831/1992

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 25 päivänä helmikuuta 1977 annetun asetuksen (225/77) 20 §, sellaisena kuin se on 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (414/91), sekä

muutetaan 5 §:n 1 ja 2 momentti, 6 §:n 2 ja 3 momentti, 9 §:n 1 momentti, 15 §, 16 §:n 1 momentti sekä 23 §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

5 §

Tarkastustodistuksen saamista koskevaan hakemukseen on liitettävä:

1) valtion teknillisen tutkimuskeskuksen elintarvikelaboratorion antama sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalle lomakkeelle laadittu tutkimusselostus, josta tulee ilmetä tupakkalain 7 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut sekä muuten säädetyt tai määrätyt tupakkatuotteen alkuperää, lajia, valmistustapaa, koostumusta ja laatua koskevat tiedot;

2) valtion teknillisen tutkimuskeskuksen elintarvikelaboratorion kanssa laaduntarkkailun järjestämisestä tehty sopimus;

3) vähittäismyyntipakkauksia koskevat kuva- ja tekstisuunnitelmat; sekä

4) pyydettäessä muitakin selvityksiä, jotka ovat tarpeen tupakkalain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen edellytysten selvittämiselle.

Savukepaperia ja savukkeen irtopäällystä koskevan tarkastustodistuksen saamista koskevaan hakemukseen sovelletaan vastaavasti, mitä 1 momentissa säädetään tupakkatuotteesta. Tupakointivälinettä koskeva tutkimus voidaan kuitenkin tehdä myös muussa sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä laitoksessa.


6 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa varoitustekstin yleisen kaavan sekä määrää varoitustekstin sisällön ja muodon.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi määrätä varoitustekstiä muutettavaksi enintään kerran vuodessa. Muutoksesta on ilmoitettava niille tupakkatuotteen valmistajille ja maahantuojille, joille on annettu tarkastustodistus, sekä 1 momentissa mainittujen tupakointivälineiden valmistajille ja maahantuojille vähintään kymmenen kuukautta ennen muutoksen voimaantuloajankohtaa. Voimaantuloajankohta tulee määritellä siten, että muutos koskee valmistajilta tai maahantuojilta tietyn ajankohdan jälkeen kulutukseen luovutettavia tavaraeriä.

9 §

Kauppakelpoisuuden tarkastusta koskevan merkinnän asettelusta ja muodosta antaa yleisiä määräyksiä sosiaali- ja terveysministeriö.


15 §

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee huolehtiessaan valistustoiminnan järjestämisestä sekä terveyskasvatusohjelmien ja muun aineiston tuottamisesta tupakoinnin vähentämiseksi käyttää hyväksi erityisesti opetushallituksen, kuntien keskusjärjestöjen sekä alan kansalaisjärjestöjen asiantuntemusta ja tuottamia palveluksia.

16 §

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee laatia ehdotus tupakkalain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi käyttösuunnitelmaksi kutakin kalenterivuotta varten. Ehdotuksen valmistelussa on käytettävä hyväksi 15 §:ssä tarkoitettuja viranomaisia ja järjestöjä.


23 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Tämän asetuksen voimaan tullessa sosiaali- ja terveyshallituksessa vireillä oleva asia käsitellään ja ratkaistaan sosiaali- ja terveysministeriössä.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.