799/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään patentti- ja rekisterihallituksesta 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun lain (575/92) 3, 4 ja 7 §:n nojalla:

Organisaatio ja tehtävät
1 §

Patentti- ja rekisterihallituksessa on hallinnollinen osasto, patenttiosasto, tavaramerkki- ja mallioikeusosasto sekä kaupparekisteriosasto.

Lisäksi patentti- ja rekisterihallituksessa on kirjasto ja muita yksiköitä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhteydessä toimii patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta.

Osastojen jakautumisesta yksiköihin ja niiden tehtävistä määrätään työjärjestyksessä. Työjärjestyksessä voidaan määrätä myös osastojen ulkopuolisista yksiköistä.

2 §

Kaupparekisteriasioissa patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisina toimivat maistraatit ja kihlakuntien rekisteritoimistot. Muista alueellisista tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

3 §

Patentti- ja rekisterihallituksen johtokunnan asettaa valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajana patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja ja enintään viisi muuta jäsentä, joista yksi edustaa viraston henkilöstöä. Pääjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisensa toimii johtokunnan jäsenenä. Valtioneuvosto nimittää yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi.

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) asettaa käytännön tavoitteet patentti- ja rekisterihallituksen toiminnalle sekä päättää sen toimintalinjoista ottaen huomioon virastolle asetetut tavoitteet;

2) ohjata ja valvoa virastolle asetettujen tavoitteiden toteuttamista;

3) päättää viraston tulo- ja menoarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

4) antaa ne laitoksen toimivaltaan kuuluvat määräykset ja ohjeet, joita se ei ole siirtänyt pääjohtajan tai viraston muun virkamiehen ratkaistavaksi;

5) antaa lausunto osastopäällikön nimitysasiassa;

6) edistää viraston ja sen palvelujen käyttäjien välistä yhteistyötä; sekä

7) käsitellä muut viraston kannalta merkittävät asiat, jotka pääjohtaja saattaa johtokunnan käsiteltäviksi tai jotka se ottaa käsiteltävikseen.

5 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Jos johtokunnassa ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisessa, päätetään asia äänestyksellä. Johtokunnan päätökseksi tulee enemmistön kannattama ehdotus ja äänten mennessä tasan se ehdotus, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Johtokunta antaa tarkemmat määräykset kokoonkutsumisesta ja asioiden käsittelystä johtokunnassa.

Henkilöstö ja sen tehtävät
6 §

Patentti- ja rekisterihallituksen päällikkönä on pääjohtaja. Hänen apunaan on ylijohtaja, joka toimii pääjohtajan sijaisena.

Patentti- ja rekisterihallituksen hallinnollisen osaston päällikkönä on ylijohtaja. Patenttiosaston, tavaramerkki- ja mallioikeusosaston sekä kaupparekisteriosaston osastopäällikkönä on teollisoikeusneuvos.

Lisäksi patentti- ja rekisterihallituksessa on muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Pääjohtaja sijoittaa muut kuin 2 momentissa mainitut virat patentti- ja rekisterihallitukseen.

7 §

Pääjohtaja johtaa patentti- ja rekisterihallituksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta, tehokkuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen tulee seurata yleistä kehitystä viraston toimialalla sekä tehdä aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi. Hänen tulee myös seurata kansainvälistä kehitystä teollisoikeuden ja sitä lähellä olevilla aloilla. Pääjohtajan tulee vuosittain antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle kertomus patentti- ja rekisterihallituksen toiminnasta.

8 §

Ylijohtaja ja osastojen päälliköt avustavat pääjohtajaa viraston johtamisessa.

Viraston johtotehtävissä olevat vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle yksikölle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Lisäksi esimiehen tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää alansa toimintaa sekä seurata sen kehitystä;

2) vastata yksikkönsä toiminnan ja talouden suunnittelusta;

3) vastata yksikkönsä henkilöstön ja muiden voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä;

4) vastata tehtävänsä edellyttämästä yhteydenpidosta ja tiedotustoiminnasta;

5) vastata yksikkönsä henkilöstön kehittämisestä ja työoloista; sekä

6) edistää henkilöstönsä yhteistyötä.

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen
9 §

Patentti- ja rekisterihallitukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, pääjohtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä tai pääjohtajan päätöksellä annettu.

Asiat, jotka käsitellään johtokunnassa, ratkaistaan esittelystä. Muut asiat ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Asioiden ratkaisemisesta patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnassa säädetään erikseen.

10 §

Pääjohtaja ratkaisee asiat, joita ei käsitellä johtokunnassa tai patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnassa taikka joita hän ei ole työjärjestyksessä tai muutoin siirtänyt muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

11 §

Osaston toimialaan kuuluvat periaatteellisesti tai muuten tärkeät asiat käsitellään osastoistunnossa siten kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä virkavapaus
12 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena patentti- ja rekisterihallituksen virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Pääjohtajalta, ylijohtajalta ja osastopäälliköltä vaaditaan tehtävien edellyttämää käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Lisäksi vaaditaan:

1) pääjohtajalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvää hallinnon ja talouselämän tuntemusta;

2) ylijohtajalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto, kokemusta tuomarintehtävissä sekä perehtyneisyyttä hallinnollisiin ja viraston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

3) patenttiosaston osastopäälliköltä diplomi-insinöörin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hallinnollista kokemusta ja perehtyneisyyttä toimialaan kuuluviin tehtäviin;

4) tavaramerkki- ja mallioikeusosaston sekä kaupparekisteriosaston osastopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hallinnollista kokemusta ja perehtyneisyyttä toimialaan kuuluviin tehtäviin; sekä

5) taloustoimiston toimistopäälliköltä soveltuva korkeakoulututkinto ja muulta toimistopäälliköltä, apulaistoimistopäälliköltä, yli-insinööriltä ja kirjastonhoitajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä toimialaan kuuluviin tehtäviin.

13 §

Pääjohtajan ja ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä. Osastopäällikön nimittää valtioneuvosto johtokunnan annettua asiasta lausuntonsa. Pääjohtajan ja ylijohtajan virat täytetään niitä haettaviksi julistamatta.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

14 §

Pääjohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan ylijohtaja tai tämänkin ollessa estynyt kaupparekisteriosaston osastopäällikkö.

Ylijohtajan sijaisena toimii pääjohtajan määräämä virkamies, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

15 §

Pääjohtajalle ja ylijohtajalle myöntää virkavapautta kauppa- ja teollisuusministeriö. Virkavapauden, joka kestää yli vuoden ja johon asianomaisella ei ole oikeutta suoraan lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin valtioneuvosto.

Osastopäällikölle virkavapauden myöntää pääjohtaja. Virkavapauden, joka kestää yli vuoden ja johon asianomaisella ei ole oikeutta suoraan lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeriö.

Virkavapauden myöntämisestä muille virkamiehille ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana määrätään työjärjestyksessä.

Erinäisiä säännöksiä
16 §

Pääjohtajaa, ylijohtajaa ja osastopäällikköä syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.

17 §

Tarkemmat määräykset organisaatiosta, toimintayksiköiden ja henkilöstön tehtävistä ja itsenäisestä ratkaisuvallasta sekä asioiden käsittelemisestä ja viraston toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan patentti- ja rekisterihallituksesta 19 päivänä maaliskuuta 1982 annettu asetus (213/82) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Pääjohtaja, ylijohtaja ja osastopäälliköt toimivat tässä asetuksessa tarkoitettuna viraston johtokuntana, kunnes valtioneuvosto on nimittänyt 3 §:ssä tarkoitetut johtokunnan jäsenet.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.