681/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan 11 päivänä syyskuuta 1987 annetun työllisyysasetuksen (737/87) 3 ja 44 §, 46 §:n 1 momentti ja 50 §:n 2 momentti,

näistä 50 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 27 päivänä syyskuuta 1991 annetussa asetuksessa (1217/91), sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a § sekä väliaikaisesti 45 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §
Normaali työllistämistuki ja työaika

Tässä asetuksessa tarkoitetaan normaalilla työllistämistuella tukea, jonka määrä vastaa työttömyysturvalain 22 §:n 1 momentin mukaista peruspäivärahaa

Normaali työllistämistuki voidaan maksaa työnantajalle sellaisen työn järjestämiseksi, jossa työaika on palkanmaksukautta vastaavana ajanjaksona vähintään 75 prosenttia alan säännöllisestä työajasta.

3 a §
Työttömyyden vähimmäisaika työllisyysmäärärahoilla työllistettäessä

Työllisyysmäärärahoja henkilöstön palkkaamiseen ja työttömälle maksettaviin korvauksiin voidaan käyttää vain sellaisten henkilöiden työllistämiseen, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistossa.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta käytettäessä työllisyysmäärärahoja 36 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettujen rakennemuutosten aiheuttamien häiriöiden lieventämiseen.

44 §
Tuen määrä ja kesto

Yrittäjäksi ryhtyneelle maksetaan normaali työllistämistuki korotettuna 100 prosentilla niiltä päiviltä, joina henkilö työskentelee yrityksessään, kuitenkin enintään viideltä päivältä viikossa. Tukea voidaan maksaa enintään 15 kuukauden ajan.

45 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Lisäksi työelämään harjaantumisen tukea voidaan myöntää henkilölle, joka työllisyyslain 17 §:ssä tai 18 §:n 3 momentissa tarkoitetun työntekomahdollisuuden sijasta siihen suostuu.

46 §
Tuen määrä ja kesto

Tukena maksetaan normaali työllistämistuki korotettuna 40 prosentilla. Lisäksi työelämään harjaantumassa olevalle korvataan asunnon ja työpaikan väliset matkustamiskustannukset valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamista koskevan kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisesti.


50 §
Palvelussuhteen kesto

Sen jälkeen kun henkilö on ollut työllistettynä yhtäjaksoisesti 1 momentissa mainitun enimmäisajan yhden tai useamman työnantajan palveluksessa, ei häntä voida osoittaa uudelleen työhön, jonka palkkauskustannuksiin on osoitettu tai myönnetty työllisyysmäärärahoja, ennen kuin hän on ollut työttömänä työnhakijana 3 a §:n 1 momentissa säädetyn vähimmäisajan. Tätä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta vajaakuntoiseen, vankilasta vapautuneeseen vaikeasti työllistettävään eikä sellaiseen valtion viraston tai laitoksen taikka kunnan palkkaamaan henkilöön, joka on ollut yhtäjaksoisesti vähemmän kuin kaksi vuotta työllistettynä tehtävissä, jotka ovat tarpeen työttömille sopivien työ- ja koulutuspaikkojen suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi.Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä elokuuta 1992. Asetuksen 45 §:n 3 momentti on voimassa 30 päivään huhtikuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin päätöksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.