729/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Museolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Valtionosuus

1 §

Museoille myönnetään valtionosuutta käyttökustannuksiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) ja tässä laissa säädetään.

2 §

Valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että:

1) museon omistaa kunta, kuntainliitto tai yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu museotoiminnan harjoittaminen tai museon ylläpitäminen;

2) yksityisellä museolla on museoviraston hyväksymät museon toimintaa ohjaavat säännöt;

3) museota ylläpitävän yhdistyksen tai säätiön säännöissä on turvattu museon kokoelmien säilyminen museokokoelmina myös yhdistyksen tai säätiön lopettaessa toimintansa; sekä

4) museota varten on perustettu vähintään yksi päätoiminen virka tai toimi.

3 §

Opetusministeriö hyväksyy valtion talousarvion rajoissa museon valtionosuuteen oikeutetuksi.

Valtionosuus suoritetaan opetusministeriön nimeämälle valtakunnalliselle erikoismuseolle, maakuntamuseolle ja aluetaidemuseolle valtakunnallisten tai alueellisten tehtävien vuoksi 10 prosenttiyksikköä korkeampana kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sijaintikunnan kantokykyluokan mukaisesta valtionosuudesta säädetään.

4 §

Opetusministeriö päättää valtion talousarvion rajoissa museon valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävästä henkilötyövuosien määrästä.

2 luku

Valtionavustukset

5 §

Valtionosuuteen oikeutetun museon perustamishankkeeseen voidaan myöntää valtionavustusta valtion talousarvion rajoissa siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

6 §

Tässä laissa tarkoitettuihin valtionosuuksiin ja -avustuksiin voidaan käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja.

7 §

Tarkemmat säännökset valtakunnallisen erikoismuseon, maakuntamuseon ja aluetaidemuseon tehtävistä annetaan asetuksella.

8 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

4 luku

Voimaantulo

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan museoiden valtionosuuksista ja -avustuksista 23 päivänä joulukuuta 1988 annettu laki (1146/88).

Ennan tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.