706/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki kunnan opetustoimen hallinnosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kunnan opetustoimella tarkoitetaan tässä laissa peruskoululain (476/83), lukiolain (477/83), iltalukiolain (478/83), ammatillisista oppilaitoksista annetun lain (487/87), kansalaisopistolain (722/92), taiteen perusopetuksesta annetun lain (732/92) ja musiikkioppilaitoslain (402/87) mukaisen toiminnan järjestämistä.

Sen lisäksi mitä 1 momentissa mainituissa laeissa säädetään on kunnan opetustoimen hallinnossa noudatettava tätä lakia. Jollei 1 momentissa mainituissa laeissa tai tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan kunnallislain (953/76) säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

2 §

Opetustoimen hallintoa varten kunnassa on yksi tai useampi monijäseninen toimielin.

Kaksikielisessä kunnassa on monijäseninen toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yksi yhteinen toimielin, joka jakaantuu osastoihin. Osastot käyttävät toimialallaan toimielimen päätösvaltaa, ja niistä on soveltuvin osin voimassa, mitä lautakunnasta kunnallislaissa säädetään. Toimielimen ja osastojen jäsenet tulee nimittää asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.

3 §

Kunnanvaltuusto nimeää 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun kieliryhmien yhteisen toimielimen kummankin osaston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimielimen asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista jäsenistä sekä määrää toimielimen muut jäsenet osastojen jäseniksi sen mukaisesti kumpaan kieliryhmään he kuuluvat. Lisäksi kunnanvaltuusto valitsee osastoihin tarpeellisen määrän lisäjäseniä varajäsenineen. Jäsenille määrätään henkilökohtaiset varajäsenet erikseen osastoa varten.

4 §

Kaksikielisessä kunnassa 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun toimielimen tai sen osaston alaiselta esittelyvastuussa olevalta viranhaltijalta vaaditaan valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (149/22) mukainen toimielimen tai sen osaston kielen täydellinen hallitseminen.

5 §

Kahdella tai useammalla kunnan opetustoimeen kuuluvalla koululla tai oppilaitoksella voi olla yhteinen johtokunta, jonka kokoonpanossa poiketaan kunnallislain säännöksistä siten kuin 2 momentissa säädetään.

Yhteisessä johtokunnassa on yksi opettajajäsen ja yksi oppilasjäsen jokaisesta johtokunnan alaisesta koulumuodosta. Oppilasjäseniä johtokunnassa tulee olla kuitenkin aina vähintään kaksi. Lisäksi yhteisessä johtokunnassa tulee olla yksi muuta henkilökuntaa kuin opettajia edustava jäsen.

6 §

Kunnan palveluksessa olevat sekä kunnan hallintoelinten jäsenet eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat opetustoimeen liittyviä tehtäviään hoitaessaan saaneet tietää oppilaan tai kunnan palveluksessa olevan henkilön taikka hänen perhejäsenensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.

Kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon henkilöstö sekä tässä laissa tarkoitettujen oppilaitosten viranhaltijat ja tuntiopettajat saavat sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, antaa toisilleen sekä kunnan hallintoelimille oppilaan koulunkäynnin asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.

7 §

Kunnan viranomaisella on opetushallinnon tehtäviä hoitaessaan oikeus saada valtion ja kunnan viranomaiselta opetustoimen suunnittelun ja järjestämisen edellyttämät tilastotiedot ja muut vastaavat tiedot.

Kunnan viranomaisen tulee pyynnöstä toimittaa valtion opetushallintoviranomaisille niiden määräämät opetustoimen valtakunnallisen ja alueellisen kehittämisen, tilastoinnin ja seurannan edellyttämät tiedot.

8 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan kunnan kouluhallinnosta 27 päivänä toukokuuta 1983 annettu laki (479/83) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä koulutoimen johtajan viran kelpoisuusvaatimuksista 25 päivänä tammikuuta 1991 annettu asetus (181/91).

Ennen tämän lain voimaantuloa valitut kunnan kouluhallinnosta annetun lain mukaiset toimielimet jatkavat tehtävissään toimikautensa loppuun.

HE 215/91
HaVM 6/92
SuVM 3/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.