786/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Asetus verotusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1959 annetun verotusasetuksen (530/59) 8 §:n 7 kohta, 26 §:n 1 momentin 6 kohta ja 4 momentti, 26 a § sekä 27 §,

sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 7 kohta ja 26 §:n 1 momentin 6 kohta 14 päivänä maaliskuuta 1969 annetussa asetuksessa (175/69), 26 §:n 4 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (522/85), 26 a § 24 päivänä syyskuuta 1982 annetussa asetuksessa (719/82) ja 27 § 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa asetuksessa (1058/74),

muutetaan 7 §, 8 §:n 6 ja 8 kohta, 24 ja 25 § sekä 26 §:n 1 momentin 5 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 7 § osittain muutettuna mainitulla 14 päivänä maaliskuuta 1969 annetulla asetuksella, 24 § muutettuna mainitulla 31 päivänä joulukuuta 1974 annetulla asetuksella ja 25 § mainitulla 14 päivänä maaliskuuta 1969 annetulla asetuksella ja 13 päivänä joulukuuta 1991 annetulla asetuksella (1443/91) sekä osittain muutettuna mainitulla 31 päivänä joulukuuta 1974 annetulla asetuksella sekä molemmat osittain muutettuina 14 päivänä toukokuuta 1976, 28 päivänä kesäkuuta 1985 ja 5 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla asetuksilla (397/76, 522/85 ja 887/86) ja 26 §:n 1 momentin 5 kohta muutettuna mainitulla 14 päivänä maaliskuuta 1969 annetulla asetuksella, sekä

lisätään 26 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, uusi 10 kohta seuraavasti:

7 §

Verolautakunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä verotuslaissa määrätään, antaa verotoimistolle ohjeita verovalmistelua varten.

8 §

Verotoimiston tulee sen lisäksi, mitä verotuslaissa on sen tehtäväksi määrätty:


6) toimittaa verotuslain 64 §:n nojalla verotettavien veroilmoitukset asianomaiselle lääninverolautakunnalle;


8) antaa muiden verotoimistojen ja verolautakuntien sekä muidenkin viranomaisten pyytämät lausunnot sekä hankkia verotusta varten tarpeelliset lausunnot;


24 §

Verovelvollisen, joka harjoittaa kirjanpitolain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua ammattitoimintaa ja joka pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, on annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) tiedot verovuotta koskevasta tuloslaskelmasta ja tuloslaskelman oikeaksi todistettu jäljennös;

2) selvitys verovuoden päättyessä olleista ammattiin liittyvistä rahavaroista ja pankkisaamisista, ammatista johtuneista saamisista ja veloista;

3) selvitys verovuoden päättyessä olleen ammattia varten hankitun vaihto-omaisuuden hankintamenosta ja verovuoden kuluna vähennetystä hankintamenon osasta;

4) erittely verovuoden aikana ammattia varten hankitusta käyttöomaisuudesta, selvitys verovuoden päättyessä olleen käyttöomaisuuden hankintamenoista ja niistä verovuoden kuluna vähennetyistä poistoista, samoin kuin erittely muista pitkävaikutteisista menoista ja niistä verovuonna tehdyistä poistoista;

5) luettelo verovuoden päättyessä olleista ammattia varten hankituista arvopapereista;

6) erittely tuloslaskelman muista kuluista;

7) selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä ammatissa ja tarvittaessa myös siitä, miten ammatin tuloksesta ansiotuloksi katsottava osa tulisi jakaa puolisoiden kesken;

8) selvitys verovelvollisen ammatistaan ottamasta vaihto-, käyttö- ja muusta omaisuudesta, palveluksesta tai muusta etuudesta tahi oikeudesta ja niiden alkuperäisistä hankintamenoista tai niitä alhaisemmista todennäköisistä luovutushinnoista;

9) eritelty luettelo verovelvollisen omista ja yli kolmen kuukauden ajaksi vuokralle ottamista kulkuneuvoista ja selvitys niistä perusteista, joiden mukaan kulkuneuvoista johtuneet menot on jaettu ammatista johtuneiksi kuluiksi ja verovelvollisen yksityismenoiksi.

Ne 1 momentissa tarkoitetut tiedot, joille veroilmoituslomakkeessa on varattu kohta, on merkittävä niille varattuun kohtaan. Muussa tapauksessa tiedot ja selvitykset on annettava veroilmoituksen liitteenä.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu verovelvollinen pitää kahdenkertaista kirjanpitoa, hänen on noudatettava, mitä 25 §:ssä säädetään.

