717/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 11 §:n 3 momentti, 15 §:n 3 momentti, 29 §, 32 §:n 2 momentti ja 35 §,

sellaisina kuin niistä ovat 29 § osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla (1374/89) sekä 32 §:n 2 momentti 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (146/91),

muutetaan 7 §, 13 §:n 3 momentti, 15 §:n 1 momentti, 21 §, 22 §:n 1 momentti, 23 §:n 2 momentti sekä 28, 39 ja 40 §,

sellaisina kuin niistä ovat 7 § ja 22 §:n 1 momentti mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa, 21 § 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa (565/90) ja 40 § osittain muutettuna mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla lailla, sekä

lisätään lakiin uusi 6 a § ja 7 a luku seuraavasti:

3 luku

Hallinto

6 a §
Hallinnon järjestämisen perusteet

Ammatillisen oppilaitoksen hallintoa hoitavat johtokunta, neuvottelukunnat, opettajakunta, rehtori, apulaisrehtori, vararehtori, oppilaskunta ja oppilaitostoimikunta siten kuin tässä laissa säädetään.

Kunnallisen ammatillisen oppilaitoksen hallinnosta on voimassa, mitä kunnallislaissa (953/76) säädetään tai sen nojalla määrätään, jollei tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa toisin säädetä. Kunnallisen ammatillisen oppilaitoksen hallinnosta on lisäksi voimassa, mitä kunnan opetustoimen hallinnosta annetussa laissa (706/92) säädetään.

7 §
Johtokunta

Valtion ja yksityisen ylläpitämässä ammatillisessa oppilaitoksessa on ja kunnallisessa oppilaitoksessa voi olla johtokunta, jonka tehtävänä on vastata oppilaitoksen toiminnasta, opetuksen kehittämisestä ja valvonnasta sekä suorittaa muut tehtävät sen mukaan kuin tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetään ja johtosäännössä määrätään.

Ammatillista peruskoulutusta antavan valtion oppilaitoksen johtokuntaan valitsevat päätoimiset opettajat keskuudestaan yhden, muu henkilökunta yhden ja opiskelijat kaksi jäsentä sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Opiskelijoiden keskuudestaan valitsemien jäsenten tulee olla 15 vuotta täyttäneitä. Tässä momentissa tarkoitetun johtokunnan valinnasta säädetään lisäksi asetuksella.

Kunnallisen ja yksityisen ammatillista peruskoulutusta antavan oppilaitoksen johtokuntaan voidaan valita 2 momentissa tarkoitettuja jäseniä ja varajäseniä. Kunnallisen oppilaitoksen johtokunnan jäsenen valinta voidaan tällöin siirtää kunnanvaltuustolta kunnan muun toimielimen tehtäväksi.

Jos samalla 1 momentissa tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitäjällä on kaksi tai useampia oppilaitoksia, voi niillä tai osalla niistä olla yhteinen johtokunta.

Oikeudesta olla läsnä 1 momentissa tarkoitetun oppilaitoksen johtokunnan kokouksessa ja käyttää siinä puhevaltaa säädetään asetuksella ja määrätään tarvittaessa johtosäännöllä.

13 §
Oppilaskunta

Oppilaitoksen ylläpitäjä voi hakemuksesta päättää, että oppilaitoksen vakinaisten opiskelijoiden muodostama opiskelijayhdistys hoitaa oppilaskunnalle kuuluvat tehtävät. Valtion ja yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa tässä momentissa tarkoitettua päätösvaltaa käyttää johtokunta.

15 §
Johtosääntö

Ammatillisen oppilaitoksen toiminnasta annetaan tarkempia määräyksiä johtosäännössä. Johtosäännössä tulee määrätä oppilaitoksen toiminnan yleisistä perusteista, hallinnosta, oppilaitoksen hallintoelinten sekä viran- ja toimenhaltijoiden toimivallasta ja tehtävistä sekä muista asioista sen mukaan kuin tässä laissa ja sen nojalla asetuksella säädetään.


21 §
Opetustuntien määrä

Kunnallisen ja yksityisen oppilaitoksen opetustuntien laskennallisesta määrästä sekä valtion oppilaitoksen opetustuntien määrästä säädetään asetuksella ja määrätään sen nojalla tarvittaessa opetusministeriön päätöksellä. Opetustuntien määrä lasketaan oppilaitoksen koulutustehtävän, opiskelijamäärän ja muiden asetuksella tarkemmin säädettävien tekijöiden perusteella.

22 §
Opiskelijaksi ottaminen

Ammatillista peruskoulutusta antavan oppilaitoksen opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään asetuksella ja määrätään tarvittaessa sen nojalla opetusministeriön päätöksellä. Hakijoita ei saa perusteettomasti asettaa eri asemaan toisiin hakijoihin nähden syntyperän, sukupuolen, iän, uskonnon, asuinpaikan, vakaumuksen tai muun näihin verrattavan syyn vuoksi.


23 §
Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelija, joka ei ole muilla kurinpitokeinoilla ojennettavissa, voidaan erottaa määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Valtion ja yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa erottamisesta päättää johtokunta. Kunnallisessa oppilaitoksessa erottamisesta päättää kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen toimielin.

