677/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki radiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetun radiolain (517/88) 10 §, 13 §:n 2 momentti sekä 14 ja 17 §,

näistä 14 ja 17 § sellaisina kuin ne ovat osittain muutettuina 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetussa laissa (662/90),

muutetaan 4 §:n 4 momentti, 8 §, 15 §:n 1 momentin 2 kohta, 20 §:n 3 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 22 §:n 1 momentti,

näistä 8 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetulla lailla, sekä

lisätään 12 §:ään uusi 4 momentti, seuraavasti:

4 §
Lupa

Telehallintokeskus voi antaa määräyksiä sellaisten 2 momentissa tarkoitettujen radiolähettimien käytöstä, joiden hallussapito ja käyttö eivät edellytä lupaa.

8 §
Oikeus radiolaitteiden käyttöön

Radiolähetintä ei saa käyttää radioviestintään, tuoda maahan myyntitarkoituksessa eikä pitää kaupan, myydä tai muutenkaan luovuttaa toiselle ennen kuin sen on varmistettu täyttävän sille asetetut vaatimukset siten kuin Telehallintokeskus tarkemmin määrää.

Radiovastaanotinta ei saa tuoda maahan myyntitarkoituksessa eikä pitää kaupan ennen kuin sen on varmistettu täyttävän sille 9 §:n nojalla asetetut vaatimukset siten kuin Telehallintokeskus tarkemmin määrää.

Radiolaitteet on varustettava Telehallintokeskuksen määräämällä tavalla 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen vaatimusten mukaisuuden osoittavalla merkinnällä.

12 §
Häiriöt

Edellä 1-3 momentissa tarkoitettua menettelyä noudatetaan myös silloin, kun radiolaite aiheuttaa häiriötä televerkolle, telepäätelaitteelle tai sähkölaitteistolle, jonka häiriönsieto-ominaisuudet ovat säännösten ja määräysten mukaiset.

15 §
Telehallintokeskus

Telehallintokeskuksen tehtävänä on tämän lain mukaan:


2) valvoa että radiolaitteet ovat 8 §:ssä tarkoitettujen määräysten mukaiset;


20 §
Rangaistussäännökset

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun rikoksen tekijälleen tai sille, jonka hyväksi hän on toiminut, tuottamaan taloudelliseen hyötyyn ja rikoksen tekemiseen käytettyyn esineeseen sovelletaan, mitä siitä rikoslaissa säädetään. Rikoksen kohteena käytetty radiolaite on julistettava menetetyksi, jolleivät asianhaarat ole erittäin lieventävät.

21 §
Muutoksenhaku

Joka on tyytymätön Telehallintokeskuksen 8 §:n 1 tai 2 momentin nojalla tekemään radiolaitteen hyväksymistä koskevaan päätökseen tai 12 §:n taikka 15 §:n 2 tai 3 momentin nojalla tekemään päätökseen, saa hakea siihen muutosta liikenneministeriöltä noudattaen muutoin, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.


22 §
Virka-apu

Telehallintokeskuksella on oikeus saada virka-apua poliisilta, tulliviranomaisilta ja rajavartiolaitokselta tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi tullilaitos valvoo Telehallintokeskuksen ohella radiolaitteiden maahantuontia koskevien säännösten ja määräysten noudattamista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 227/91
LiVM 2/92
SuVM 2/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.