25 §

Verovelvollisen, joka harjoittaa kirjanpitolain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua liiketoimintaa, sekä kirjanpitolain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun muun kirjanpitovelvollisen verovelvollisen kuin aatteellisen yhteisön ja säätiön on annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) tiedot verovuotta koskevasta tuloslaskelmasta ja taseesta ja niiden oikeaksi todistettu jäljennös sekä kirjanpitolain 21 §:n 3, 4 ja 8 kohdan mukaiset tiedot, jos ne eivät sisälly tuloslaskelman tai taseen tietoihin;

2) selvitys verovuoden tulokseen vaikuttavista rahoitusomaisuuden arvonalenemisista ja niiden perusteista;

3) selvitys elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 28 §:ssä tarkoitetusta omaisuuslajeittain eritellystä vaihto-omaisuuden hankintamenosta, hinnanlaskuvähennyksestä ja muusta verovuoden kuluna vähennetystä hankintamenon osasta;

4) selvitys elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 29 §:ssä tarkoitetusta sijoitusomaisuuden hankintamenosta ja siihen liittyvästä arvonkorotuksesta sekä niistä tehdyistä kulukirjauksista;

5) selvitys käyttöomaisuuden hankintamenojen ja sijoitusomaisuuteen kuuluvien rakennusten sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 45 §:ssä tarkoitettujen hankintamenojen poistoista;

6) taseen mukaisin omaisuusryhmin eritelty luettelo arvopapereiden hankintamenoista ja niistä tehdyistä poistoista;

7) erittely lainasaamisista ja niistä saaduista koroista;

8) erittely muista kuin ostoveloista, kustakin velasta tulolähde, johon velka kohdistuu, velasta kuluksi kirjattu korko sekä indeksi- ja kurssitappio;

9) erittely tehdyistä varauksista ja niiden muutoksista verovuoden aikana sekä selvitys niistä perusteista, joiden mukaan kunkin varauksen määrä on laskettu;

10) selvitys jälleenhankintavarauksen muodostamisesta ja käytöstä;

11) erittely tuloslaskelman muista kiinteistä kuluista sekä muista tuotoista ja muista kuluista samoin kuin kirjanpitoasetuksen 1 §:n 3 momentin tarkoittamissa tapauksissa erittely muuttuvista ja kiinteistä kuluista;

12) erittely korko- ja osinkotuotoista;

13) erittely maksetuista ja varatuista välittömistä veroista sekä selvitys niiden kirjaamisesta kirjanpidossa;

14) selvitys elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuista, useiden vuosien kuluiksi jaksotetuista menoista;

15) erittely tulo- ja varallisuusverolain 4 §:ssä tarkoitetun yhteisön tekemistä lahjoituksista;

16) selvitys edustuskuluista;

17) selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä liikkeessä ja tarvittaessa myös siitä, miten liikkeen tuloksesta ansiotuloksi katsottava osa tulisi jakaa puolisoiden kesken;

18) erittely verovelvollisen perheenjäsenille maksetuista palkoista ja muista etuuksista sekä selvitys verovelvollisen liikkeestään ottamasta rahoitus-, vaihto-, sijoitus-, käyttö- tai muusta omaisuudesta, palveluksesta ja muusta etuudesta tahi oikeudesta sekä niiden alkuperäisistä hankintamenoista tai niitä alhaisemmista todennäköisistä luovutushinnoista;

19) erittely verovelvollisen omista ja yli kolmen kuukauden ajaksi vuokralle ottamista kulkuneuvoista, lukuunottamatta linja-autoja, kuorma-autoja ja omalta painoltaan yli 1 800 kilon pakettiautoja, ja selvitys niistä perusteista, joiden mukaan niistä johtuneet menot on jaettu liikkeen kuluiksi, palkanluontoisiksi etuuksiksi ja verovelvollisen yksityismenoiksi.

Kiinteistöyhteisön on lisäksi ilmoitettava tiedot kiinteistöistä ja annettava erittely niistä saaduista tuloista.

Ne 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot ja selvitykset, joille veroilmoituslomakkeessa on varattu kohta, on merkittävä niille varattuun kohtaan. Muussa tapauksessa tiedot ja selvitykset on annettava veroilmoituksen liitteenä.

Kirjanpitolain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun aatteellisen yhteisön ja säätiön on noudatettava soveltuvin osin, mitä edellä tässä pykälässä säädetään.

26 §

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin, keskinäisen vakuutusyhtiön, yhdistyksen, laitoksen ja säätiön sekä avoimen-, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiön on veroilmoituksessaan 25 §:ssä mainittujen tietojen ja selvitysten lisäksi annettava verotoimistolle seuraavat asiakirjat ja tiedot:


5) selvitys osakeyhtiön jaettavaksi päättämästä osingosta sekä osuuskunnan jaettaviksi päättämistä osuuspääoman koroista ja ylijäämänpalautuksista ja muista yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/88) 1 §:ssä tarkoitetuista voitonjakoeristä;


10) osakeyhtiölain (734/78) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun emoyhtiön on veroilmoituksessaan ilmoitettava tytäryhtiöidensä nimet ja tytäryhtiön omassa veroilmoituksessaan emoyhtiönsä nimi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993, ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.