28 §
Yksityisen oppilaitoksen henkilöstön asema

Yksityisen ammatillista peruskoulutusta antavan oppilaitoksen opettajan toimen haettavaksi julistamisesta, toimeen nimittämisestä, tuntiopettajan ottamisesta ja virantoimituksen keskeyttämisestä samoin kuin sellaisen oppilaitoksen opettajan toimen haltijan ja tuntiopettajan yleisistä velvollisuuksista sekä kurinpidosta ja toimen hoidosta pidättämisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä on valtion virkamiehen osalta säädetty. Virkamieslautakuntana toimii lääninhallituksen yhteyteen asetettu virkamieslautakunta.

7 a luku

Rahoitus

31 a §
Perustamishanke

Ammatillista peruskoulutusta antavan oppilaitoksen ylläpitäjälle myönnetään oppilaitoksen perustamishankkeeseen valtionosuutta siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) säädetään.

Ammatillisen erikoisoppilaitoksen ylläpitäjälle voidaan myöntää oppilaitoksen perustamishankkeeseen valtionavustusta valtion talousarviossa olevan määrärahan rajoissa.

Perustamishankkeena pidetään myös laite- hankintaa sekä maatilan ja harjoitusmetsän hankintaa.

31 b §
Käyttökustannukset

Ammatillisen oppilaitoksen käyttökustannuksia varten myönnetään valtionosuutta siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään.

31 c §
Kotikunnan maksuosuus

Ammatillista peruskoulutusta antavassa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevan oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan oppilaitoksen ylläpitäjälle oppilaasta aiheutuvan osuutensa oppilaitoksen käyttökustannuksista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti.

Jos oppilaalla ei ole kotikuntaa, oppilaitoksen ylläpitäjälle suoritetaan valtionosuutta ja kotikunnan maksuosuutta vastaava markkamäärä valtion varoista.

Oppilaan kotikunta suorittaa Ahvenanmaan maakunnalle oppilaskohtaisen maksuosuuden samojen perusteiden mukaan kuin mitä oppilaan kotikunnan valtiolle suoritettavasta maksuosuudesta 1 momentissa mainitussa laissa säädetään.

31 d §
Täydennyskoulutuksen rahoitus

Lääninhallitus voi valtion talousarvioon otetun määrärahan rajoissa hankkia lääninsä koulutustarpeisiin täydennyskoulutusta ammatillisilta oppilaitoksilta.

8 luku

Erinäisiä säännöksiä

39 §
Salassapitovelvollisuus ja tietojensaantioikeus

Salassapitovelvollisuudesta ja tietojensaantioikeudesta kunnallisessa oppilaitoksessa on voimassa, mitä niistä säädetään kunnan opetustoimen hallinnosta annetussa laissa, jollei tässä pykälässä toisin säädetä.

Salassapitovelvollisuudesta ja tietojensaantioikeudesta valtion ja yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä 1 momentissa mainitussa laissa säädetään, jollei tässä pykälässä toisin säädetä.

Terveydenhuolto-oppilaitosten ja sosiaalialan oppilaitosten opiskelijoiden salassapitovelvollisuudesta säädetään asetuksella.

Oppilaitoksen ylläpitäjällä ja rehtorilla on oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset valtion ja kunnan viranomaisilta. Valtion ja yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa tässä momentissa tarkoitettua ylläpitäjän oikeutta käyttää johtokunta.

40 §
Muutoksenhaku

Valtion ja yksityisen oppilaitoksen hallintoelimen sekä viran- ja toimenhaltijan tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Lääninhallituksen tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.

Kunnan hallintoelimen sekä viranhaltijan tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin kunnallislaissa säädetään.

Asetuksella säädetyissä opiskelijaa koskevissa asioissa muutosta haetaan 1 ja 2 momentista poiketen valittamalla lääninhallitukseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista noudattaen muutoin, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.

Asetuksella voidaan säätää, missä asioissa valitusoikeutta ei ole.

Jos opiskelijan huoltaja saa hakea muutosta tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella tehtyyn päätökseen, on myös opiskelijalla oikeus hakea muutosta.

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta ammatillisiin erikoisoppilaitoksiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa valittu johtokunta jatkaa tehtävissään toimikautensa loppuun.

Ammatillisen oppilaitoksen hallintoelinten sekä viran- ja toimenhaltijoiden toimivallasta ja tehtävistä on voimassa, mitä niistä on säädetty tämän lain voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä, kunnes tämän lain mukainen johtosääntö on hyväksytty.

Kunnallisen ja yksityisen oppilaitoksen laskennallista opetustuntien määrää koskevaa 21 §:n säännöstä sovelletaan vuoden 1994 alusta. Ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 17 ja 21 §:n muuttamisesta annetun lain (565/90) voimaantulosäännöksen 2 momenttia sovelletaan valtion ammatillisissa oppilaitoksissa vuoden 1993 loppuun.

Haettaessa muutosta päätökseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita muutoksenhakua koskevia säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa yksityisen ammatillista peruskoulutusta antavan oppilaitoksen palveluksessa olevan henkilön eläketurvasta on voimassa, mitä siitä on säädetty tämän lain voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä. Mainitun eläketurvan järjestämistä varten suoritettavasta eläkemaksusta, eläkemaksun viivästymisen johdosta perittävästä viivästyskorosta, eläkemaksujen ja viivästyskorkojen pakkoperinnästä sekä eläketurvan toimeenpanoa varten tarvittavien tietojen ilmoitusvelvollisuudesta on voimassa, mitä niistä on säädetty tämän lain voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä.

Ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 29 §:n muuttamisesta annetun lain (1374/89) voimaantulosäännöksen 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden eläketurvaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 215/91
HaVM 6/92
SuVM 3/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.