719/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Täten kumotaan ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetun lain (557/90) 19 §.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tämän lain voimaan tullessa yksityisen ammatillisen oppilaitoksen palveluksessa olevalla opettajankoulutusosaston johtajalla, opettajalla ja muulla tarpeellisella henkilöstöllä, jonka palkkaukseen ammatillinen oppilaitos on saanut valtionavustusta ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain (494/83) tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 13 a §:n 1 momentin mukaan, on edelleen oikeus eläkkeeseen valtion varoista soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin valtion palveluksessa olevalla henkilöllä. Samoin heidän jälkeensä suoritetaan perhe-eläkettä kuten valtion palveluksessa olleen henkilön jälkeen.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun eläketurvan järjestämisestä aiheutuneena kustannuksena yksityinen ammatillinen oppilaitos on velvollinen maksamaan valtiokonttorille neljännesvuosittain kunkin vuosineljänneksen päättymistä seuraavan kuukauden loppuun mennessä eläkemaksun, joka on 1/4 mainitun eläketurvan piiriin kuuluvien henkilöiden palkkasummasta. Oppilaitoksen tulee vuosittain ilmoittaa valtiokonttorille sen antamien ohjeiden mukaan eläketurvan toimeenpanoa varten tiedot palveluksessaan olevasta mainitun eläketurvan piirissä olevasta henkilökunnasta. Jos eläkemaksua ei suoriteta määräajassa, peritään valtiokonttorille vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia. Eläkemaksut ja viivästyskorot saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

HE 215/91
HaVM 6/92
SuVM 3/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.