725/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki kirjastolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 21 päivänä maaliskuuta 1986 annetun kirjastolain (235/86) 3, 5, 6, 9-11 ja 16-20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 11 § 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (134/90) ja 17 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä

muutetaan 2, 4, 7 ja 8 §, 13 §:n 1 ja 3 momentti sekä 14 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 13 §:n 1 momentti ja 14 §:n 1 momentti mainitussa 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa, seuraavasti:

2 §
Kirjastopalvelujen järjestäminen

Milloin kunta tai useampi kunta yhdessä ylläpitää yleistä kirjastoa tai muutoin järjestää vastaavia kirjastopalveluja, palvelut tulee järjestää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

Kaksikielisessä kunnassa molempien kieliryhmien tarpeet tulee ottaa huomioon yhtäläisin perustein.

4 §
Valtionosuus

Kunnalle myönnetään valtionosuutta kirjaston perustamishankkeeseen siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) säädetään. Perustamishankkeena pidetään myös kirjastoauton ja -veneen hankintaa.

Kunta, joka järjestää tässä laissa tarkoitettuja kirjastopalveluja, saa valtionosuutta kirjaston käyttökustannuksiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään.

7 §
Maksuttomat kirjastopalvelut

Kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjastossa ja niiden lainaus on maksutonta.

8 §
Henkilökunta

Kirjastossa tulee olla tarpeellinen määrä kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen saanutta henkilökuntaa.

Kirjaston ammatillisen henkilökunnan kelpoisuusvaatimuksista säädetään tarvittaessa asetuksella.

13 §
Maakuntakirjastot

Maakuntakirjastona toimii opetusministeriön määräämän kunnan kirjasto asianomaisen kunnan suostumuksella. Maakuntakirjaston toiminta-alueen määrää opetusministeriö.


Maakuntakirjaston yleisille kirjastoille antamat kaukolainat ovat maksuttomia.


14 §
Yleisten kirjastojen keskuskirjasto

Yleisten kirjastojen keskuskirjastona toimii opetusministeriön määräämän kunnan kirjasto asianomaisen kunnan suostumuksella. Keskuskirjaston toiminta-alueena on koko maa.


Keskuskirjaston yleisille kirjastoille antamat kaukolainat ovat maksuttomia.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa valittu kirjastolautakunta jatkaa tehtävässään toimikautensa loppuun.

HE 215/91
HaVM 6/92
SuVM 3/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.