709/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki iltalukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun iltalukiolain (478/83) 16 a §, 20 §:n 2 ja 5 momentti, 21 §:n 4 momentti sekä 21 a ja 23 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 16 a § 29 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa (89/88), 20 §:n 2 momentti sekä 21 a ja 23 a § 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (173/91) ja 21 §:n 4 momentti 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (419/87),

muutetaan 5, 6, 15 ja 18 §, 19 §:n 2 momentti ja 21 §:n 1-3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5, 15 ja 18 § sekä 21 §:n 1-3 momentti mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa ja 19 §:n 2 momentti 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (617/85), sekä

lisätään lakiin uusi 6 a luku seuraavasti:

5 §

Iltalukion hallinnosta on voimassa, mitä kunnallislaissa (953/76) säädetään tai sen nojalla määrätään, jollei tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa toisin säädetä. Iltalukion hallinnosta on lisäksi voimassa, mitä kunnan opetustoimen hallinnosta annetussa laissa (706/92) säädetään.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, iltalukion johtokunnasta, opettajakunnasta, oppilaskunnasta, rehtorista, apulaisrehtorista ja vararehtorista on soveltuvin osin voimassa, mitä lukiolaissa (477/83) säädetään.

6 §

Sen estämättä, mitä lukiolain 6 §:ssä säädetään, iltalukion mainitussa pykälässä tarkoitetun johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä ei kenenkään tarvitse olla oppilaiden vanhempia.

15 §

Oppilaan, joka ei ole asetuksessa säädetyillä muilla kurinpitokeinoilla ojennettavissa, voi kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen toimielin erottaa määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.

18 §

Iltalukion viroista, viranhaltijoista ja tuntiopettajista on vastaavasti voimassa, mitä lukion viroista, viranhaltijoista ja tuntiopettajista säädetään lukiolain 29, 30, 30 a, 30 b, 31, 32 a Ä32 e, 33, 35, 36 a, 36 b, 36 d, 36 g, 42-46 ja 67 §:ssä.

19 §

Yksityisen lukion iltalinjasta on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 §:n 1 ja 2 momentissa, 20 a ja 20 b §:ssä sekä 21 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään yksityisestä iltalukiosta, jollei 20 §:ssä tai lukiolaissa toisin säädetä.

6 a luku

Rahoitus

20 a §

Iltalukion ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta iltalukion perustamishankkeeseen siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) säädetään.

Iltalukion käyttökustannuksia varten myönnetään valtionosuutta siten kuin 1 momentissa mainitussa laissa säädetään.

20 b §

Jos oppilas, joka opiskelee peruskoulun tai lukion koko oppimäärää, käy iltalukiota, jota ylläpitää muu kuin se kunta, jossa oppilaalla on väestökirjalain (141/69) mukainen kotipaikka asetuksella säädettävänä ajankohtana, tai yksityistä iltalukiota, on oppilaan kotikunta velvollinen suorittamaan iltalukion ylläpitäjälle iltalukiossa olevasta oppilaasta aiheutuvan osuuden iltalukion käyttökustannuksista siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään.

Jos 1 momentissa tarkoitetulla oppilaalla ei ole kotikuntaa, iltalukion ylläpitäjälle suoritetaan valtionosuutta ja kotikunnan maksuosuutta vastaava markkamäärä valtion varoista.

21 §

Yksityisestä iltalukiosta on soveltuvin osin voimassa, mitä 2, 3, 7-16, 23 ja 24 §:ssä, 28 §:n 1 momentissa ja 30 §:ssä sekä lukiolain 8, 9 ja 11-13 §:ssä, 52 §:n 1 momentissa sekä 53 a ja 54 §:ssä säädetään.

Yksityisen iltalukion toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista on soveltuvin osin voimassa, mitä lukiolain 29, 30, 30 a, 30 b, 32 a - 32 e, 33, 36 a, 36 b, 36 d, 36 g, 43 ja 44 §:ssä säädetään lukion viroista, viranhaltijoista ja tuntiopettajista. Kurinpidosta ja toimen hoidosta pidättämisestä on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä niistä valtion virkamiehen osalta säädetään. Yksityisen iltalukion, yksityisen lukion ja peruskoulua korvaavan koulun yhteisen rehtorin toimesta on soveltuvin osin voimassa, mitä peruskoululain (476/83) 78 §:n 5 momentissa säädetään.

Kunnalle lukiolain 36 a ja 36 b §:ssä säädetyt tehtävät hoitaa yksityisessä iltalukiossa johtokunta ja 36 d §:ssä säädetyt tehtävät yksityisen iltalukion ohjesäännössä määrätty toimielin tai toimenhaltija. Toimenhaltija voidaan lukiolain 30 §:n 1 momentin sekä 30 a §:n 1 momentin nojalla siirtää iltalukion, lukion, sen iltalinjan, peruskoulun tai muun oppilaitoksen virkaan vain, jos saman ylläpitäjän yksityisessä iltalukiossa, lukiossa, sen iltalinjalla tai peruskoulua korvaavassa koulussa ei ole soveltuvaa tointa, johon toimenhaltija voidaan siirtää.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tämän lain voimaan tullessa lääninhallituksessa vireillä olevat opettajien kurinpitoa koskevat asiat käsitellään tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Iltalukion toimielinten sekä viran- ja toimenhaltijoiden toimivallasta ja tehtävistä on voimassa, mitä niistä on säädetty tämän lain voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä ja niiden nojalla määrätty johto- tai ohjesäännössä, kunnes kunnalle tai yksityiselle iltalukiolle on hyväksytty tämän lain mukainen johto- tai ohjesääntö.

HE 215/91
HaVM 6/92
SuVM 3/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.