727/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki liikuntalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 21 päivänä joulukuuta 1979 annetun liikuntalain (984/79) 2 luku, 8 a, 9, 10, 13-15 ja 28 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 lukuun sisältyvä 7 § osittain muutettuna 22 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla (1146/83) ja 8 a § viimeksi mainitussa laissa, sekä

muutetaan 3 ja 8 §, 4 luvun otsikko, 11, 12, 16 ja 23 § sekä 24 §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 8 § osittain muutettuna mainitulla 22 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla ja 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetulla lailla (1108/91), 11 § osittain muutettuna 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetulla lailla (306/87), 24 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa ja 24 §:n 3 momentti mainitussa 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa laissa, seuraavasti:

3 §

Liikunnan edellytysten luomiseksi ja peruspalvelujen tarjoamiseksi tasapuolisesti kaikille kansalaisille myönnetään valtion varoista valtionosuutta ja -avustusta liikuntatoiminnan tukemiseksi sen mukaisesti kuin tässä laissa säädetään.

8 §

Kunnalle myönnetään valtionosuutta liikuntatoimintaa varten siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) säädetään.

4 luku

Liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin myönnettävät valtionavustukset

11 §

Kunnalle, kuntainliitolle sekä muulle yhteisölle tai säätiölle voidaan valtion talousarvioon otetun määrärahan rajoissa myöntää valtionavustusta liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-ajantilojen perustamishankkeisiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään.

Avustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista ja varustamista. Avustusta myönnetään ensisijaisesti kunnalle ja kuntainliitolle sekä kunnan tai kuntainliiton määräämisvallassa olevalle yhteisölle.

12 §

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että liikuntapaikka taikka sen hankinta on tarkoituksenmukaisesti suunniteltu ja täyttää opetusministeriön erikseen antamat määräykset. Avustusta myönnettäessä on kiinnitettävä huomiota hankkeen soveltuvuuteen olemassa oleviin valtakunnallisiin, lääneittäisiin ja paikallisiin liikuntapaikkasuunnitelmiin.

16 §

Opetusministeriö voi antaa tässä luvussa tarkoitettuja avustuksia koskevia tarkempia määräyksiä.

23 §

Tässä laissa tarkoitetut valtionosuudet ja -avustukset suoritetaan ensisijaisesti niistä määrärahoista, jotka valtion talousarviossa on osoitettu veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista käytettäviksi urheilua ja liikuntakasvatusta edistäviin tarkoituksiin.

24 §

Edellä 21 §:ssä tarkoitettujen valtionavustusten myöntämisestä päättää opetusministeriö.

Opetusministeriön on myöntäessään tämän lain 4 luvussa tarkoitetun avustuksen pyydettävä siitä läänin liikuntalautakunnan ja valtion liikuntaneuvoston lausunto.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 215/91
HaVM 6/92
SuVM 3/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.