689/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki kunnallislain 67 ja 71 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä joulukuuta 1976 annetun kunnallislain (953/76) 67 ja 71 §,

niistä 71 § sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1122/90), seuraavasti:

67 §
Kunnalliskertomus

Kunnanhallituksen on laadittava kultakin kalenterivuodelta kertomus kunnan hallinnosta ja annettava se kunnanvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään seuraavan vuoden toukokuussa.

71 §
Jaostot

Lautakunnassa voi sen johtosäännön nojalla olla jaostoja.

Jaostoja voidaan asettaa myös käsittelemään kunnan eri osa-alueita koskevia lautakunnan asioita. Kaksikielisen kunnan lautakuntaan voidaan asettaa jaostoja käsittelemään väestön eri kieliryhmiä koskevia lautakunnan asioita. Edellä mainituissa tapauksissa lautakuntaan voidaan valita myös lisäjäseniä.

Jaostossa voi muuna jäsenenä kuin puheenjohtajana olla myös lautakunnan varajäsen ja 2 momentissa tarkoitetussa jaostossa lautakunnan lisäjäsen. Osa-aluejaoston lisäjäsenen kotipaikan tulee olla asianomaisella kunnan osa-alueella, jollei johtosäännössä ole toisin määrätty. Eri kieliryhmiä koskevien asioiden käsittelyä varten asetetun jaoston lisäjäsenen tulee kuulua asianomaiseen kieliryhmään. Jaostosta ja lisäjäsenestä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä lautakunnasta ja jäsenestä säädetään. Jaostoa varten jäsenille määrätään kuitenkin erikseen henkilökohtaiset varajäsenet.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 214/92
HaVM 5/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.