.

10 §
Televisiolupamaksujen ulosotto ja viivästysmaksu

Valtioneuvoston television käyttämisestä suoritettaviksi määräämät maksut, lukuun ottamatta television luvattomasta käytöstä perittäviä maksuja, voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

Siltä, joka ei suorita valtioneuvoston television käyttämisestä suoritettavaksi määräämiä maksuja maksamiselle määrätyssä määräajassa, peritään televisiolupamaksun ohella viivästysmaksu sen mukaan kuin valtioneuvosto radiolaitteista annetun lain (8/27) nojalla määrää.

11 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa Telehallintokeskus.

12 §
Voimaantulosäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Tällä asetuksella kumotaan radiolaitteista 17 päivänä tammikuuta 1927 annettu asetus (9/27) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimiin.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.