833/1992

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 31 päivänä lokakuuta 1986 annetun tartuntatautiasetuksen (786/86) 12 §, sellaisena kuin se on 14 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa asetuksessa (928/91), sekä

muutetaan 3-5 ja 7 §, 8 §:n 2 ja 3 momentti sekä 11 ja 15-17 §, sellaisina kuin niistä ovat 3, 4, 7 ja 15 § osittain muutettuna 22 päivänä helmikuuta 1991 annetulla asetuksella (407/91), 8 §:n 2 ja 3 momentti sekä 16 ja 17 § viimeksi mainitussa asetuksessa ja 11 § muutettuna viimeksimainitulla asetuksella ja mainitulla 14 päivänä kesäkuuta 1991 annetulla asetuksella, seuraavasti:

3 §

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee:

1) suunnitella, ohjata ja valvoa tartuntatautien vastustamistyötä;

2) huolehtia väestölle suunnatun tartuntatautien vastustamistyön edellyttämän valistuksen ja terveyskasvatuksen toteuttamisesta sekä valtakunnallisesta tiedottamisesta;

3) seurata ja edistää maassamme suoritettavaa ja kansainvälistä tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvää tieteellistä tutkimusta ja sen soveltamista;

4) osallistua tartuntatautien vastustamistyön edellyttämään kansainväliseen yhteistyöhön; sekä

5) suorittaa sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautien ehkäisemiseksi erikseen säädetyt muut tehtävät.

4 §

Lääninhallituksen tulee:

1) seurata tartuntatautitilannetta läänin alueella;

2) suunnitella ja ohjata tartuntatautien vastustamistyötä läänin alueella sekä valvoa, että annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan;

3) tehdä tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriölle esityksiä toimenpiteistä tartuntatautien ehkäisemiseksi;

4) hyväksyä tartuntatautilain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetut laboratoriot sekä valvoa niiden toimintaa; sekä

5) suorittaa lääninhallitukselle tartuntatautien ehkäisemiseksi erikseen säädetyt tai määrätyt muut tehtävät.

5 §

Sairaanhoitopiirin tulee:

1) huolehtia siitä, että sairaanhoitopiirin alueella on saatavissa tartuntatautien hoidon edellyttämiä erikoissairaanhoidon palveluja;

2) avustaa terveyslautakuntia tartuntatautien toteamisessa ja tartuntatautiepidemioiden selvittämisessä;

3) seurata tartuntatautien vastustamistyön toteutumista sairaanhoitopiirin alueella ja tehdä viranomaisille esityksiä toimenpiteistä tartuntatautien ehkäisemiseksi;

4) järjestää tarpeellista tartuntatautien vastustamistyön koulutusta sairaanhoitopiirissä;

5) osallistua tartuntatautien vastustamistyön kehittämiseen sairaanhoitopiirin alueella;

6) osallistua tartuntatautilain 7 §:n 2 momentin mukaisesti tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluvien seulontatutkimusten järjestämiseen; sekä

7) ylläpitää alueellista tartuntatautirekisteriä.

7 §

Kansanterveyslaitoksen tulee:

1) huolehtia siitä, että tartuntatautien ehkäisyyn käytettäviä rokotteita, vasta-aineita ja tutkimusaineita on saatavilla tarvittava määrä;

2) huolehtia tartuntatautilain 25 §:ssä tarkoitettujen rokotteiden jakelusta sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaisesti;

3) seurata tartuntatautilain 10 §:ssä tarkoitettujen laboratorioiden laadunvalvonnan toteutumista ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin havaittujen puutteiden johdosta;

4) seurata tartuntatautien vastustamistyön toteutumista ja tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle esityksiä toimenpiteistä tartuntatautien ehkäisemiseksi;

5) harjoittaa tartuntatauteihin liittyvää tieteellistä tutkimusta sekä suorittaa ja kehittää tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia laboratoriotutkimuksia;

6) seurata tartuntatautien ehkäisyyn käytettävien rokotteiden tehoa ja vaikutuksia sekä ryhtyä toimenpiteisiin todetun tai epäillyn rokotuskomplikaation selvittämiseksi;

7) huolehtia tartuntatauteja koskevasta valtakunnallisesta tiedottamisesta;

8) antaa terveyskeskuksille ja sairaanhoitopiireille asiantuntija-apua tartuntatautiepidemioiden selvittämisessä;

9) järjestää tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvää koulutusta;

10) ylläpitää valtakunnallista tartuntatautirekisteriä;

11) osallistua tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön; sekä

12) suorittaa muut sille säädetyt tai sosiaali- ja terveysministeriön määräämät tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvät tehtävät.

8 §

Ennen 1 momentissa tarkoitetun määräyksen antamista asiasta on hankittava kansanterveyslaitoksen lausunto, jollei kansanterveyslaitos ole tehnyt asiaa koskevaa esitystä.

Pakollisten rokotusten toimeenpanemisesta puolustusvoimissa määrää sosiaali- ja terveysministeriö hankittuaan asiasta kansanterveyslaitoksen lausunnon.

11 §

Työnantajan tulee vaatia, siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää, tartuntatautilain 20 §:ssä tarkoitettuna selvityksenä tieto laboratorio- tai röntgentutkimuksen tai muun tutkimuksen tuloksesta ennen työhön tai tehtävään ryhtymistä henkilöltä, joka työskentelee:

1) sairaanhoitolaitoksessa, terveyskeskuksessa, pitkäaikaishoitoa järjestävässä laitoksessa tai vesilaitoksessa tehtävässä, jossa hän voi aiheuttaa yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen vaaraa;

2) alle kouluikäisten lasten sekä vanhusten hoitotehtävissä;

3) elintarviketeollisuuslaitoksessa tai suurtaloudessa tehtävässä, jossa käsitellään pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita; tai

4) muussa vastaavassa yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen vaaraa aiheuttavassa tehtävässä.

Henkilöltä, joka työskentelee 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tehtävässä, tulee lisäksi vaatia tieto laboratorio- tai röntgentutkimuksen tai muun tutkimuksen tuloksesta hänen palattuaan maasta, jossa hän on voinut saada yleisvaarallisen tartuntataudin.

15 §

Edellytyksenä laboratorion hyväksymiselle tartuntatautilain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi mikrobiologiseksi laboratorioksi on, että laboratoriolla on asianmukaiset tilat ja laitteet sekä toiminnan edellyttämä henkilökunta ja että laboratorion laaduntarkkailu on järjestetty asianmukaisella tavalla.

Mikäli hyväksymisen jälkeen ilmenee, ettei mikrobiologinen laboratorio täytä hyväksymisen edellytyksiä tai sen toiminnassa esiintyy puutteita, lääninhallitus voi peruuttaa hyväksymisen.

16 §

Tartuntatautilain 4 §:n 1 ja 2 kohdan mukaisen tartuntataudin leviämisen vaaraa aiheuttavien pieneliöiden tai niiden osien maahantuonnista on ilmoitettava siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tarpeellisia varotoimenpiteitä koskevia ohjeita siitä, kuinka tartuntataudin leviämisen vaaraa aiheuttavia pieneliöitä tai niiden osia käsiteltäessä, säilytettäessä tai kuljetettaessa on meneteltävä taudin tartunnan estämiseksi.

17 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sosiaali- ja terveyshallituksen ennen tämän asetuksen voimaantuloa antamia tartuntatautilain ja -asetuksen täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä tai ohjeita sovelletaan tämän asetuksen voimaantulon jälkeen 1 päivään tammikuuta 1994 asti, jollei sosiaali- ja terveysministeriö anna niiden sijaan uusia ohjeita tai toisin määrää.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.