710/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki yhteisistä opettajista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
1 §

Opetusministeriön ja opetushallituksen toimialaan kuuluvilla kouluilla ja muilla opetusta antavilla laitoksilla (oppilaitos) voi olla yhteisiä opettajia siten kuin tässä laissa säädetään. Yhteisiä opettajia voi lisäksi olla muissakin oppilaitoksissa ja muussa opetustoiminnassa sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Yhteisiä opettajia ovat yhteiseksi perustetun opettajan viran ja toimen haltijat sekä muutoin virkaan tai toimeen kuuluvia tunteja yhdessä tai useammassa oppilaitoksessa hoitamaan määrätyt opettajat.

Peruskoulujen, lukioiden, lukioiden ja niiden iltalinjojen sekä iltalukioiden yhteisistä viroista samoin kuin peruskoulua korvaavien koulujen, yksityisten lukioiden, yksityisten lukioiden ja niiden iltalinjojen sekä yksityisten iltalukioiden yhteisistä toimista on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

2 §

Ensisijaisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, johon tässä laissa tarkoitetun opettajan virka tai toimi on perustettu. Jos virka tai toimi on perustettu kuntakohtaiseksi viraksi taikka kahden tai useamman 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun oppilaitoksen yhteiseksi, katsotaan ensisijaiseksi oppilaitokseksi kunta tai oppilaitokset yhdessä.

Toissijaisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jossa yhteinen opettaja voidaan määrätä opettamaan.

Yhteisen opettajan virka ja toimi
3 §

Ensisijaiseen oppilaitokseen voidaan perustaa sellainen opettajan virka tai toimi, jonka haltija on velvollinen opettamaan myös muussa oppilaitoksessa (yhteisen opettajan virka tai toimi).

Yhteisen opettajan virka tai toimi perustetaan sen oppilaitosmuodon viraksi tai toimeksi, josta osoitetaan eniten tunteja opetusvelvollisuuden täyttämiseksi. Virkaa tai tointa perustettaessa on määrättävä, missä oppilaitoksissa yhteisen opettajan viran tai toimen haltija on tarvittaessa velvollinen opettamaan.

Milloin oppilaitoksilla on eri ylläpitäjät, on viran tai toimen perustamisesta, tuntien jakamisesta sekä muista virkaan tai toimeen liittyvistä asioista sovittava oppilaitosten ylläpitäjien kesken.

Muu yhteinen opettaja
4 §

Opettaja voidaan määrätä lukuvuodeksi kerrallaan suostumuksellaan opettamaan yhdessä tai useammassa muussa oppilaitoksessa.

Ensisijaisen oppilaitoksen ylläpitäjä antaa 1 momentissa tarkoitetun määräyksen sovittuaan asiasta toissijaisen oppilaitoksen ylläpitäjän kanssa.

Palvelussuhteen ehdot
5 §

Yhteisen opettajan palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista on, jollei toisin ole sovittu, soveltuvin osin voimassa, mitä ensisijaisen oppilaitoksen opettajan osalta erikseen säädetään, määrätään tai sovitaan.

Eläke ja perhe-eläke
6 §

Yhteisen opettajan oikeudesta eläkkeeseen

on voimassa, mitä ensisijaisen oppilaitoksen opettajan oikeudesta eläkkeeseen säädetään ja määrätään.

Yhteisen opettajan jälkeen suoritettavasta perhe-eläkkeestä on voimassa, mitä ensisijaisen oppilaitoksen opettajan jälkeen suoritettavasta perhe-eläkkeestä säädetään ja määrätään.

7 §

Milloin yhteisellä opettajalla on oikeus valtion varoista suoritettavaan eläkkeeseen ja hän opettaa sellaisessa toissijaisessa oppilaitoksessa, jonka opettajalla on oikeus eläkkeeseen kunnalliselta tai yksityiseltä eläkelaitokselta, on ensisijaisen oppilaitoksen ylläpitäjä velvollinen maksamaan valtiokonttorille eläketurvan järjestämisestä aiheutuvana kustannuksena eläkemaksun, joka on 25 prosenttia toissijaisessa oppilaitoksessa pidettyjä tunteja vastaavasta suhteellisesta osuudesta palkoista.

Kustannusten jako
8 §

Toissijaisen oppilaitoksen ylläpitäjä maksaa ensisijaisen oppilaitoksen ylläpitäjälle yhteisen opettajan toissijaisessa oppilaitoksessa pitämien tuntien aiheuttamat kustannukset, jolleivät oppilaitosten ylläpitäjät ole toisin sopineet.

Erinäiset säännökset
9 §

Yhteisen opettajan viran ja toimen kelpoisuusvaatimuksista ja muun yhteisen opettajan kelpoisuudesta hoitaa toissijaisen oppilaitoksen tunteja säädetään asetuksella.

10 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa asetuksella.

Voimaantulo
11 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan yhteisistä opettajista 4 päivänä heinäkuuta 1980 annettu laki (539/80).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

12 §

Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen yhteisistä opettajista annetun lain mukaan perustetut yhteisen opettajan virat ja toimet muuttuvat tämän lain voimaan tullessa vastaaviksi tämän lain mukaisiksi viroiksi ja toimiksi.

HE 215/91
HaVM 6/92
SuVM 3/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.