711/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki harjoittelukoululain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 31 päivänä tammikuuta 1985 annetun harjoittelukoululain (143/85) 18 ja 19 § seuraavasti:

18 §

Kunta, jossa oppilaalla on väestökirjalain (141/69) mukainen kotipaikka asetuksella säädettävänä ajankohtana, on velvollinen osallistumaan harjoittelukoulun ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin. Kunnan maksuosuus oppilasta kohden lasketaan siten, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) tarkoitettujen oppilaan kotikunnan peruskoulun tai lukion yksikköhintojen perusteella laskettavasta markkamäärästä vähennetään kotikunnan kantokykyluokan mukaan mainitun lain 8 §:n 1 momentin perusteella määräytyvää valtionosuutta vastaava markkamäärä.

Jos oppilaan kotikunta ei ylläpidä lukiota, lasketaan kunnan maksuosuus niiden yksikköhintojen perusteella, jotka ovat harjoittelukoulun sijaintikunnan ylläpitämän lukion valtionosuuden perusteena.

19 §

Harjoittelukoulun sijaintikunta on velvollinen suorittamaan valtiolle harjoittelukoulun perusastetta varten tarvittavien tilojen perustamiskustannuksista sen osan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 27 §:ssä tarkoitetusta hankkeen hinnasta, jota valtionosuus ei kattaisi, jos kysymys olisi kunnan omasta perustamishankkeesta.

Jos valtio pysyvästi luopuu käyttämästä 1 momentissa tarkoitettuja tiloja harjoittelukoulun tarpeisiin, kunta on oikeutettu saamaan takaisin suorittamaansa osuutta vastaavan suhteellisen osan tilojen arvosta. Mitä edellä on säädetty, ei kuitenkaan koske niitä tiloja, joita harjoittelukoulukäytön lakattua käytetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisiin käyttötarkoituksiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Jos harjoittelukoulun perusastetta varten tarvittavia tiloja koskevan perustamishankkeen toteuttaminen on aloitettu ennen tämän lain voimaan tuloa, harjoittelukoulun sijaintikunnan velvollisuudesta osallistua perustamiskustannuksiin on tämän lain 19 §:n 1 momentista poiketen voimassa, mitä siitä on säädetty tämän lain voimaantullessa voimassa olleissa säännöksissä.

HE 215/91
HaVM 6/92
SuVM 3/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.